Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”

Address: Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Kotakttālrunis: 64646135
E-mail: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv

Iestādes mērķis
Sniegt Rēzeknes novada pašvaldības, kā arī nepieciešamības gadījumā, citu pašvaldību administratīvās teritorijas potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem nepieciešamos ilgstošos un īslaicīgos sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, tostarp, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašnoteikšanās iespējas un integrāciju sabiedrībā.

Pakalpojumi, kas pieejami darba dienās pl. 8.00–17.00:

Dienas aprūpes centrs
Pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam, nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kuriem ir ierobežotas funkcionēšanas spējas, kas balstās uz katra bērna vajadzību, vēlmju un personības izpratni.
Mērķis ir sniegt atbalstu arī bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, mazināt bērnu funkcionālā traucējuma sekas un sekmēt bērna sociālo prasmju attīstību. Mākslas nodarbības, kopīgas galda spēles, nelielas diskotēkas, pastaigas svaigā gaisā, saturīga komunikācija un citas aktivitātes DAC bērniem palīdz rast dzīvesprieku un saglabāt gaišas domas.

Sociālās rehabilitācija
Tiek piedāvāti 10 pakalpojumi, kas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem nodrošina pasākumu kopumu, kas vērsts uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā (ietver pašaprūpes, mobilitātes, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko spēju atjaunošanu un adaptāciju esošajā situācijā):

 • fizioterapeita nodarbības,
 • mākslas terapijas nodarbības,
 • masāžas,
 • psihologa konsultācijas,
 • smilšu terapijas nodarbības,
 • fizikālā terapijas nodarbības (fitosauna, pērļu vanna un hidromasāža)
 • multisensorā istabas pakalpojums
 • speciālā pedagoga,
 • logopēda nodarbības,
 • sociālā darbinieka konsultācijas

No 2024. gada 1. marta plānots sniegt 2 pakalpojumus: silto smilšu terapijas nodarbības, ABA terapijas nodarbības.

Pakalpojumi, kas tiek sniegti visu diennakti:

"Atelpas brīdis"
Pakalpojums nodrošina bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, lai atslogotu uz noteiktu laiku piederīgos, uzticot bērnu aprūpi speciālistiem.

Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija
Pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem.
Mērķis ir nodrošināt sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, sociālo iemaņu apgūšanu, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Krīzes centrs
Pakalpojums sniedz profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālistu un citu speciālistu palīdzību.
Mērķis ir stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli un sniegt virzienu un profesionālu atbalstu problēmu risināšanai krīzes situācijā nonākušām nepilngadīgām personām (t.s. māmiņām ar bērnu, grūtniecēm).

Important!

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada pašvaldība, pakalpojumi tiek sniegts bezmaksas. 

Citu pašvaldību administratīvās teritorijas deklarētajiem pakalpojumu saņēmējiem maksa par sociālajiem pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu „Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu DSPC „Vecružina””

Type of servicePrice excluding VAT (in euro)
Masāža12,49 EUR/stundā
Speciālā pedagogs15,93 EUR/stundā
Mākslas terapijas nodarbība17,01 EUR/stundā
Logopēda nodarbība15,93 EUR/stundā
Fizikālā terapija (pērļu vanna un hidromasāža)15,89 EUR/stundā
Fizioterapeita nodarbība17,84 EUR/stundā
Multisensorā istaba19,16 EUR/stundā
Smilšu terapijas nodarbība19,07 EUR/stundā
Psihologa konsultācija16,65 EUR/stundā
Sociālā darbinieka konsultācija13,63 EUR/stundā
Dienas aprūpes centra pakalpojums5,28 EUR/stundā
Krīzes centra pakalpojums8,83 EUR/diennaktī
Atelpas brīža pakalpojums70,27 EUR/diennaktī

Lai saņemtu pakalpojumus ir nepieciešams:

 • Ģimenes ārsta izziņā jānorāda:
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas nepieciešami klientam un to saņemšanas reižu skaits.
  • informācija par bērna diagnozi, augumu un svaru.
  • ieraksts - atļauts apmeklēt DSPC ”Vecružina” :
   • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
   • dienas aprūpes centra pakalpojumu;
   • "Atelpas brīža" pakalpojumu;
 • Sociālā dienesta nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.
 • Dzimšanas apliecība (kopija).
 • Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes piešķiršanu (kopija).
 • Ja bērns (kam ir psihiski traucējumi, garīga rakstura traucējumi, autisms utt) ir apmeklējis psihiatru, tad nepieciešams psihiatra atzinums, kur jānorāda:
  • par kontrindikāciju neesamību saņemt pakalpojumu.
  • atļauts apmeklēt DSPC ”Vecružina”:
   • dienas aprūpes centra pakalpojumu;
   • "Atelpas brīža" pakalpojumu;
   • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Click to Listen highlighted Text!