Lūznavas muižas parka teritorijā tiks nocirsti mizgraužu bojātie koki

17.01.2024

Vide

Maltas apvienības pārvalde informē, ka Lūznavas pagasta Lūznavas muižas parka teritorijā, pašvaldības īpašuma zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78680020094 ir konstatēti bojāti koki, mizgraužu izplatības ietekmes rezultātā. Apsekošanas rezultātā fiksēti koki: 57 egles, 2 lapegles un 1 bērzs ar apkārtmēriem no 0,6m līdz 2,30 m, atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde sniegusi atzinumu:

  1. Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” (Pāraldes uzturētais valsts reģistrs) esošajai informācijai Rēzeknes novada Lūznavas pagasta īpašums “Lūznavas pils parks” (kadastra Nr. 78680020094) atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Rāznas Nacionālā parka – neitrālajā zonā.
  2. Īpašums “Lūznavas pils parks” (kadastra Nr. 78680020094) atrodas Lūznavas muižas parka kompleksa teritorijā, kas ir ainavu parks 23,7 ha platībā, no kuriem 2,6 ha aizņem septiņi dīķi. Kopš 1977. gada parks ir atzīts par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekli. Vērtīgākie svešzemju koku stādījumi atrodami parka centrālajā daļā, muižas ēkas tuvumā. Parka dienvidaustrumu daļā sastopamas Eiropas lapegļu (Larex decidua), parasto ozolu (Quercus robur) un parasto liepu (Tilia cortdata) tīraudzes. Parkam ir dabas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanas funkcija, kā arī tajā ir rekreācijas iespējas.
  3. Ciršanai paredzētie koki ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla (turpmāk – Stumbra apkārtmērs) 0,6 m līdz 2,30 m atrodas uz rietumiem no Lūznavas muižas parka centrālās daļas, pa labi no gājēju celiņa. Astoņzobu mizgraužu (Ips typographus) darbības ietekmē bojā gājušās egles atrodas vienotā koku grupā, egles ir pilnībā zaudējušas augtspēju (nokaltušas), tām ir atlobījusies miza, lielākā daļa stumbra jau ir bez mizas. Arī ciršanai paredzētās lapegles un āra bērzs ir nokaltuši un zaudējuši augstpēju, bet tas noticis citu bojājumu cēloņu rezultātā. Ņemot vērā nokaltušo koku atrašanos muižas parka teritorijā, kas ir iecienīts apmeklētāju apskates un atpūtas objekts, mizgraužu bojātie koki ir nocērtami un izvedami no teritorijas, lai nepasliktinātu muižas parka vizuālo vērtību.
  4. Ārpus meža augošu koku ciršanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi.
  5. Daļa no apsekotajiem kokiem ir sasnieguši normatīvajos aktos noteikto Stumbra apkārtmēru, kad nepieciešams saņemt Pārvaldes saskaņojumu, bet tie nav sasnieguši Stumbra apkārtmēru, lai atbilstu aizsargājamo koku (dižkoku) statusam. Apsekojuma laikā uz koku stumbriem nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas vai pazīmes par tādu klātbūtni.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 19. punktu, Pārvalde sniedz atzinumu, ka neiebilst iesniegumā norādīto 57 parasto egļu (Picea abies), divu Eiropas lapegļu (Larix decidua) un viena āra bērza (Betula pendula) ar Stumbru apkārtmēru 0,6 m līdz 2,30 m nociršanai Rēzeknes novada Lūznavas pagasta īpašumā “Lūznavas pils parks” (kadastra Nr. 78680020094), Rāznas Nacionālā parka neitrālajā zonā.

Lai nodrošinātu ainavu parka estētiskās vērtības nepazemināšanos, nocirsto koku vietā veicama parka kokaudzes atjaunošana ar dabiskās vai mākslīgās atjaunošanas metodi.

Koku izciršana tiek plānota ziemas periodā.

Click to Listen highlighted Text!