Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde aicina darbā grāmatvedi

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz grāmatveža amatu

Principal duties:

 • Sagatavot pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk – IESTĀDE) iekšējos normatīvos aktus saistībā ar IESTĀDES grāmatvedību atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • veikt IESTĀDES un Komercdarbības atbalsta fonda (turpmāk – FONDA) darbības finanšu analīzi, izteikt priekšlikumus to darbības uzlabošanā un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanā;
 • organizēt IESTĀDES un FONDA grāmatvedības un statistisko uzskaiti saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta noteikumiem “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, IESTĀDES nolikumu un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt IESTĀDES un FONDA naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu;
 • nodrošināt ienākošo naudas līdzekļu, materiālo vērtību un pamatlīdzekļu pilnu uzskaiti, saimnieciski finansiālās darbības rezultātu precīzu uzskaiti, ar to saistīto operāciju kustības savlaicīgu atspoguļošanu un pareizības kontroli;
 • pareizi aprēķināt un savlaicīgi pārskaitīt maksājumus valsts budžetā, ieguldījumus, finansēšanas līdzekļus, atskaitījumus rezervēs;
 • pareizi aprēķināt un izmaksāt IESTĀDES darbiniekiem darba algu, kompensācijas un citus maksājumus, pieņemt un pārbaudīt avansa norēķinus;
 • savlaicīgi veikt pārbaudes un dokumentālās revīzijas, sistemātiski organizēt plāna un ārpusplāna inventarizācijas, veikt pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanā;
 • veikt finanšu datu un maksājumu kārtības pārbaudi un saskaņošanu IESTĀDES līgumos;
 • savlaicīgi sagatavot un iesniegt rēķinus RSEZ komercsabiedrībām par ikmēneša atskaitījumiem FONDA budžetā saskaņā ar katram konkrētam pārskata gadam noslēgtajiem grafikiem pie līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā, kā arī citus rēķinus saistībā ar RSEZ darbību;
 • sastādīt IESTĀDES grāmatvedības pārskatus, maksājumu deklarācijas, paziņojumus par IESTĀDES finansiālo darbību, pamatojoties uz sākotnējiem dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem, iesniegt tos noteiktos termiņos atbilstošajām valsts un pašvaldības institūcijām (VID, statistika, utt.);
 • pastāvīgi sekot IESTĀDES budžeta izpildei un finanšu izlietojumam atbilstoši budžetam, apkopot datus par budžeta izpildi, sastādot un iesniedzot IESTĀDES pārvaldniekam ceturkšņa, pusgada un gada atskaites;
 • sagatavot noteiktajā kārtībā un termiņos IESTĀDES gada pārskatu, kā arī regulārus pārskatus (ieņēmumu un izdevumu tāmes veidā) par IESTĀDES budžetu izpildi;
 • katru gadu IESTĀDĒ noteiktajā kārtībā un termiņos sastādīt IESTĀDES pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu nākamajam gadam;
 • etc.

Requirements for applicants:

 • augstākā / profesionālā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības kārtošanā;
 • national language skills at the highest level;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • the ability to work with computer programs and office equipment;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt savu darbu;
 • pieredze darbā ar sistēmu “Ozols” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Documents to be submitted:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

The application documents must be submitted or provided by: 2023.gada 6.oktobrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023.gada 6.oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” grāmatveža amatu”.

Atalgojums – 1238,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

A tender by-law may be found in the website of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” www.rsez.lv “vacancies” in the website.

Contact person for the receipt of more detailed information – Santa Kuzncova, Deputy manager of the “Rēzekne Special Economic Zone Board” of the local government institution, tel. 24428646.

The personal data specified in the application documents of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” shall be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) with a view to ensuring the progress of the selection competition. The controller is municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”, registration No 90009259543, registered office: Liberation alley 93, Rezekne. Additional information on the processing of personal data is found in municipal Joint Institutions “Rēzekne Special Economic Zone Administration” on the website www.rsez.lv., under “Privacy Policy”.
Click to Listen highlighted Text!