Finanšu komitejas sēde (08.02.2024.)

Publicēts: 05.02.2024

Atjaunots: 21.02.2024

REZEKNE MUNICIPALITY COUNCIL
FINANCIAL COMMITTEES
AGENDA
2024. gada 8. februārī
(Rēzeknē, plkst.10.25)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 15. februāra noteikumu Nr. 21 “Kārtība, kādā tiek sniegts finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām Rēzeknes novadā” izdošanu.
 2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 7. septembra lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.1.
 3. Par grozījumiem 2023. gada 16. novembra lēmumā Nr.1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024. gadam apstiprināšanu”.
 4. Par 2019. gada 25. novembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 8.7.2/1110 grozīšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
 5. Par daļas no nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, iznomāšanu Latgales apgabaltiesas vajadzībām.
 6. Par dzīvojamās mājas „Kalnezeri”, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Adamova - 3”.
 7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu, Ozolaines pagastā, mutisko izsoļu atzīšanu par nenotikušām.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Driči”, Sakstagala pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Korkleņi”, Ilzeskalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 10, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 11, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 5 – 8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 3 -18 , Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Strautiņi”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 18. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Liesmas” (..), Rogovkā, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 20. The approval of the notional price of the dwelling property located in the sand street (…), Sherjans, Stružānu parish.
 21. The approval of the notional price of the dwelling property located in the sand street (…), Sherjans, Stružānu parish.
 22. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ.A.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.V. un G.R.
 24. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Kļavas”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.K.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai S.A.
 26. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.D.
 27. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.D.
 28. Par nekustamā īpašuma “(..)” Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai A.Z.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.K.
 30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai B.O.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.G.
 32. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2024.gadā.
 33. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Kaunatas apvienības pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos.
 34. Par 2014.gada 28.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 35 darbības izbeigšanu ar M.S. Viļānu pagastā.
 35. Par projekta “Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā” apstiprināšanu.
 36. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 3. maija lēmumā Nr. 612 (prot.Nr.9, 41.§) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Priekškars atveras!” ietvaros.
Click to Listen highlighted Text!