Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (25.01.2024.)

Publicēts: 24.01.2024

Atjaunots: 06.02.2024

REZEKNE MUNICIPALITY COUNCIL
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
AGENDA
2024. gada 25. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 9.15)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” izdošanu.
 2. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājam.
 3. Par nekustamā īpašuma „Kromani-Dači” Kaunatas pagastā nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
 4. Par zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu Viļānu pilsētā.
 5. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7866 003 0226, 7866 005 0074 Lendžu pagastā.
 6. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0116 Maltas pagastā.
 7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0189 sadali un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0145 robežu precizēšanu Čornajas pagastā.
 8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1037 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Lendžu pagastā.
 9. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78660041179, 78660041180, 78660041181 apvienošanu Lendžu pagastā.
 10. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 **** sadali Silmalas pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Gaigalavas pagastā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Kaunatas pagastā.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Ozolaines pagastā.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Pušas pagastā.
 15. Informatīvais ziņojums par saņemto Strūžānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vēstuli.
 16. Informatīvais ziņojums par dalību VAS "Latvijas valsts ceļi" uzsāktajā būvniecības iecerē "Par gājēju un velosipēdu ceļu posmā no Rēzeknes līdz pagriezienam uz Sondoriem".
 17. Informatīvais ziņojums par saņemto Viļānu iedzīvotāju vēstuli (ar 303 parakstiem) par aktuālo situāciju sakarā ar plānoto pasta nodaļas slēgšanu, jauno komunālo norēķinu kārtību u.c. jautājumiem.
 18. Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
Click to Listen highlighted Text!