Rēzeknes novada domes sēde (01.02.2023.)

Publicēts: 29.01.2024

Atjaunots: 06.02.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES
AGENDA
2024. gada 1. februārī
(in Rezekne, at 9.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr.21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
 3. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra lēmumā Nr.1040 “Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāžu apstiprināšanu 2023./2024. mācību gadam”.
 5. Par grozījumiem 2023.gada 16.novembra lēmumā Nr.1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024.gadam apstiprināšanu”.
 6. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļai.
 7. Par atļauju Skaidrītei Strodei savienot amatus.
 8. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanai.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas 1.maija iela (..), Maltā, Maltas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Dārzu iela (..), Viļānos, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Latgales ielā (..), Viļānos, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14. Par pašvaldības kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu Kaunatas apvienības pārvaldē.
 15. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Dekšāres pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 16. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Strūžānu pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļova”, Silmalas pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par nekustamā īpašuma „Kromani-Dači”, Kaunatas pagastā, nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
 21. On the registration of apartment properties in the Land Register.
 22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 24. On the approval of immovable property “…”, Kantinieku parish, notional price.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. On the approval of immovable property “…”, Ozolaines parish, notional price.
 27. On the approval of the notional price of an apartment property located in a street of peace (…), in Sherjans, Stružānu parish.
 28. On the approval of the notional price of an apartment property located in a street of peace (…), in Sherjans, Stružānu parish.
 29. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30. The approval of the notional price of the dwelling property located in the sand street (…), Sherjans, Stružānu parish.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ezeru ielā (..), Sondoros, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.V.
 33. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.S.
 34. On the transfer of immovable property “…”, Dricānu parish, TO A.E.
 35. On the transfer of immovable property “…”, Dricānu parish, TO A.E.
 36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.M.
 37. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.R.
 38. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Liesmas” –(..), Rogovka, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.K.
 39. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ‘’(..)’’, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
 40. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.T.
 41. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.T.
 42. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Viļānu apvienības pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos.
 43. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu un izcenojumu apstiprināšanu XXV Starptautiskā masku tradīciju festivāla dalībniekiem.
 44. Par samaksas samazināšanu I.A. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā.
 45. Par zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu Viļānu pilsētā.
 46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0189 sadali un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0145 robežu precizēšanu Čornajas pagastā.
 47. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7866 003 0226, 7866 005 0074 Lendžu pagastā.
 48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0116 Maltas pagastā.
 49. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1037 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Lendžu pagastā.
 50. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78660041179, 78660041180, 78660041181 apvienošanu Lendžu pagastā.
 51. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 **** sadali Silmalas pagastā.
 52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Gaigalavas pagastā.
 53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Kaunatas pagastā.
 54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Ozolaines pagastā.
 55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Pušas pagastā.
 56. Par medību platību tiesību nodošanu, grozījumiem 2021.gada 9. februāra medību tiesību līgumā Nr. 8.18/90 ar mednieku un makšķernieku biedrību „Silmalnieki” Silmalas pagastā.
 57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V. Viļānos.
 58. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.R. Rikavas pagastā.
 59. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.R. Rikavas pagastā.
 60. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.T. Stružānu pagastā.
Click to Listen highlighted Text!