Aizvadīta diskusija “Kafija ar politiķiem”

08.12.2023

For young people

7. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības ēkas lielajā zālē neoficiālā gaisotnē pie kafijas, tējas un uzkodām, notika diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes darbinieki, apvienību pārvalžu vadītāji un Rēzeknes novada domes deputāti.

The purpose of the discussion was to promote co-operation and exchange of ideas between young people in Rezekne, Rēzekne District Council and local government employees.

Neformālā gaisotnē tika pārrunātas aktuālākās jauniešu problēmas Rēzeknes novadā, kā arī tika spriests par to, kā veicināt Rēzeknes novada jauniešu līdzdalību pašvaldības sabiedriskajos procesos. Diskusijā piedalījās jaunieši un jaunatnes darbinieki no Maltas,  Kaunatas, Dricāniem, Strūžāniem, Čornajas, Gaigalavas, Mākoņkalna, Nautrēniem un Viļāniem.  Rēzeknes novada domes centrālo pārvaldi un deputātus pārstāvēja: Ērika Teirumnieka, Guna Zenčenko, Rita Tērauda, Staņislavs Šķesters Vilis Deksnis, Guntis Rasims un Daiga Miščenko. Savukārt no apvienību pārvaldēm piedalījās Līvija Plavinska un Jānis Šaudiņš.

Diskusijas norisi vadīja Ieva Johannson, kura politiķu, speciālistu un jauniešu tikšanos iesāka ar mazu instruktāžu par to, kā norisēs diskusija. Diskusijas laikā tika izrunātas vairāki jautājumi, un jaunieši, sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem un novada domes deputātiem, dalījās kopīgā pieredzē, viedokļos, savos redzējumos, priekšstatos un vēlmēs, kā rezultātā radās ļoti daudz vērtīgas idejas gan jauniešiem, gan pašiem lēmumu pieņēmējiem. Diskusijās tika pārrunātas sekojošas tēmas – rīcības, kuru spēcīgākie priekšlikumi ir norādīti iekavās blakus:

  • Latgaliešu valodai būt?! (Tika ierosināts pagastos/pilsētā organizēt pasākumus un nometnes Latgaliešu valodā. Popularizēt Latgaliešu valodas pulciņus, izveidot tulkotāju uz un no Latgaliešu valodas.  Galvenā jauniešu un lēmumpieņēmēju atziņa: “Latgaliešu valodai BŪT”).
  • Rēzeknes novada kultūrmantojums (Tika ierosināts vairāk organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes kultūrmantojumu saglabāšanai (dejošanas, keramikas darbnīcas, sadanči, folkloras kopas). Diskusijas grupas moto: “Ja zina ko grib, tad spēj visu, ko grib” (Rainis)).
  • Rēzeknes novada jauniešu veselīga nākotne (Tika ierosināts sakārtot/izveidot sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru pagastos un Viļānu pilsētā, vairāk doties vizītēs pie uzņēmējiem, izveidot platformu, kurā jaunieši brīvi var izteikt savas domas, kā arī organizēt vairāk sportiskas aktivitātes).
  • Formālā izglītība Rēzeknes novadā (Tika ierosināts vairāk izmantot neformālās izglītības metodes mācību procesa ietvaros, organizēt vairāk sadraudzības pasākumus, vairāk rakstīt Erasmus + projektus, uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi, kā arī pievērst lielāku uzmanību skolēnu disciplīnai skolās).
  • Iekļaujoša vide Rēzeknes novada jauniešiem (Tika ierosināts, lai katra pagasta un Viļānu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs būtu iesaistīti vismaz divi jaunieši,  organizēt vairāk līdzdalības pasākumus, vecāku dienas jauniešu centros, tematiskos pasākumus un stiprināt sadarbību starp jauniešu centriem).

Paldies visiem jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, un lēmumu pieņēmējiem, kas piedalījās pasākumā.

Aivars Mežatučs, Rēzekne municipality youth affairs specialist
Foto: Jūlija Jurāne, Ksenija Jakušonoka

Click to Listen highlighted Text!