Services provided in 2021 and up-to-date project “DI Latgale”

The latest information on the project is available at: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2021. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona pašvaldībās. Neskatoties uz pandemijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam.

Latgales reģiona bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi

No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2021. gada beigām pakalpojumus kopumā bija saņēmis 351 bērns (unikālās personas) and 155 bērnu likumiskie pārstāvji (unikālās personas). Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits ir Daugavpils pilsētā (92), Rēzeknes pilsētā (68), kā arī Daugavpils novadā (32), Ludzas novadā (32) un Balvu novadā (28).

Izvērtējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka Preiļu novadā pakalpojumus saņēmuši 17% izvērtēto bērnu, 2 pašvaldībās (Baltinavas novads un Rēzeknes novads) pakalpojumus saņēmuši aptuveni 30%-40% bērnu, 4 pašvaldībās (Rugāju, Krāslavas, Balvu un Viļakas novadi) pakalpojumus saņēmuši 40-60% no izvērtētajiem bērniem. 100% izvērtēto bērnu saņēmuši pakalpojumus Riebiņu novadā, savukārt Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā kopumā pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 100% bērnu. Tas ir izskaidrojams ar to, ka sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt 70-80% izvērtēto bērnu. Tikai Aglonas, Zilupes un Vārkavas novada pašvaldībās līdz 2021. gada beigām bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija uzsākuši saņemt.

Kopumā DI projekta ietvaros 191 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 108 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumus, 32 bērni saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojums un 20 bērni saņēmuši “atelpas brīža” pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija, masāža, reitterapija un kanisterapija.

IMPORTANT! “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 200 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 80 stundas nedēļā) bez maksas var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Latgales reģiona pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2021. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 171 unikālā persona. Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (53), Ludzas novadā (23) un Rēzeknes pilsētā (20).

Salīdzinot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka Kārsavas novada pašvaldībā pakalpojumus saņēmuši 92% pieaugušo. Kopumā 3 pašvaldībās (Daugavpils pilsēta, Rugāju novads un Dagdas novads) pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 60% no izvērtētajām personām. Ludzas novadā, Rēzeknes pilsētā un Preiļu novadā pakalpojumus uzsākuši saņemt 40-50% pieaugušo. Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt 20%-40% no izvērtētajām personām, bet Daugavpils novadā – 14%. Savukārt 6 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas, Krāslavas, Rēzeknes, Zilupes novadi) līdz 2021. gada beigām pilngadīgās personas ar GRT pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt.

DI projekta ietvaros 2021. gadā kopumā 97 personas apmeklēja dienas aprūpes centrus, 67 personas izmantoja specializēto darbnīcu pakalpojumus, bet 57 personas saņēma speciālistu individuālās konsultācijas. 29 personas izmanto grupu dzīvokļus, 13 personas iesaistījušas atbalsta grupās, 3 personas saņem aprūpi mājās, bet viena persona ir izmantojusi ’ “atelpas brīža” pakalpojumu.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem kopumā salīdzinoši lielākās summas ir kompensētās Daugavpils pilsētai, ka arī Daugavpils, Preiļu, Balvu un Ludzas novadu pašvaldībām.

ERAF ieguldījumi Latgales reģionā

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek veidota arī sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai. Līdz 2021. gada decembrim personām ar GRT Latgalē jau ir izveidotas un darbojas 163 vietas Dienas aprūpes centros (DAC), 93 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanai, ka arī 58 vietas grupu dzīvokļu pakalpojuma realizēšanai.

Bērniem ar FT Latgalē ir izveidotas un darbojas 54 vietas Dienas aprūpes centros (DAC) un 5 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centri (SRPC) ar kopā 122 vietām.

Bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, ar ERAF atbalstu arī tiek veidota sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai, kas paredz Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) izveidošanu ar 36 vietām un Jauniešu mājas iekārtošanu ar 8 vietām.

Latgales reģiona DI projekta ietvaros rīkotie pasākumi 2021. gadā

DI Latgalē projekta ietvaros tika organizētas mācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā:

Sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā (Augšdaugavas novads) tika organizētas divas integrējošas diennakts nometnes “Piedzīvojumu vasara”:

Projekta ietvaros 2021. gada septembrī VSAC “Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem tika organizētas apmācības par pilngadīgu personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Četru dienu online apmācībās piedalījās 9 speciālisti no VSAC un 3 sociālie mentori, kuri pozitīvi novērtēja pasākumu norisi.

Arī šogad kopā ar sadarbības partneriem mēs turpinām iesākto darbu, lai SBSP dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un SBSP pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”.

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Informāciju sagatavoja: Projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv

Click to Listen highlighted Text!