Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (08.02.2024.)

Publicēts: 06.02.2024

Atjaunots: 19.02.2024

REZEKNE MUNICIPALITY COUNCIL
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
AGENDA
2024. gada 8. februārī
(Rēzeknē, plkst. 9.20)

 1. Par valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu Viļānu pagasta Jaunviļānos.
 2. Par publiskās ūdenstilpes - Meirānu ezera - daļas nomas tiesību nomas līguma noslēgšanu.
 3. Par Feimaņu ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 4. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0530 Griškānu pagastā.
 5. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0115 Kaunatas pagastā.
 6. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2017 Maltas pagastā.
 7. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0261 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Dricānu pagastā.
 8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0307 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Silmalas pagastā.
 10. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Ausmas 3" ar kadastra Nr. 7848 006 0024 un īpašumā ar kadastra Nr. 7848 006 0019.
 11. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Pirmās Pienenītes" ar kadastra Nr.7878 003 0558.
 12. Par grozījumu veikšanu smilts-grants un smilts atradnes “Balda” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 11-2.1/4/2013 SIA “Latvijas valsts meži”.
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 3. maija lēmumā Nr. 612 (prot.Nr.9, 41.§) “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Priekškars atveras!” ietvaros.
Click to Listen highlighted Text!