Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskajām vajadzībām

03.11.2017

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada LV - 4622, nedzīvojamās telpas – garāžas daļa , ar kadastra numuru 7862 005 0164 002 lietošanas mērķis – saimnieciskās vajadzības.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0.07(nulle euro 7 centi) m2 mēnesī (bez PVN)

3. Izsoles objekts - telpas ar kopējo platību 72 m2

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi;

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017. gada 15. novembrim, plkst.11.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada, Kaunata, Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38., 2017. gada 15. novembris, plkst.11.00.

8. Izsoles solis EUR 0,01/m2( nulle euro, 01 cents par 1 m2 )

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks –, Upes ielā 1.,Kaunatas pagasta,c. Kaunata, Rēzeknes novada darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties pa tālrunu: tālr: 29224840 .

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38.,Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona - Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai tālr.29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv

 

Click to listen highlighted text!