Biedrība „Lādiņš” realizēja projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!”

15.04.2024

Parish news

2024. gada aprīlī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Pilnveidojies klasiskās dejas nodarbībās!” (projekta Nr.23-01-AL15-A019.2202-000033), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.

Projekta rezultātā tika iegādātas dubultas pārvietojamas un dubultas saliekamas baleta stangas, lai pilnveidotu dejotāju kustību tehniku, pielietojot klasiskās dejas elementus treniņstundās. Tādējādi tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze Feimaņu pagasta kultūras namā deju nodarbību organizēšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 3917,98 EUR, no kuriem ELFLA publiskais finansējums ir 3526,18 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 391,80 EUR.

Sagatavoja Guntis Tjarvja, biedrības „Lādiņš” valdes priekšsēdētājs

More information on the European Agricultural Fund for Rural Development is available on the European Commission website: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to Listen highlighted Text!