“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Publicēts 17.08.2023

Projekta apraksts

Project name:

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Project number:

Nr. 7.2.1.2/15/I/001, līguma nr. Nr. 6-32/6

Project objective:

Veicināt NEET mērķa grupas jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Project implementation time:

07.02.2023.-31.10.2023.

Projekta budžets

EUR 24 838,60

Main project activities:

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

 

  • Individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā;
  • Individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu;
  • Atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);
  • Atbalsts profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās;
  • Atbalsts modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Jaunietim pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;
  • Atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā šo noteikumu. Jaunietim pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju un norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu;
  • Atbalsts jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam, ja jaunietis piedalās 3., 4., 5. un 6.punktā minētajās atbalstāmajās darbībās;
  • Atbalsts speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) nodrošināšanai. Atbalsts ir pieejams arī valstspilsētas vai novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanai, lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos.Kontaktpersona:
Projekta programma/SAM

Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.2. pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros (turpmāk – NEET mērķa grupa).

Contact person:

Projekta koordinatore Līga Pelse,
e-mail: liga.pelse@rezeknesnovads.lv,
tālr. +371 26604650

News

18.08.2023

Aktualitātes projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Read more

17.05.2023

JSPA projekts Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Read more

17.02.2023

Atbalsts jauniešiem projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Read more

Click to Listen highlighted Text!