Grupu māja “Pilcene”

Address: "Pilcenes", Piļcene, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.
Kotakttālrunis: 25425006
E-mail: ilona.vugula@rezeknesnovads.lv

Grupu mājas pakalpojums sniedz uz personu centrētu un individuālu atbalstu, ņemot vērā katra konkrēta cilvēka vajadzības. Tiek veicināta cilvēku spēja izmantot vispārējās pieejamības pakalpojumus, kurus izmanto pārējie sabiedrības locekļi, ņemot vērā cilvēku brīvu izvēli un personīgās intereses. Līdz ar to pakalpojums darbojas saskaņā ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām nostiprinātos principus un tiesības.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums tiek sniegts: pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām), kuras ir izteikušas vēlēšanos dzīvot grupu dzīvoklī un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu mājas (dzīvokļu) galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, saskaņā ar klientu vēlmēm un interesēm;
 • veicināt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, uzņemties personīgu  atbildību par pieņemtiem lēmumiem, to izpildi;
 • mācīt pielietot Grupu dzīvoklī apgūtās iemaņas ārpus tā;
 • veicināt klientu kontaktu ar piederīgajiem uzturēšanu, ja klients to vēlas;
 • veicināt personas līdzdalību sabiedrības procesos;
 • attīstīt klientu spējas iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū;
 • sniegt informāciju un konsultācijas klientam saprotamā veidā par tiesībām saņemt citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, un to saņemšanas kārtību;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām vai nevalstiskām organizācijām, kā arī veikt citus Grupu dzīvokļu mērķiem atbilstošus uzdevumus;
 • veicināt personas atbildību par savu dzīvi, speciālistu vadībā apgūstot prasmes un iemaņas patstāvīgai dzīvei.

Sociālajā dienestā iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 3. psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu).

Maksa par Grupu mājas (dzīvokļu) pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu "Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā (Pilcenē)" 7,68 euro/m²/mēnesī.

Click to Listen highlighted Text!