Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde aicina darbā grāmatvedi

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz grāmatveža amatu

Galvenie pienākumi:

 • Sagatavot pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk – IESTĀDE) iekšējos normatīvos aktus saistībā ar IESTĀDES grāmatvedību atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • veikt IESTĀDES un Komercdarbības atbalsta fonda (turpmāk – FONDA) darbības finanšu analīzi, izteikt priekšlikumus to darbības uzlabošanā un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanā;
 • organizēt IESTĀDES un FONDA grāmatvedības un statistisko uzskaiti saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta noteikumiem “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, IESTĀDES nolikumu un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt IESTĀDES un FONDA naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu;
 • nodrošināt ienākošo naudas līdzekļu, materiālo vērtību un pamatlīdzekļu pilnu uzskaiti, saimnieciski finansiālās darbības rezultātu precīzu uzskaiti, ar to saistīto operāciju kustības savlaicīgu atspoguļošanu un pareizības kontroli;
 • pareizi aprēķināt un savlaicīgi pārskaitīt maksājumus valsts budžetā, ieguldījumus, finansēšanas līdzekļus, atskaitījumus rezervēs;
 • pareizi aprēķināt un izmaksāt IESTĀDES darbiniekiem darba algu, kompensācijas un citus maksājumus, pieņemt un pārbaudīt avansa norēķinus;
 • savlaicīgi veikt pārbaudes un dokumentālās revīzijas, sistemātiski organizēt plāna un ārpusplāna inventarizācijas, veikt pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanā;
 • veikt finanšu datu un maksājumu kārtības pārbaudi un saskaņošanu IESTĀDES līgumos;
 • savlaicīgi sagatavot un iesniegt rēķinus RSEZ komercsabiedrībām par ikmēneša atskaitījumiem FONDA budžetā saskaņā ar katram konkrētam pārskata gadam noslēgtajiem grafikiem pie līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā, kā arī citus rēķinus saistībā ar RSEZ darbību;
 • sastādīt IESTĀDES grāmatvedības pārskatus, maksājumu deklarācijas, paziņojumus par IESTĀDES finansiālo darbību, pamatojoties uz sākotnējiem dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem, iesniegt tos noteiktos termiņos atbilstošajām valsts un pašvaldības institūcijām (VID, statistika, utt.);
 • pastāvīgi sekot IESTĀDES budžeta izpildei un finanšu izlietojumam atbilstoši budžetam, apkopot datus par budžeta izpildi, sastādot un iesniedzot IESTĀDES pārvaldniekam ceturkšņa, pusgada un gada atskaites;
 • sagatavot noteiktajā kārtībā un termiņos IESTĀDES gada pārskatu, kā arī regulārus pārskatus (ieņēmumu un izdevumu tāmes veidā) par IESTĀDES budžetu izpildi;
 • katru gadu IESTĀDĒ noteiktajā kārtībā un termiņos sastādīt IESTĀDES pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu nākamajam gadam;
 • u.c.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā / profesionālā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības kārtošanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt savu darbu;
 • pieredze darbā ar sistēmu “Ozols” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 6.oktobrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023.gada 6.oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” grāmatveža amatu”.

Atalgojums – 1238,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām ar nolūku nodrošināt atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv. sadaļā „Privātuma politika”.
Click to listen highlighted text!