Sociālās iestādes

Sociālie pakalpojumi

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Waze
Amats

Sociālā dienesta vadītāja

Vārds, uzvārds

Silvija Strankale

E-pasts

silvija.strankale@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607194, 20223392

Kabineta nr.

5

Amats

Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece

Vārds, uzvārds

Inta Greivule – Loca

E-pasts

inta.greivule@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607176, 26531970

Kabineta nr.

14

Amats

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm

Vārds, uzvārds

Zita Bautre

E-pasts

zita.bautre@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607184, 26531497

Kabineta nr.

6

Amats

Sociālā darbiniece

Vārds, uzvārds

Sanita Tauriņa

E-pasts

sanita.taurina@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607176, 26531970

Kabineta nr.

14

Amats

Sociālā darbiniece

Vārds, uzvārds

Rita Žurzdina

E-pasts

rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607184, 26531497

Kabineta nr.

6

Amats

Sociālā darbiniece

Vārds, uzvārds

Liene Skudra

E-pasts

liene.skudra@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

64607176, 26531970

Kabineta nr.

14

Amats

Psiholoģe

Vārds, uzvārds

Ilona Žabo

E-pasts

ilona.zabo@rezeknesnovads.lv

Tālrunis

26191979

Kabineta nr.

Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta KONTAKTINFORMĀCIJA
Sociālo darbinieku darba laiks pagastu pārvaldēs

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā arī 34 sociālie darbinieki, 14 aprūpētāji, 1 psihologs, 1 specializētā automobiļa vadītājs.

Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sociālā palīdzība Rēzeknes novadā

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu vai mantisku pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu.

Personām ( ģimenēm ), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

 1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 2. dzīvokļa pabalsts;

Citi pašvaldības pabalstu veidi:

 1. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
 2. pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs;
 3. vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
 4. pabalsts veselības aprūpei;
 5. pabalsts pirmklasniekiem;
 6. apbedīšanas pabalsts;
 7. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;
 8. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 9. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm, pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:

 1. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
 2. pabalsts audžuģimenei;
 3. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

2015. gada 4. jūnija Saistošie noteikumi Nr.54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”

 1. Mājokļa pielāgošana personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

2016. gada 18. februāra “Kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām,  kuras pārvietojas riteņkrēslā”

Sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas pagastu pārvaldēs
Sociālā dienesta nolikums
3. paragrāfs_grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
127. paragrāfs _grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
Sociālo pakalpojumu cenrādis

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!