ATIS data system open to citizens

Informējam, ka veicinot datu pieejamību sabiedrībai,  2022. gada 15. novembrī, Valsts zemes dienests  zemes vienības īpašniekiem atvēra ATIS datus.

ATIS ir valsts informācijas sistēma, kurā iekļauj ATIS datu sniedzēju iesniegtos datus par apgrūtinātajām teritorijām (teritorija, kurai atbilstoši likumam ir noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi) un to robežām, kā arī objektiem (dabas veidojumi, būves vai citi mākslīgi veidojumi, kuram saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslu) un to robežām. ATIS mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas aizsargjoslas.

No 2022.gada 15. novembra Valsts zemes dienesta  datu publicēšanas un e-pakalpojumu  portālā https://www.kadastrs.lv/ Kadastrā reģistrētas zemes vienības (izņemot dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošas zemes vienības domājamās daļas) īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājam, vai, ja tāda nav, lietotājam bez maksas ir pieejams jauns e-pakalpojums “ATIS dati par savām zemes vienībām”, kura ietvaros var saņemt aktuālos ATIS datus par savu zemes vienību.

E-pakalpojums nodrošina datu saņemšanu PDF, DGN, DWG, SHP, GML un GDB formātos. E-pakalpojuma lietošanas reižu skaits nav ierobežots. Vienā e-pakalpojumā var pieprasīt datus līdz 50 zemes vienībām. Ja nepieciešami dati par vairāk zemes vienībām, e-pakalpojums jālieto atkārtoti.

Vairāk informācija par šo e-pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē publicētajā pakalpojuma aprakstā “ATIS dati par savām zemes vienībām” un e-pakalpojuma lietošanas instrukcija pieejama portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Palīdzība->Lietošanas instrukcija”.

Skaidrojums par to, kā rīkoties, ja ATIS vai Kadastrā reģistrētie dati neatbilst faktiskajai situācijai, pieejams here.

Click to Listen highlighted Text!