Construction

Applications and forms for the service of the construction board of the Rēzekne municipality shall be located in the single construction information system (BIS)

Building Department

Construction information system

Akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, atsevišķu darbu pieņemšana

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionBūvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Service availablewww.latvija.lv

Būvatļaujas ar nosacījumiem saņemšana

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionPasūtītājs iesniedz iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Būvvalde pieņem lēmumu par izmaiņām būvatļaujā. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būves īpašnieks.
Service availablewww.latvija.lv

Būvatļaujas pārreģistrācija

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionPasūtītājs iesniedz iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Būvvalde pieņem lēmumu par izmaiņām būvatļaujā. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būves īpašnieks.
Service availablewww.latvija.lv

Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšana (Rēzeknes novads)

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi
Iesniegums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi
Color passport
Brief descriptionRēzeknes novada pašvaldības Būvvalde izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu, ko plānots izvietot Rēzeknes novada publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pieņem lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Reklāmām, kas ir pašvaldības nodevu objekti, izvietošanas atļauja tiek izdota pēc pašvaldības nodevas apmaksas.
Service availablewww.latvija.lv

Izziņa par būves neesību

ResponsibleBuilding Department
Brief descriptionGadījumā, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements, tā ir nojaukta un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu par būves neesību dabā.
Service availablewww.latvija.lv, Iesniegums BIS sistēmā

Co-ordination of works, melting works, research works in the land owned, managed or managed by the local government

ResponsibleBuilding Department
Brief descriptionThe local government shall co-ordinate planned construction work, melioration works, research works, if such works are planned in the land owned, managed or managed by the local government.
Service availablewww.latvija.lv, Iesniegums BIS sistēmā

Izmaiņas būvniecības iecerē vai būvprojektā

ResponsibleBuilding Department
Brief descriptionPasūtītāja veiktās izmaiņas būvniecības stadijā, kuras nepieciešams saskaņot būvvaldē pirms ēkas/būves nodošanas ekspluatācijā. Izmaiņu projektu sagatavo/izstrādā projekta autors.
Service availablewww.latvija.lv, Iesniegums BIS sistēmā

Paskaidrojuma raksta izskatīšana

ResponsibleBuilding Department
Brief description1) ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu;
2) ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju;
3) ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai;
4) ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu;
5) ierosinot tādas otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu būvniecību vai novietošanu, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām;
6) ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti;
7) ierosinot pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
8) ierosinot pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu;
9) ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos) grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu.
Service availablewww.latvija.lv, Iesniegums BIS sistēmā

Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, vienkāršotai atjaunošanai un vienkāršotai fasādes atjaunošanai

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionAr apliecinājuma karte nepieciešama:
1. Pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
2. Pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu;
3. Pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu;
Service availablewww.latvija.lv

Būvprojekta saskaņošana

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionBūvprojekta iesniegšana akceptēšanai Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē nepieciešama, lai varētu saņemt būvatļauju un uzsākt likumīgu būvniecības procesu
Service availablewww.latvija.lv

Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu sistēma

ResponsibleBuilding Department
The formIesniegums BIS sistēmā
Brief descriptionPakalpojuma pieprasīšana: Lai saņemtu tehniskos noteikumus(ja projekta realizācija paredzēta vietējā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā vai tā tuvumā), būvniecības ieceres saskaņojumu: 1. tehnisko noteikumu pieprasījums elektroniski www.bis.gov.lv; 2. saskaņojuma pieprasīšana par atkāpēm no tehniskajiem noteikumiem.
Service availablewww.latvija.lv

Click to Listen highlighted Text!