Izsole Silmalā

Publicēts: 14.12.2017

Atjaunots: 15.10.2020

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka “, Lakstīgalu ielā 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 44.1 m2, ar kadastra numuru 7888 004 0279 003, lietošanas mērķis – komercdarbībai.

Publicējamā informācija
Auctioning rules

Click to Listen highlighted Text!