Social entrepreneurship

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Sociālā uzņēmējdarbība, protams, ir uzņēmējdarbība – ar uzņēmuma darbību, peļņas gūšanu, taču peļņas gūšanas mērķis mijas ar virsmērķi – būt sociāli atbildīgam, risināt vai vērst uzmanību kādai sociālai problēmai, radīt pozitīvu vidi un rādīt pozitīvu piemēru sabiedrībai. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.

How is social entrepreneurship defined in Latvia?

“Sociālā uzņēmējdarbība” un “sociālais uzņēmums” ir nedaudz atšķirīgi jēdzieni.

Social entrepreneurship ir jebkura uz sociālu mērķi vērsta darbība uzņēmējdarbībā, uzņēmuma pamatdarbībā vai papildus darbībās, piemēram, zero waste (bezatkritumu) vai zaļa dzīvesveida popularizēšana, veselīga dzīvesveida un sevis attīstīšanas popularizēšana, sociālo grupu nodarbināšana (ņemot vērā, ka uzņēmumā tik un tā nepieciešami darbinieki), pieejamības nodrošināšana, aktivitāšu veidošana dažādu sociālo grupu izprašanai, atbildība pret cilvēkiem, dzīvniekiem, pasauli mums apkārt un daudz kas cits.  Sociālā uzņēmējdarbība uzņēmumam var nebūt oficiāli noformēta (sociālās uzņēmējdarbības veicējs) vai oficiāli noformēta, atbilstoši likumam, iegūstot statusu (sociālais uzņēmums).

 Sociālās uzņēmējdarbības veicēji, sociālie uzņēmēji ir plašāks jēdziens un, tā nav nekādā veidā tiesiski definēta. Sociālās uzņēmējdarbības veicēji biedrības, uzņēmumi, nodibinājumi un fondi, kuru darbības būtība atbilst sociālajai uzņēmējdarbībai un kuri piedalās sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanā, tomēr to tiesiski nedefinē (nenoforomē sociālā uzņēmuma statusu).

Sociālais uzņēmums jau ir konkrēts uzņēmējdarbības veids un tiesisks statuss, kuru var iegūt uzņēmums, kurš izpilda valsts noteiktus kritērijus. Sociālā uzņēmuma likums nosaka, ka sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kura veic saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi kādā no sociālo uzņēmumu veidiem.

In Latvia, a social enterprise is a limited liability company (SIA) who performs a favourable social impact on creative economic activities, such as the provision of social services, the creation of inclusive civil society, the promotion of education, the support for science, the protection and preservation of the environment, the protection of animals or the provision of cultural diversity, and the fulfilment of the criteria and conditions laid down by law, and the status of the social enterprise.

  • SIA statūtos ir definēts uzņēmuma sociālais mērķis kā vienīgais un galvenais uzņēmuma darbības mērķis
  • SIA iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai

Likums sociālajiem uzņēmumiem paredz vairākus atbalsta pasākumus. Šo statusu ieguvis uzņēmums var ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neietvert virkni izdevumu.

The status of a social enterprise can be obtained:

  • jau esoši SIA, kas pielāgojuši savu darbību likuma nosacījumiem;
  • jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Par jomām, kurās darbojas sociālie uzņēmēji vairāk: https://sua.lv/biedri/

Social entrepreneurship in Rezekne municipality

Priekšrocības Rēzeknes novada projektu konkursā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.

Projektu konkursa “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” ietvaros paredzētas priekšrocības sociālajiem uzņēmumiem un jebkura uzņēmuma radīšanai un attīstībai sociālā labuma vairošanā, sociālajā sfērā.

Projektu konkursā pieejamais līdzfinansējums vienam uzņēmējam uzņēmējiem klasiski pieejams līdz 5000,00 EUR liels līdzfinansējums uzņēmuma radīšanai un/vai attīstīšanā. Papildus – sociālā mērķa īstenošanai – var tikt pieprasīts papildus finansējums vides pieejamības nodrošināšanai (durvju ailu paplašināšana, tualešu pielāgošana, uzbrauktuves), kas nav lielāks par 2000,00 EUR.

Projektu konkursa vērtēšana sastāv no punktu kopsummas – lai projekts tiktu atbalstīts, jāsasniedz minimālā punktu atzīme, kā arī priekšroka tiek dota projektiem ar augstākajām punktu atzīmēm. Viens no vērtēšanas kritērijiem kopējā punktu summā ir par sociālā uzņēmuma statusu/darbošanos sociālās uzņēmējdarbības sfēra.

SIA "Fregate" (viesu nams “Rāznas Stāvkrasti”)

Sociālā uzņēmuma mērķis ir sasniegt sociālu labumu, šajā procesā gūstot ienākumus, kas novirzāmi sociālā mērķa sasniegšanai un konkrētā uzņēmuma darbības attīstībai. SIA Fregate sociālā uzņēmuma statusu ieguvusi 2020. gada jūnijā. SIA "Fregate" izvirzījusi mērķi būt sociāli atbildīgam un ilgtspējīgam uzņēmumam, kā arī integrēt darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošus bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem un citas personas no sociāli jutīgām sabiedrības grupām.

For information

Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kāda veida atbalstu sniedz Rēzeknes novada pašvaldība sociālajiem uzņēmumiem vai sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, kā arī lai dalītos savā pieredzē kā sociālajam uzņēmumam vai darbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, sazināties ar: Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālists

Iveta Balzer - Ambassador of LSUA social entrepreneurship, Luznava Manor, e-mail: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv

Sociala-uznemejdarbiba-Latvija

Click to Listen highlighted Text!