Informatīvais ziņojums  par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma  apstiprināšanu

Rēzeknes novada dome paziņo, ka 2024.gada 1. februāra domes sēdē (lēmums Nr. 94., protokols Nr.3, 2.§) apstiprināts Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojums un vides pārskats. Izdoti 2024. gada 1. februāra Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22 “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojums (turpmāk – Pleikšņu ciema LP) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts Rēzeknes novada teritorijas plānojuma (turpmāk – teritorijas plānojums) grozīšanai Pleikšņu ciema LP teritorijā, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē, paredzot transporta infrastruktūras attīstību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu.

Pleikšņu ciema LP izstrādes mērķis un darba uzdevumi noteikti darba uzdevumā un ietvēra gan transporta, gan inženiertehniskās apgādes infrastruktūru risinājumu kompleksu izstrādi, ar ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas attīstību, gan teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma precizēšanu un funkcionālo zonu teritorijas izmantošanas nosacījumu, apbūves parametru un tajā atļauto izmantošanas veidu izmaiņas.

Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi, saistībā ar lokālplānojuma īstenošanu, ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros tika izstrādāts vides pārskats. Vides pārskatā tika noteikta, aprakstīta un novērtēta Pleikšņu ciema LP risinājumu īstenošanas ietekme uz vidi, izvērtējot lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, mērķi un darba uzdevumus, kā arī lokālplānojuma īstenošanas ietekmes teritorijas, sniedzot rekomendācijas iespējamo vides risku minimizēšanai.

Vides pārskatā vispārīgi ir noteiktas un vērtētas iespējamās ietekmes uz vidi, kas saistītas ar Pleikšņu ciema LP izstrādi un īstenošanu, tā izstrādes gaitā ir meklēti risinājumi teritorijas izmantošanas radīto ietekmju mazināšanai, tostarp attiecībā uz Pleikšņu ciema nodrošināšanu ar centralizēto ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu kanalizāciju, kas perspektīvā ir viens no svarīgākajiem ciema un pastāvīgas savrupmāju apbūves attīstības nosacījumiem.

Vides pārskatā konstatēts, ka plānošanas dokumentā nav identificēti tādi risinājumi, kas radītu vērā ņemamu atmosfēras gaisa, augsnes, grunts, virszemes un pazemes kvalitātes, vides trokšņa situācijas pasliktināšanos. Lokālplānojuma teritorijā vai tās tiešā tuvumā neatrodas paaugstinātas bīstamības objekti, t.sk., rūpniecisko avāriju risku objekti, kas būtu uzskatāmi par tās būtiskiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem.

Kopumā izstrādātā Pleikšņu ciema LP redakcija novērtēta pozitīvi, lokālplānojumā plānotā ciema satiksmes, inženiertehniskās, tai skaitā plānotā ūdenssaimniecības attīstība un labiekārtojuma infrastruktūras sakārtošana veicinās arī kopējā vides stāvokļa uzlabošanos, salīdzinoši ar esošo. Netiek prognozētas būtiskas negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti.

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Pleikšņu ciema LP redakcija un Vides pārskats tika sagatavoti vienlaicīgi, tādējādi jau izstrādes laikā lokālplānojumā izvērtētas un iekļautas Vides pārskata rekomendācijas, lai pēc iespējas minimizētu plānošanas dokumenta īstenošanas  iespējamo ietekmi uz vidi.

Sagatavojot lokālplānojumu, izvērtēti un ņemti vērā (atbilstoši darba uzdevumam un plānošanas dokumenta kompetencei) kompetento institūciju nosacījumi.

Sabiedrības informēšanai par lokālplānojuma un vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Lokālplānojuma un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā (16.11.2023. – 15.12.2023.) tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme (12.12.2023.) hibrīdvariantā: klātienē Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes lielajā zālē un attālināti MS Team platformā.

Atzinumi tika saņemti no Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes, Veselības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības, AS “Sadales tīkls”, SIA “TET”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, SIA “Rēzeknes Ūdens”, Vides pārraudzības valsts biroja). Ieteikumus un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem iespējamo vides risku novēršanai vai mazināšanai Pleikšņu ciema LP sniedza Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde, kas tika ņemti vērā. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 12 fizisko personu priekšlikumi, kas izvērtēti un sniegts skaidrojums.

Par Vides pārskata projektu pozitīvus atzinumus sniedza trīs kompetentās institūcijas – Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde, Veselības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvalde. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) 22.01.2024. atzinumā Nr.4-03/3/2024 konstatēja, ka vides pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī VPVB atzinumā un Vides pārskatā norādītais tiks ņemts vērā pie lokālplānojuma īstenošanas.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

Izstrādājot Pleikšņu ciema LP tika identificēti un dokumentēti vairāki alternatīvi teritorijas plānošanas un/vai attīstības risinājumi. Tā kā Pleikšņu ciema LP redakcija un Vides pārskats tika sagatavoti vienlaicīgi, jau izstrādes procesā tika izvērtēti alternatīvie teritorijas attīstības priekšlikumi un plānošanas dokumentā iestrādāti risinājumi ar iespējami nebūtiskāko ietekmi uz vidi. Izvēloties alternatīvu, ņemts vērā pamatprincips – alternatīvai jābūt iespējamai/ īstenojamai/ reālistiskai un jānodrošina plānošanas dokumenta mērķa – RADĪT PRIEKŠNOTEIKUMUS PLEIKŠŅU CIEMA TERITORIJAS ILGTSPĒJĪGAI IZMANTOŠANAI UN PIEVILCĪGAS DZĪVES VIDES VEIDOŠANAI CIEMA VIDĒ, PAREDZOT TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBU UN TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANU” sasniegšana.

Lokālplānojuma izstrādes procesā, identificējot un izvērtējot alternatīvas tika uzdoti jautājumi, kas palīdzēja pārbaudīt, vai pastāv īstenojami alternatīvie veidi mērķa sasniegšanai:

  • Vieta: vai plānoto risinājumu ir iespējams īstenot citā vietā vai noteikt alternatīvu “maršrutu” vai izvietojumu (piem., ielu un inženiertīklu izvietojumam)?
  • Novietojums: vai tajā pašā teritorijā ir iespējama alternatīva ar atšķirīgu telpisko novietojumu?
  • Tehniskais izpildījums: vai plānu vai projektu var īstenot citā veidā, piemēram, izmantojot risinājumus ar mazāku ietekmi uz vidi?
  • Pakāpeniska īstenošana: vai ir iespējams īstenot plānu, nodrošinot atšķirīgu secību vai īstenošanas laikus tā etapiem?
  • Programma: vai ir cita iespējamā rīcību kombinācija, kas var nodrošināt mērķa sasniegšanu?
  • Sinerģijas un citi faktori: vai plānošanas dokumentam kopumā vai konkrētam pasākumam/risinājumam/rīcībai ir alternatīvas, kas nodrošinās sinerģijas un ņems vērā citas nākotnes stratēģiskās prioritātes?

Pleikšņu ciema LP izstrādē identificētie iespējamo attīstības alternatīvu veidi, kas izriet no piedāvāto grozījumu jautājumiem (darba uzdevuma) un tajā atļauto teritorijas izmantošanas veidu alternatīvas:

  • Ūdenssaimniecības attīstības alternatīvas. 1. alternatīva – Pleikšņu ciema centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izveide Pleikšņu ciema LP teritorijā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk – NAI) attīrīto notekūdeņu novadīšana Kovšupītē. 2. alternatīva – Pieslēgums pie Rēzeknes pilsētas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. 3. alternatīva – Pieslēgums pie Rēzeknes pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Atsevišķas centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izveide (NAI būvniecība Rēzeknes novada Ozolaines pagasta vēsturiskajā ražošanas teritorijā). 4. alternatīva – Pieslēgums pie Rēzeknes pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Teritoriāli dalīta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma (Pleikšņu ciema Z daļā pieslēgums pie Rēzeknes centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, pārējā Pleikšņu teritorijā pieslēgums pie 3. alternatīvā plānotās NAI Rēzeknes novada Ozolaines pagasta vēsturiskajā ražošanas teritorijā). Vērtējot no vides risku viedokļa, izslēdzama ir 1. alternatīvas – NAI būvniecība Pleikšņu ciemā ar notekūdeņu novadīšanu Kovšupē, jo tā izraisītu būtiskus riskus jūtīgā saldūdens biotopa kvalitātei un pastāvēšanai.

Turpmākajā plānošanas procesā pašvaldība izvērtēs Pleikšņu ciema ūdenssaimniecības attīstības alternatīvas un izvēlēsies īstenošanai tehniski – ekonomiski pamatotāko un vismazāk vides riskus izraisošo alternatīvu, kas ir visoptimālāk īstenojama īstermiņā un vidējā termiņā.

  • Labiekārtojuma attīstības alternatīvas. Pleikšņu ciema labiekārtojuma infrastruktūras attīstības kontekstā tika izskatītas divas alternatīvas 1. alternatīva – saglabāt individuālos labiekārtojuma risinājumus (individuāli katram savā zemes vienībā), labiekārtot ielu telpu un tās elementus. 2. alternatīva – brīvajos pašvaldības nekustamos īpašumus attīstīt ciema publiskās ārtelpas teritorijas: Pleikšņu publisko centru ar “Bočku” kalnu, ciema apkaimju atpūtas vietas (“Rožleju dārzs”, “Uzvaras dārzs”, “Dainas dārzs”, “Zvaigznes dārzs”, “Veselības dārzs”, “Dzintara dārzs”, “Dzirksteles dārzs”, “Pleikšņu dārzs”), publiskās autonovietnes, dalīti vākto atkritumu savākšanas laukumus u.c. publiski pieejamu infrastruktūru. Labiekārtot ielu telpu un tās elementus.

Izvēlēta 2. alternatīva – veidot publiski pieejamas Pleikšņu ciema aktīvās un pasīvās atpūtas teritorijas un infrastruktūru (publiskās autonovietnes, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru u.c.). Pašvaldībai, pakāpeniski attīstīt funkcionālu, drošu, pieejamu un estētisku ciema vidi visām iedzīvotāju vecuma un mobilitātes grupām, funkcionālā sasaistē ar blakus esošās Rēzeknes pilsētas labiekārtojuma teritorijām un objektiem.

  • Funkcionālā zonējuma un TIN alternatīvas. Funkcionālā zonējuma un TIN teritoriju grozīšana neietilpa primārajos Lokālplānojuma izstrādes uzdevumos, bet pakārtoti galvenajam ciema satiksmes, tehniskās un labiekārtojuma infrastruktūras attīstības un sakārtošanas mērķim. Lokālplānojuma izstrādes laikā izskatītas trīs alternatīvas. 1. alternatīva – pārņemt Lokālplānojuma teritorijā spēkā esošā Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas, TIN un tajās noteikto atļauto izmantošanu. Saglabāt Teritorijas plānojumā noteiktās Lauksaimniecības teritorijas (L1), neparedzot tajās blīvas savrupmāju apbūves attīstību perspektīvā. 2. alternatīva – veidot Lokālplānojuma teritorijā jaunas funkcionālā zonējuma apakšzonas, pārņemt spēkā esošajā Teritorijas plānojumā noteiktās TIN teritorijas un veidot jaunas TIN, atbilstoši aktuālajiem plānošanas jautājumiem. 3. alternatīva – pārņemt Lokālplānojuma teritorijā Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas un tajās noteikto atļauto izmantošanu, izslēdzot ar Pleikšņu ciema attīstību kā mierīgu privātmāju dzīvojamo vidi nesaistītās un traucējošās izmantošanas, piemēram, Rindu māju apbūve (11005), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002), Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), Derīgo izrakteņu ieguve (13004) u.c. Iekļaut TIAN nosacījumu, ka esošajās Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) atļauti tikai C kategorijas uzņēmumi ar nebūtisku ietekmi uz vidi. Grozīt Teritorijas plānojumā noteiktās Lauksaimniecības teritorijas (L1) Population Savrupmāju apbūves teritorijām (DzS1), paredzot tajās blīvas savrupmāju apbūves attīstību perspektīvā. Pārņemt Teritorijas plānojumā noteiktās TIN teritorijas un veidot jaunas TIN, atbilstoši aktuālajiem plānošanas jautājumiem.

Izvērtējot minētās alternatīvas, ņemot vērā Pleikšņu ciema izstrādes mērķi un prioritāri risināmos uzdevumus un to, ka pašvaldībā perspektīvē plāno ieguldīt nozīmīgas finansiālās investīcijas centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izveidei Pleikšņu ciemā, kas ir pieprasīta dzīves vieta Rēzeknes valstspilsētas tiešā tuvumā, tika izvēlēta 3. alternatīva, kurā tiek plānota pašreizējo Lauksaimniecības teritorija (L1) (galvenokārt ciema dienvidu daļā) rezervēšana perspektīvajam savrupmāju apbūves mērķim.

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus

Lai konstatētu Pleikšņu ciema LP īstenošanas iespējamo negatīvo tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings. Monitorings tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par lokālplānojuma un tās apkārtnes teritoriju.

Lokālplānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2029. gadā) un iesniegts elektroniski VPVB. Vadoties no labas pārvaldības prakses un lietderības apsvērumiem, rekomendējams izvērtēt iespējas monitoringa ziņojumu apvienot ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma monitoringa ziņojumu. Vides pārskatā ir rekomendēti monitoringa indikatori.

Click to Listen highlighted Text!