Rēzeknes novada domes sēde (15.02.2024.)

Publicēts: 12.02.2024

Atjaunots: 23.02.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES
AGENDA
2024. gada 15. februārī
(in Rezekne, at 10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 15. februāra noteikumu Nr. 21 “Kārtība, kādā tiek sniegts finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām Rēzeknes novadā” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem 2023. gada 16. novembra lēmumā Nr. 1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024. gadam apstiprināšanu”.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 7. septembra lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr. 1.
 5. Par valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu Viļānu pagasta Jaunviļānos.
 6. Par 2019. gada 25. novembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.8.7.2/1110 grozīšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
 7. Par daļas no nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, iznomāšanu Latgales apgabaltiesas vajadzībām.
 8. Par dzīvojamās mājas "Kalnezeri", Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Adamova - 3”.
 9. Par publiskās ūdenstilpes - Meirānu ezera - daļas nomas tiesību nomas līguma noslēgšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu, Ozolaines pagastā, mutisko izsoļu atzīšanu par nenotikušām.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Driči”, Sakstagala pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Korkleņi”, Ilzeskalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 10, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 9 – 11, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 5 – 8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 3 -18 , Pušā, Pušas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kaunatas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalna ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (..), Tūmužos, Vērēmu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Strautiņi”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Liesmas” (..), Rogovkā, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. On the approval of the notional price of an apartment property located in a street of peace (…), in Sherjans, Stružānu parish.
 27. The approval of the notional price of the dwelling property located in the sand street (…), Sherjans, Stružānu parish.
 28. The approval of the notional price of the dwelling property located in the sand street (…), Sherjans, Stružānu parish.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ.A.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.V. un G.R.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Kļavas”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.K.
 32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai S.A.
 33. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.D.
 34. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.D.
 35. On the transfer of immovable property “…”, Ilzeskalna parish, TO A.Z.
 36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.K.
 37. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai B.O.
 38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.G.
 39. Par Feimaņu ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 40. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2024. gadā.
 41. Par Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra pakalpojuma maksas apstiprināšanu.
 42. Par Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” pakalpojumu maksu apstiprināšanu.
 43. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Kaunatas apvienības pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos.
 44. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0530 Griškānu pagastā.
 45. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0115 Kaunatas pagastā.
 46. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2017 Maltas pagastā.
 47. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0261 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Dricānu pagastā.
 48. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0307 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Silmalas pagastā.
 50. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Ausmas 3" ar kadastra Nr. 7848 006 0024 un īpašumā ar kadastra Nr. 7848 006 0019.
 51. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Pirmās Pienenītes" ar kadastra Nr.7878 003 0558.
 52. Par grozījumu veikšanu smilts-grants un smilts atradnes “Balda” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 11-2.1/4/2013 SIA “Latvijas valsts meži”.
 53. Par 2014. gada 28. marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.35 darbības izbeigšanu ar M.S. Viļānu pagastā.
 54. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu I.G. Dricānu pagastā.
 55. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.R. Silmalas pagastā.
 56. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.P. Viļānos.
 57. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu E.G. Stružānu pagastā.
 58. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu I.M. Strūžānos.
 59. Par projekta “Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā” apstiprināšanu.
 60. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 3. maija lēmumā Nr. 612 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Priekškars atveras!” ietvaros.
Click to Listen highlighted Text!