Vakances

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz grāmatveža amatu

Galvenie pienākumi:

 • Sagatavot pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk – IESTĀDE) iekšējos normatīvos aktus saistībā ar IESTĀDES grāmatvedību atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • veikt IESTĀDES un Komercdarbības atbalsta fonda (turpmāk – FONDA) darbības finanšu analīzi, izteikt priekšlikumus to darbības uzlabošanā un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanā;
 • organizēt IESTĀDES un FONDA grāmatvedības un statistisko uzskaiti saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta noteikumiem “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, IESTĀDES nolikumu un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt IESTĀDES un FONDA naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu;
 • nodrošināt ienākošo naudas līdzekļu, materiālo vērtību un pamatlīdzekļu pilnu uzskaiti, saimnieciski finansiālās darbības rezultātu precīzu uzskaiti, ar to saistīto operāciju kustības savlaicīgu atspoguļošanu un pareizības kontroli;
 • pareizi aprēķināt un savlaicīgi pārskaitīt maksājumus valsts budžetā, ieguldījumus, finansēšanas līdzekļus, atskaitījumus rezervēs;
 • pareizi aprēķināt un izmaksāt IESTĀDES darbiniekiem darba algu, kompensācijas un citus maksājumus, pieņemt un pārbaudīt avansa norēķinus;
 • savlaicīgi veikt pārbaudes un dokumentālās revīzijas, sistemātiski organizēt plāna un ārpusplāna inventarizācijas, veikt pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanā;
 • veikt finanšu datu un maksājumu kārtības pārbaudi un saskaņošanu IESTĀDES līgumos;
 • savlaicīgi sagatavot un iesniegt rēķinus RSEZ komercsabiedrībām par ikmēneša atskaitījumiem FONDA budžetā saskaņā ar katram konkrētam pārskata gadam noslēgtajiem grafikiem pie līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā, kā arī citus rēķinus saistībā ar RSEZ darbību;
 • sastādīt IESTĀDES grāmatvedības pārskatus, maksājumu deklarācijas, paziņojumus par IESTĀDES finansiālo darbību, pamatojoties uz sākotnējiem dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem, iesniegt tos noteiktos termiņos atbilstošajām valsts un pašvaldības institūcijām (VID, statistika, utt.);
 • pastāvīgi sekot IESTĀDES budžeta izpildei un finanšu izlietojumam atbilstoši budžetam, apkopot datus par budžeta izpildi, sastādot un iesniedzot IESTĀDES pārvaldniekam ceturkšņa, pusgada un gada atskaites;
 • sagatavot noteiktajā kārtībā un termiņos IESTĀDES gada pārskatu, kā arī regulārus pārskatus (ieņēmumu un izdevumu tāmes veidā) par IESTĀDES budžetu izpildi;
 • katru gadu IESTĀDĒ noteiktajā kārtībā un termiņos sastādīt IESTĀDES pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu nākamajam gadam;
 • u.c.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā / profesionālā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības kārtošanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt savu darbu;
 • pieredze darbā ar sistēmu “Ozols” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 6.oktobrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023.gada 6.oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” grāmatveža amatu”.

Atalgojums – 1238,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām ar nolūku nodrošināt atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv. sadaļā „Privātuma politika”.

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA (reģ.Nr.40900038627, juridiskā adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amatu (Nautrēnu pagastā, Stružānu pagastā, Dricānu pagastā, Rikavas pagastā).

Amata pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
 12. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu.
 13. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēnešalga bāriņtiesas locekļa amatam ir EUR 1056,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), pārbaudes laikā – 1003,20 EUR.

Amata pienākumu izpildi būtu vēlams uzsākt no 2023.gada 23.oktobra.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10. panta otrā daļa);
 4. pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amata konkurss” var iesniegt līdz 2023. gada 16.oktobrim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi: daina.igaune@rezeknesnovads.lv , dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada bāriņtiesā, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4611, bāriņtiesas kabinetā, vai ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada bāriņtiesas ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada bāriņtiesa informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv

Papildinformācija pa tel.nr. 20228847 vai 64640644.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība mārketinga jomā, komunikācijas vai sociālo zinātņu jomā;
 2. vēlama vismaz 1 gada darba pieredze mārketinga jomā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. izpratne par kultūras un tūrisma jomu;
 5. prasmes izstrādāt un realizēt mārketinga aktivitāšu plānu;
 6. prasmes plānot, vadīt un īstenot iestādes ārējo komunikāciju, reklāmas jautājumus;
 7. prasmes veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasmes analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. valsts valodas prasmes augstākā pakāpē;
 10. vismaz viena svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 11. prasmes strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 12. prasmes pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 13. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 14. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata darba pienākums iespējams veikt attālinātajā darba režīmā.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv).Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 997,50.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1050,00.

Darbu iespējams veikt attālinātā darba režīmā.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde jaunatnes darbinieka vakanto amatu.

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Maltā” līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 6. oktobrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Kažoka tel.26441799,

e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums 825  EUR ( 1 slodze Maltā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  783,75 EUR

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām

Pamatdarba atalgojums EUR 888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju (būtu vēlams).

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392  (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt pilngadīgas personas par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt pilngadīgas personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt pilngadīgas personas vai pilngadīgu personu ģimeņu sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt personu, ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Pamatdarba atalgojums EUR  888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392 (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto skaņu operatora vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienībā.

Skaņu operatora darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze -0,7.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. izpratne darbam ar digitālajām skaņu pultīm un to konfigurēšanu;
 3. izpratne un prasmes darbam ar gaismu sistēmām;
 4. spēja organizēt savu darbu, pašiniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 5. prasmes izmantot nepieciešamās papildierīces un papildaprīkojumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba izpildes nodrošināšanai;
 6. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;
 7. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 577,50 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speiciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 3. prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 7. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 6. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 825,00 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Maltas apvienības pārvalde  
aicina darbā saimniecības pārzini Feimaņu pagastā
 uz pilnu slodzi (1 likme) uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 19. septembrim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvaldei lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde tehniskā speciālista Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība inženierkomunikāciju, tehniskās apkalpošanas jomā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā saimniecisko darbu veikšanā;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, risināt tehniskos jautājumus un organizēt darba izpildi;
 • Spēja sastādīt remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

 • Pārzināt un koordinēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – muižas vēsturiskās ēkas tehniskās uzraudzības jautājumus, lai nodrošinātu vēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Nodrošināt ēkas apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
 • Nodrošināt inženierkomunikāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija, telekomunikācija, u.c.) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas.
 • Nodrošināt ēkā uzstādīto iekārtu kvalitatīvu darbību, apkalpošanu un ekspluatēšanu atbilstoši instrukcijām un drošības noteikumiem.
 • Plānot un īstenot ēkas remontus un labiekārtošanu, iekārtu remontus un nomaiņu.
 • Līdzdarboties ēkā rīkoto pasākumu tehniskajā apkalpošanā, veikt telpu un iekārtu sagatavošanu pasākumu kvalitatīvai norisei atbilstoši pasākuma specifikai.
 • Plānot un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, veikt materiāltehnisko un citu resursu iegādi ēkas darbības nodrošināšanai.
 • Sagatavot un iesniegt tiešajam vadītājam ēkas uzturēšanas darbu pārskatus, analīzi un plānus.
 • Sadarboties ar piegādātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem tehniskajā jomā;
 • Izstrādāt un uzturēt aktualizētu tehnisko dokumentāciju.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 731,50 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  770,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2023. gada 18. augustam  uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. septembrim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes autobusa vadītāja Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā izglītība;
 • Amatam obligāta atbilstoša darba pieredze pasažieru pārvadāšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B, C1, D kategorijas autovadītāja apliecība; 95. kods; vadītāja karte, jo autobuss ir aprīkots ar digitālo tahogrāfu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt skolēnu pārvadājumus pa maršrutu;
 • Veikt autobusa/auto vadītāja pienākumus saskaņā ar vadītāja rīkojumiem;
 • Atbilstošas dokumentācijas pildīšana, uzskaite;
 • Vienkāršu auto remontu, apkopes veikšana;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 627,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  660,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • auto vadītāja apliecības kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “autobusa vadītājs Lūznavā”” līdz 2023. gada 18. augustam  uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. septembrim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag. Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto projektu vadītāja amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. pieredze un zināšanas projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 3. vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 4. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 5. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 6. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 7. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 9. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 10. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam ir EUR 1105,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), projektu vadītājam var noteikt piemaksu par papildus pienākumiem līdz 31.12.2023. – 30% no mēnešalgas. No 01.01.2024. mēnešalga – no EUR 1400 līdz EUR 1600 (39.1.apakšsaime, III līmenis, 10. mēnešalgu grupa).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2023.gada 13.septembra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības
 Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”
aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

darbam 5-6 gadīgo izglītojamo grupā
no 01.09.2023.

Prasības pretendentam:

1. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

2. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;

3. augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā.

Tiek piedāvāta pilna darba slodze.
Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 1240,00 EUR

Pretendentiem lūdzam līdz 2023. gada 30. augustam nosūtīt CV uz e pastu: nautrenipii@saskarsme.lv

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4652

Kontakttālrunis: 28345571

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Ozolmuižas pagasta kultūras namā (0,75 darba slodze);

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla specialiste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 2. vēlama darba pieredze vadības jomā;
 3. vēlama darba pieredze kultūras jomā;
 4. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 16. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 17. nevainojama reputācija.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv).Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam).

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā palīgstrādnieku/sētnieku Feimaņu pamatskolā uz nenoteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” palīgstrādnieka/sētnieka Feimaņu pamatskolā amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 1. Pamatizglītība vai vidējā vai vidējā profesinālā izglītība;
 2. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 3. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 4. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 5. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 6. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 7. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  620,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika  620,00 EUR- saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvaldes” vakanci “Palīgstrādnieks/sētnieks Feimaņu pamatskolā”” līdz 2023. gada 4. septembrim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 4. septembrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai pabeigti santehniķa kursi;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iepriekšēja darba pieredze santehnikas, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu cauruļvadu montāžā, apkopē un remontā;
 • prasme veikt citus remontdarbus, ēku un teritorijas apsaimniekošanā.

Pienākumi:

 • veikt santehnikas u.c. remontdarbus, tehnisko apkopi;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Normālais darba laiks.

Aktuāla līdz 11.09.2023

Darba vieta: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4636

CV ar norādi ,,Santehniķis”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv

Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju!

Alga bruto 660 EUR

Rēzeknes novada
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus.

Interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm.

Motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus.

Veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā.

Ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku.

Ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas.

Amata prasības:

Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

Mērķauditorija: nepilngadīgi klienti ar funkcionāliem traucējumiem.

Alga bruto 882 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 11. septembrim iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku) 1 vakances

1. Amata pamatpienākumi:

1.1.piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

1.2.attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;

1.3.mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;

1.4.mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;

1.5.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

1.6.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

2. Amata prasības:

2.1.pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

2.2.teicamas valsts valodas zināšanas;

2.3. labas datora lietošanas prasmes;

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes;

2.5. spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;

2.7.vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 11.septembrim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

 • Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.
 • Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.
 • Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 11. septembrim  iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Prasības kandidātiem:

 1. pamata vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 3. datorprasmes – e-pasta lietošana, apgūt lietot elektroniskās uzskaites sistēmas, prasme lietot biroja tehniku;
 4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 5. atbildības sajūta un precizitāte;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 8. valsts valodas prasme.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 620,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 30. augustam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Vecākais pavārs Feimaņu pamatskolā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Vadīt un veikt saimnieciskos procesus Sokolku pagastā nodrošinot pašvaldības īpašumu un mantas lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu, skolēnu pārvadājumus, pašvaldības autoceļu uzturēšanu, teritoriju labiekārtošanu, ielu apgaismošanu, kapsētu uzturēšanu u.c. iestādes uzticētos pienākumus.Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Organizēt un patstāvīgi veikt pagasta teritorijas un dažādu objektu labiekārtošanu (piemēram, augu stādīšana un kopšana, zāliena pļaušana un kopšana, soliņu ierīkošana, sīki ēku remontdarbi, pēc nepieciešamības piedalīties autotransporta tehniskā stāvokļa uzturēšanā, apkopē, un citus darbus)

Organizēt un piedalīties autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu veikšanā, autoceļu greiderēšanu un attīrīšanu no sniega ziemas laikā, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties.

Sadarbībā ar Viļānu saimniecības pārzini organizēt traktortehnikas un citas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma izmantošanu pagasta saimniecisko darbu vajadzībām, pēc nepieciešamības palīdzēt tehnikas remontdarbu veikšanā.

Atbildēt par iestādes ēku (telpu) uzturēšanu, lietošanu un saglabāšanu, pēc nepieciešamības veikt sīkus ēkas remontus; organizēt kosmētiskos un citus telpu remontus; plānot un organizēt saimniecības preču, būvmateriālu un citu preču un materiālu iegādi saskaņā ar iestādes apstiprināto tāmi elektroniskajā iepirkumu sistēmā un tirdzniecības punktos atbilstoši iestādes vadītāja vai vietnieka rakstiskam pilnvarojumam.

Atbild par iestādes (teritoriālās vienības) autotransportu, nepieciešamības gadījumā veic automašīnas vadītāja darba pienākumus, pēc nepieciešamības tā remontu.

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023.gada 15.augustam plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023.gada 15.augustam  plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde dārznieka Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā/pilnveides izglītība dārzkopībā vai augkopībā;
 • Vismaz divi gadi profesionālā darba pieredze augkopībā;
 • Teicama valsts valodas prasme;
 • Nozarei saistošo normatīvo aktu pārzināšana;

Amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt un vadīt darba procesus, kas saistīti ar Lūznavas parka un pagasta teritorijas ainaviskās vides veidošanu, labiekārtošanu, kopšanu (zālāja, koku, krūmu un puķu dobju stādījumu) un uzturēšanu;
 • Veikt muižas parkā un pagasta teritorijā esošo vides objektu uzturēšanu kārtībā, plānot un organizēt puķu dobju un košumkrūmu pakāpenisku atjaunošanu, pozitīvu parka, pagasta teritorijas tēla veidošanu;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 665,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  700,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “dārznieks Lūznavas pagastā”” līdz 2023. gada 18. augustam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 18. augustam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās; augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā .

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, elektroniskajām dokumentu vadības un iepirkumu sistēmām un elektroniskajiem saziņas līdzekļiem;

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

B kategorijas autovadītāja apliecība; papildus C1 vai C kategorijas autovadītāja tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem) Feimaņu pamatskolā uz noteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu uz noteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 2. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;nepieciešamas normatīvo aktu
 3. zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “lietvede Feimaņu pamatskola”” līdz 2023. gada 31.jūlijam plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas apvienības pārvalde aicina darbā vecāko pavāru Feimaņu pamatskolā uz pilnu slodzi (1 likme)  uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 1. pamata vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 3. datorprasmes – e-pasta lietošana, apgūt lietot elektroniskās uzskaites sistēmas, prasme lietot biroja tehniku;
 4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 5. atbildības sajūta un precizitāte;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 8.  valsts valodas prasme.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 620,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst.  14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Vecākais pavārs Feimaņu pamatskolā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 3. prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 7. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. jūlija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 6. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts konkurss uz vakanto datorsistēmu un datortīklu administratora amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – Vidējā, vidējā speciālā izglītība, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze. Palīdzēt organizēt mācību procesu  skolā:

 • datorzinību, informātikas stundās sniegt konsultācijas izglītojamajiem;
 • citu mācību priekšmetu stundās tehniski nodrošināt mācību procesu un sniegt nepieciešamo informāciju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem;
 • priekšmetu skolotājiem palīdzēt organizēt mācību procesu datorkabinetos.

Veikt datortīkla tehnoloģiskā procesa un programmu nodrošinājumu skolā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 720,00 amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes Viļānu vidusskolas datorsistēmu un datortīklu administrators  amatu” līdz 2023. gada 7. augustam plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 7. augustam  plkst. 12.00 iesniedz Viļānu apvienības pārvalde, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju  tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 5. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 7. psiholoģiskā noturība stresa situācijās, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā- prasme strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 9. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 10. radoša un elastīga domāšana, iniciatīva;
 11. zināšanas skolvadībā un izglītības satura jautājumos;
 12. vēlama pieredze projektu darbā;
 13. vēlamas autovadītāja tiesības.
 14. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1360,00 (no 01.09.2023, MK noteikumi 445).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 3. augusta plkst. 11.30 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. dzīves gājuma apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketu (skat.1. Pielikumu);
 4. izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi  uz interviju);
 5. tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas attīstības koncepciju (ne vairāk kā divas A4 formāta lappuses datorrakstā).

Kontaktinformācija t. 64607201. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;

Pamatdarba atalgojums  EUR 620,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 17. jūlijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. jūlija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” tehniskā speciālista Lūznavā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība inženierkomunikāciju, tehniskās apkalpošanas jomā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā saimniecisko darbu veikšanā;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, risināt tehniskos jautājumus un organizēt darba izpildi;
 • Spēja sastādīt remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

 • Pārzināt un koordinēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – muižas vēsturiskās ēkas tehniskās uzraudzības jautājumus, lai nodrošinātu vēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Nodrošināt ēkas apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
 • Nodrošināt inženierkomunikāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija, telekomunikācija, u.c.) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas.
 • Nodrošināt ēkā uzstādīto iekārtu kvalitatīvu darbību, apkalpošanu un ekspluatēšanu atbilstoši instrukcijām un drošības noteikumiem.
 • Plānot un īstenot ēkas remontus un labiekārtošanu, iekārtu remontus un nomaiņu.
 • Līdzdarboties ēkā rīkoto pasākumu tehniskajā apkalpošanā, veikt telpu un iekārtu sagatavošanu pasākumu kvalitatīvai norisei atbilstoši pasākuma specifikai.
 • Plānot un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, veikt materiāltehnisko un citu resursu iegādi ēkas darbības nodrošināšanai.
 • Sagatavot un iesniegt tiešajam vadītājam ēkas uzturēšanas darbu pārskatus, analīzi un plānus.
 • Sadarboties ar piegādātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem tehniskajā jomā;
 • Izstrādāt un uzturēt aktualizētu tehnisko dokumentāciju.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 731,50 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  770,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2023. gada 30. jūnijam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 30. jūnijam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” autobusa vadītāja Lūznavā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā izglītība;
 • Amatam obligāta atbilstoša darba pieredze pasažieru pārvadāšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B, C1, D kategorijas autovadītāja apliecība; 95. kods; vadītāja karte, jo autobuss ir aprīkots ar digitālo tahogrāfu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt skolēnu pārvadājumus pa maršrutu;
 • Veikt autobusa/auto vadītāja pienākumus saskaņā ar vadītāja rīkojumiem;
 • Atbilstošas dokumentācijas pildīšana, uzskaite;
 • Vienkāršu auto remontu, apkopes veikšana;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 627,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  660,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • auto vadītāja apliecības kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “autobusa vadītājs Lūznavā”” līdz 2023. gada 30. jūnijam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 30. jūnijam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes remontstrādnieka amatu

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 636,50

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 670,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 21. jūnijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 21. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – praktiskā uzdevuma un intervijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 19. jūnija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības Centrālā pārvalde aicina pieteikties darbā Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldē uz būvvaldes būvinspektora palīga amatu  (profesiju klasifikators – būvinspektora palīgs  2422 55) uz noteiktu laiku, tas ir būvinspektora prombūtnes laiku. Darba vieta noteikta Atbrīvošanas aleja 81,  Rēzekne.

Pamatdarba atalgojums EUR  1080.44 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1137.30 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties Būvvaldes sēdēs un lēmumu pieņemšanā par iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem, būvprojektiem, apliecinājuma kartēm, paskaidrojuma rakstiem.
 • Pārbaudīt būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.
 • Kopā ar būvinspektoru pārliecināties par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informēt būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi.
 • Kopā ar būvinspektoru pārliecināties par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informēt institūcijas, kuras veic vides valsts kontroli.
 • Pārliecināties, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek ievērots būvuzraudzības plāns.
 • Par katru pārbaudi sagatavot atzinumu vai citu dokumentu, kurā tiek ietverti apsekošanas rezultāti (izziņa par būves neesību u. c.).
 • Pēc būvdarbu uzsākšanas kontrolēt būvniecības procesu, apsekojot kopā ar būvinspektoru būvdarbu veikšanas vietu atbilstoši būvuzraudzības plānam.
 • Pārbaudīt būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentāciju pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā (apliecinājuma kartē / paskaidrojuma rakstā) par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 • Veikt  ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā būvvaldes vadītāja rīkojumā norādītajiem objektiem vai sagatavot lēmumu norādīto trūkumu novēršanai.
 • Sniegt konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā, par būvniecības procesu un izskatīt iesniegumus.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā/nepabeigta augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras studiju programmā;
 • Vēlama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Pārzināt administratīvo procesu;
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel); vēlamas prasmes Būvniecības informācijas sistēmas lietošanā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023.gada 16.jūnija plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes būvinspektora palīga amatu”) un šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, reģ.nr.52403003451, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, tālr.26171835, e-pasts: namsaimnieks@vilani.lv

uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Viļānu apvienības iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām un namu apsaimniekošanu, aicina darbā:

 • ekonomistu,  (normālais darba laiks, uz noteiktu laiku, bruto alga EUR 990.00).

Galvenie darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu:

 • veikt iekšējās un ārējās ekonomiskās vides izpēti, veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi;
 • formulēt ekonomiskās darbības mērķus un noteikt mērķu sasniegšanas ceļus; prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus;
 • sagatavot apmaksas rēķinus fiziskām un juridiskām personām; sagatavot parādu apmaksas grafikus un kontrolēt to izpildi;
 • ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izstrādāšana, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;
 • nodrošināt apsaimniekojamo māju lietu uzturēšanu, ieņēmumu-izdevumu tāmju sagatavošanu; apkopot datus, analizēt un veikt aprēķinus apsaimniekojamo māju bilancēm;
 • sagatavot atskaites kontrolējošām instancēm, par uzņēmuma ekonomisko situāciju un ražošanas rādītājiem; aprēķināt dabas resursu nodokli; sagatavot un iesniegt statistikas datus.

Prasības:

 • augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 3 gadiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, KN programma WinNams);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2023. gada 9. jūnijam, lūdzam sūtīt uz e-pastu: namsaimnieks@vilani.lv ar norādi “Ekonomists”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV- 4650.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, reģ.nr. 52403003451, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, tālr. 26171835, e-pasts: namsaimnieks@vilani.lv

uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Viļānu apvienības iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām un namu apsaimniekošanu, aicina darbā:

 • Galveno grāmatvedi, (normālais darba laiks, uz noteiktu laiku, bruto alga EUR 950.00).

Galvenie darba pienākumi:

 • uzņēmuma grāmatvedības procesu organizēšana, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • finanšu un nodokļu atskaišu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām;
 • algu aprēķins un darba laika uzskaites veikšana;
 • precīza saimnieciskās un finanšu darbības uzskaite;
 • gada pārskata un operatīvo pārskatu sagatavošana;
 • bankas operāciju veikšana;
 • dalība budžeta sastādīšanā un kontrolēšanā;

Prasības:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • 3 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā uzņēmumā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, grāmatvedības programma Tildes Jumis);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, kompetence visos grāmatvedības procesos;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2023. gada 26. maijam, lūdzam sūtīt uz e-pastu: namsaimnieks@vilani.lv ar norādi “Galvenais grāmatvedis”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV- 4650.

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, arhitektūrā, ainavu arhitektūrā, zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā;
 • prasme orientēties ar pašvaldības teritorijas plānošanu saistītos jautājumos;
 • vēlama pieredze pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai ainavu arhitektūrā;
 • vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar datorprogrammām (MicroStation, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 21. jūnija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ko apliecina  iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Pamatdarba atalgojums  EUR 620,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 12. jūnijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 12. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – praktiskā uzdevuma un intervijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu:

 • Bērzgales pagasta kultūras namā (1 darba slodze);
 • Ozolmuižas pagasta kultūras nams (0,5 darba slodze);
 • Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs (0,5 darba slodze);
 • Dekšāres tautas namā (1 darba slodze);
 • Kaunatas pagasta tautas namā un Kaunatas pagasta Dubuļu klubā (1 darba slodze).

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr. 28398367, e-pasts agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienības pārvaldē.

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Prasības amata pretendentam:

 • vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 • prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 • izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 • prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 • vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr.: tālr. 28398367, e-pasts: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, reģ.nr.52403003451, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, tālr.26171835, e-pasts: namsaimnieks@vilani.lv, uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Viļānu apvienības iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām un namu apsaimniekošanu, aicina darbā:

 • ekonomistu,

 (normālais darba laiks, uz noteiktu laiku, bruto alga EUR 990.00)

Galvenie darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu:

 • veikt iekšējās un ārējās ekonomiskās vides izpēti, veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi;
 • formulēt ekonomiskās darbības mērķus un noteikt mērķu sasniegšanas ceļus; prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus;
 • sagatavot apmaksas rēķinus fiziskām un juridiskām personām; sagatavot parādu apmaksas grafikus un kontrolēt to izpildi;
 • ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izstrādāšana, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;
 • nodrošināt apsaimniekojamo māju lietu uzturēšanu, ieņēmumu-izdevumu tāmju sagatavošanu; apkopot datus, analizēt un veikt aprēķinus apsaimniekojamo māju bilancēm;
 • sagatavot atskaites kontrolējošām instancēm, par uzņēmuma ekonomisko situāciju un ražošanas rādītājiem; aprēķināt dabas resursu nodokli; sagatavot un iesniegt statistikas datus.

Prasības:

 • augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 3 gadiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, KN programma WinNams);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2023.gada 31.maijam, lūdzam sūtīt uz e-pastu: namsaimnieks@vilani.lv ar norādi “Ekonomists”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV- 4650.

SIA “VIĻĀNU SILTUMS”, reģ.nr.42403003341, adrese: Rēzeknes iela 6a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, tālr.26171835, e-pasts: siltums@vilani.lv, uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozare - siltumapgāde Viļānu pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, aicina darbā:

Galveno grāmatvedi,
(normālais darba laiks, uz noteiktu laiku, bruto alga EUR 950.00)

Galvenie darba pienākumi:

 • uzņēmuma grāmatvedības procesu organizēšana, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • finanšu un nodokļu atskaišu sagatavošana vadībai un valsts institūcijām;
 • algu aprēķins un darba laika uzskaites veikšana;
 • precīza saimnieciskās un finanšu darbības uzskaite;
 • gada pārskata un operatīvo pārskatu sagatavošana;
 • bankas operāciju veikšana;
 • dalība budžeta sastādīšanā un kontrolēšanā;
 • siltumenerģijas pakalpojuma tarifa izstrādāšana saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Prasības:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • 3 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā uzņēmumā;
 • darba pieredze siltumenerģijas pakalpojuma tarifa izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, grāmatvedības programma Zalktis);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, kompetence visos grāmatvedības procesos;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 9. jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pastu: siltums@vilani.lv ar norādi “Galvenais grāmatvedis”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “VIĻĀNU SILTUMS”, adrese: Rēzeknes iela 6a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV- 4650.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto skaņu operatora vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienības pārvaldē.

Skaņu operatora darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze, kas sastāda 28h nedēļā.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. izpratne darbam ar digitālajām skaņu pultīm un to konfigurēšanu;
 3. izpratne un prasmes darbam ar gaismu sistēmām;
 4. spēja organizēt savu darbu, pašiniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 5. prasmes izmantot nepieciešamās papildierīces un papildaprīkojumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba izpildes nodrošināšanai;
 6. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;
 7. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 577,75 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr. 28398367, e-pasts: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu ar darbības teritoriju Kaunatas pag., Mākoņkalna pag.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Zemes lietu speciālista ar darbības teritoriju Kaunatas pag., Mākoņkalna pag. amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • vismaz vidējā izglītība;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā augstākā izglītība vai izglītība zemes ierīcībā, mežsaimniecībā, meliorācijā;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas datos;
  • zināšanas par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
  • zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem, spēja orientēties dabā, kadastra informācijas struktūras pārzināšana;
  • zemes ierīcības un zemes mērniecības procesu pārzināšana;
  • dokumentu izstrādes principu, to noformēšanas un uzglabāšanas prasību pārzināšana;
  • amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2.pakāpe);
  • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
  • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
  • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
  • labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām;
  • spēja būt mobilam, periodiski mainot darba vietu;
  • autovadītāja apliecība (B kategorija);
  • nevainojama reputācija;

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 883 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 838.85 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Zemes lietu speciālista amatu” līdz 2023.gada 19.maija plkst.12:00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi. Kontaktinformācija: t. 64607188.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:           

 • augstākā izglītība, vēlams profesionālā personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
 • zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
 • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.00 - saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 2. jūnija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: 64607191.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Amata kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde aicina darbā elektriķi uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • “B” grupas apliecību elektrodrošībā;
 • valsts valodas lietošanas prasmes vidējā līmenī (B1, B2);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
 • prasme veikt elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas, uzraudzības, apkopes, regulēšanas un remonta darbus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 660,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 2023.gada 20.jūnija plkst. 16:30.00 jānosūta pieteikumu ar norādi “Kaunatas apvienības pārvaldes elektriķa vakancei” uz e-pastu kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai iesniegt personīgi Kaunatas apvienības pārvaldēs lietvedībā: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kuram ir pievienoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketa;
 • izglītības un darba pieredzes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • atsauksmes no iepriekšējās darba vietas vai iepriekšējās darba vietas (ja ir).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde vadītāja vietnieks saimniecības jautājumos Sergejs Bašmakovs, tel. 29224840; e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” ( adrese: Piļcine, Dricānu pagasts) sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu grupu mājā "Pilcene") pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 16. jūnijam (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz noteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes
Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz noteiktu laiku - pamatdarbinieka prombūtnes laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 • zināšanas par Pašvaldību likumu, Administratīvā procesa likumu, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR  1098.20 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1156, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 26. maijam plkst. 12:00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 •    motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607200

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - darba interviju - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un pārrunu daļu - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Amata kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Ceļu būvtehniķis”” līdz 2023. gada 26. maija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 26. maija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob. 26493459).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un praktisko zināšanu (datorprasmes) pārbaudes, kā arī darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus.
 • Interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm.
 • Motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus.
 • Veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā.
 • Ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku.
 • Ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas.

Amata prasības:

 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
 • Augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

Mērķauditorija: nepilngadīgi klienti ar funkcionāliem traucējumiem.

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.
Normālais darba laiks
Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam

iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto 
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1.piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

1.2.attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;

1.3.mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;

1.4.mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;

1.5.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

1.6.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

2. Amata prasības:

2.1.pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

2.2.teicamas valsts valodas zināšanas;

2.3. labas datora lietošanas prasmes;

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes;

2.5. spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;

2.7.vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Alga bruto 706,50 EUR

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 29. maijam uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.
Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Fizioterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • veikt pacienta/klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu un analīzi;
 • sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu atbilstoši pacienta/klienta vajadzībām;
 • vadīt fizioterapijas individuālās nodarbības pacientam/klientam;
 • apmācīt pacientu/klientu par ikdienas aktivitātēm un to veikšanu;

Prasības pretendentam:

 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – fizioterapeits, ārstniecības persona;
 • darba pieredze fizioterapijā;
 • augsta atbildības izjūta.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, klientiem un viņu vecākiem;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga brutto - 1555 EUR

Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 29.maijam.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Ergoterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa, resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).
 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

Parsības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.

  Darba laiks - pilna slodze
  Darba alga brutto-1555 EUR
  Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 29. maijam.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”
izsludina atklātu konkursu uz
juriskonsulta amatu

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot un izstrādāt līgumu, lēmumu projektu, atzinumu, nolikumu, aktu, pretenziju, sūdzību, prasību, noteikumu, pilnvaru, pavēļu, vēstuļu, izziņu un citu dokumentu projektus labā kvalitātē un noteiktos termiņos;
 • izskatīt un saskaņot sēžu lēmumprojektus par to atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām un iestādes iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot informāciju par juridiskajiem jautājumiem iestādes informatīvo materiālu vajadzībām, kā arī sekot informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos, kā arī iestādes mājas lapā izvietotās informācijas atbilstībai ārējo normatīvo aktu prasībām un iestādes iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt iestādes uzraudzības padomi un izpildaparātu juridiskajos jautājumos;
 • organizēt komercsabiedrību iesniegto dokumentu Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusa iegūšanai un ieguldījumu veikšanai izskatīšanu un izstrādāt atzinumus par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiska atbalsta piešķiršanai ieguldījumu veikšanai un komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā;
 • sagatavot līgumu par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai, līgumu par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā un līgumu par ieguldījumu veikšanu/par paredzamo algu izmaksu veikšanu projektus;
 • sagatavot līgumu par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ brīvās zonas teritorijā projektus;
 • sagatavot atļauju komercdarbības veikšanai Rēzeknes SEZ teritorijā ar tiesībām piemērot likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus projektus;
 • organizēt līgumu par ieguldījumu veikšanu/par paredzamo algu izmaksu veikšanu un līgumu par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā un tajos atrunāto plānoto terminēto nosacījumu izpildes uzraudzību atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un iestādes iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt potenciālos Rēzeknes SEZ investorus un Rēzeknes SEZ komercsabiedrības par Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusa iegūšanu, ieguldījumu veikšanu un komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā, kā arī par juridiskajiem jautājumiem un normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda darbību regulējošo dokumentu izstrādi un ieviešanu atbilstoši savai kompetencei un nodrošināt Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda administrēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, līgumu u.c. dokumentu izstrādi saistībā ar iestādes rīcībā nodotā nekustamā īpašuma iznomāšanu un apsaimniekošanu;
 • u.c.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā juridiskā izglītība un vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē (pieteikties drīkst arī šobrīd studējošie attiecīgajā studiju programmā);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu un angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis, prezentācijas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 21.maijam: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023.gada 21.maijs); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” juriskonsulta amatu”.

Atalgojums – 1356 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām ar nolūku nodrošināt atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv. sadaļā „Privātuma politika”.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Nagļu pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā  izglītība un tālāk izglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un elektroniskajām sistēmām; prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par prioritāti;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 •   jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Atalgojums: EUR  391,87 pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50  – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu IIIA līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketu;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja amatu “”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2023. gada 15. maijam plkst. 12.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija:  tel. 64607193

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu - pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

         Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 20. maijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Nagļu pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā  izglītība un tālāk izglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un elektroniskajām sistēmām; prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par prioritāti;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 • jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Atalgojums: EUR  391,87 pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50  – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu IIIA līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketu;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja amatu “”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2023. gada 08. maijam plkst. 12.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija:  tel. 64607193

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu - pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā Sētnieku uz pilnu slodzi (1 likme) Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā vai vidējā – speciālā
 • Vēlme un spēja aktīvi strādāt
 • Fiziska noturība
 • Valsts valodas lietošanas prasmes augstākajā pakāpē
 • Vēlama motorzāģa, krūmgriezēja operatora apliecība

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Gaigalavas pagasta lietvedībā vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums EUR 620,00 (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikuma anketu, CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 16. maijam (ieskaitot), vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta lietvedībā, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā Jaunatnes darbinieku  0.5 slodze Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta lietvedībā vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv
Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;

Atalgojums: EUR  391,88 EUR pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pieteikuma anketu, CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 16.maijam, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta lietvedībā, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Jaunatnes darbinieka amatu Ozolmuižas, Sakstagala un Kantinieku pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku uz pilnu slodzi,

Profesijas kods: 2422 57

Prasības kandidātiem:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
  •  prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
  •  digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
  •  izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
  • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
  • augsta atbildība pret darbu;
  •  radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
  • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
  • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Dricānu apvienības pārvaldē vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – lietvede Marija Zahare tālrunis – 64644539.

Piedāvājam:

-  Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

-  Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;         

-  Atalgojums EUR  783,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 825, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

  Pretendenti līdz 2023.gada 16.maijam iesniedz iestādē ("Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615,) vai nosūta uz e-pastu: dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lvpieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” Jaunatnes darbinieka amatu”  šādus dokumentus:

1.1.  pieteikuma anketu;
1.2.  profesionālās darbības aprakstu (CV);
1.3.  motivācijas vēstuli;
1.4.  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto sētnieka   amatu. Amata pretendentam ir jāveic Viļānu PII, Viļānu  apvienības pārvaldes teritorijas uzkopšanu, apkārtnes apzaļumošanu, labiekārtošanu un tirgus teritorijas uzturēšanu kārtībā.
Pamatdarba atalgojums: EUR 620.00. Pilna slodze.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes sētnieka amatu” līdz 2023. gada 12. maija plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 12. maija plkst. 12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” , Kultūras laukums 1A, Viļānos.
Kontaktinformācija: 64628033.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. maija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām, ko apliecina 7.punktā norādītie iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

“Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto iepirkumu speciālista amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinības un administrēšanas zinātnes vai tiesību zinātnes; Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi; Amata pienākumu izpildei vēlama atbilstoša darba pieredze ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; Pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā var tikt uzskatīta par priekšrocību; Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku; Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties; Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

Pamatdarba atalgojums EUR  880.00, pārbaudes laikā EUR 836,00, amata apraksts - atrodams zemāk pielikumā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu” līdz 2023. gada 21. aprīlim plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 21. aprīlim plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  (reģ.Nr. 40900027407 izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļas ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas un būvniecības jomā vismaz 2 gadi.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu”  līdz 28.aprīļa  plkst.16.30  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 28.aprīlim plkst.16.30 iesniedz personīgi iestādē „Dricānu apvienības pārvalde”, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu” .

Kontaktinformācija:

 • iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  (reģ.Nr. 40900027407 izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas autogreidera vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Traktortehnikas (TR4) vadītāja kategorija;
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Vēlama darba pieredze šajā amatā;

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 705,85.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 743,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” autogreidera vadītāja amatu”  līdz 2023. gada 28.aprīļa plkst. 16.30  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 28. aprīlim plkst.16.30 iesniedz personīgi iestādē „Dricānu apvienības pārvalde”, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” autogreidera vadītāja amatu”.

Kontaktinformācija:

 • iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu -darba interviju, tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas apvienības pārvalde” jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums 412,50 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 391,87 EUR.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs, arhitektūrā, pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā;
 • izpratne par pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi;
 • vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām (Micro Station, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023.gada 20.aprīļa plkst.12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām, ko apliecina 7.punktā norādītie iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 • nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 • jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “lietvede Feimaņu pamatskola”” līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
 • Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 28. aprīlim.

iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

 •  1. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 28. aprīlim uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Alga bruto 706,50 EUR

Uzņēmums - Rēzeknes novada pašvaldības, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"

Darba vietas adrese - LATVIJA, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 28.aprīlim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Ergoterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa, resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).
 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

Parsības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
  Darba laiks - pilna slodze
  Darba alga brutto-1555 EUR
  Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
  CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 28. aprīlim

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto projektu vadītāja  amatu.

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai izglītībai, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā, labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei, vēlmei apgūt jaunas prasmes un zināšanas, prasmei strādāt ar modernajām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums: 919, 60 EUR pārbaudes laikā, 968.00 EUR pēc pārbaudes laika.
Amata apraksts - apskatāms zemāk pielikumā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu” līdz 2023. gada 12. aprīlim  plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 12. aprīļa plkst. 12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” , Kultūras laukums 1A, Viļānos.
Kontaktinformācija: 64628033.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās; augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, elektroniskajām dokumentu vadības un iepirkumu sistēmām un elektroniskajiem saziņas līdzekļiem;

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

B kategorijas autovadītāja apliecība; papildus C1 vai C kategorijas autovadītāja tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 12. aprīlim plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 12. aprīlim  plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) tiek izsludināts  konkurss uz vakanto virtuves darbinieka amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – vidējā izglītība, arodizglītība, pamatizglītība. Valsts valodas lietošanas prasmes vidējā līmenī (B1, B2).

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze:

 • Atbild par virtuves un ēdnīcas telpu sanitāro stāvokli, piedalās to uzkopšanā un sakārtošanā.
 • Raugās, lai regulāri un kvalitatīvi tiktu nomazgāti trauki, tie tiktu kārtīgi uzglabāti un dezinficēti. Ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli darba laiku izmantot uzticētā darba veikšanai.
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 620,00 amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” Viļānu vidusskolas virtuves darbinieka amatu” līdz 2023. gada 6. aprīlim plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 6. aprīlim  plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju  tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) tiek izsludināts  konkurss uz vakanto pavāra amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – Vidējā, vidējā speciālā izglītība, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze Nodrošināt kvalitatīvu ēdienu gatavošanu skolas ēdnīcā, ievērojot sanitārās normas un prasības.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku.

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

Pamatdarba atalgojums EUR 630,00 amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” pavārs Viļānu vidusskolā  amatu” līdz 2023. gada 6. aprīlim plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 6. aprīlim plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību) kultūras vadības jomā;
 2. vēlama darba pieredze kultūras vadībā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. vēlama pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un/vai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā pašvaldības mērogā;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. marta plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz noteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz noteiktu laiku - pamatdarbinieka prombūtnes laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 • zināšanas par Pašvaldību likumu, Administratīvā procesa likumu, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR  1098.20 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1156, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. marta plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607200

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.   
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu,  ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt  pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 •  Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 •  Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
  • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
  • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
  • motivācijas vēstule;
  • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

VAKANCE SOCIĀLAIS DARBINIEKS/CE
(uz noteiktu laiku)
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Kaunatas apvienībā (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt pilngadīgas personas par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt pilngadīgas personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt pilngadīgas personas vai pilngadīgu personu ģimeņu sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt personu, ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus;

Darba alga (bruto) 935 euro.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023.gada 19.aprīlim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju (būtu vēlams)

Pieteikumus sūtīt  elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne)

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392 (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālā atbalsta centra “Cerība””  sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
 • specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11.kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 19. aprīlim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Energopārvaldnieka amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība enerģētikā, inženierzinātnēs, būvniecībā, ražošanā, vai cita otrā līmeņa augstākā izglītība;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīts apmācību kurss, kas ietver ilgtspējīgas enerģijas sektora apsaimniekošanas jautājumus;
 3. vismaz viena gada profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai profesijā;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīts energoauditora sertifikāts;
 5. par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze energopārvaldības sistēmas ieviešanā vai energoaudita veikšanā;
 6. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
 7. jāpārzina energopārvaldības un energoefektivitātes jautājumi;
 8. jāprot veikt enerģētikas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi;
 9. jāpārzina projektu plānošana, vadība, īstenošana un kontrole;
 10. jāprot prezentēt savu redzējumu un vīziju, kā risināt ar energoplānošanu saistītos jautājumus pašvaldībā;
 11. jāpārzina dokumentu izstrādes principi, to noformēšana un uzglabāšana;
 12. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 13. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 14. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 15. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 16. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 17. nevainojama reputācija;
 18. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 19. labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), vēlama prasme strādāt ar GIS, CAD programmām, spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām;
 20. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 1113 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 1057.35 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Energopārvaldnieka amatu” līdz 2023. gada 4. aprīļa plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija: t.22013625;  t.64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Būvvaldes būvtehniķa amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes būvtehniķa amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā/nepabeigta augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras studiju programmā;
 2. vēlama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 3. teicamas valsts valodas zināšanas;
 4. pārzināt būvniecības procesa likumdošanu;
 5. pārzināt administratīvo procesu;
 6. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel); vēlamas prasmes Būvniecības informācijas sistēmas lietošanā;
 7. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 8. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1049.75, pēc pārbaudes laika EUR 1105, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 27. martam plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu;

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: 26531328.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

           Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas apvienības pārvalde” jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Pretendenti līdz gada 23. martam iesniedz Pārvaldē (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) vai nosūta uz e-pastu : info@griskani.lv pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Jaunatnes darbinieka amatu” un šādus dokumentus:

  • profesionālās darbības aprakstu (CV);
  • motivācijas vēstuli;
  • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – “Kaunatas apvienības pārvalde” vadītājs Jānis Aleksāns e-pasts: info@griskani.lv, mob.26451063

Pamatdarba atalgojums  EUR 412,50 (0,5 slodzes Griškānu un Stoļerovas  pagastos)

Atklāta konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma anketa - atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā ceļu būvtehniķi

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Ceļu būvtehniķis”” līdz 2023. gada 24. marta plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24. martam plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.26493459).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un praktisko zināšanu (datorprasmes) pārbaudes, kā arī darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem) Feimaņu pamatskolā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem) Feimaņu pamatskolā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 • nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 • jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “lietvede Feimaņu pamatskola”” līdz 2023. gada 24. marta plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24. marta plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un praktisko zināšanu (datorprasmes) pārbaudes, kā arī darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Administratīvas inspekcijas inspektora amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas inspektora amatu.

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela-1, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

-otrā līmeņa augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību);

-zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;

-zināšanas par Administratīvās atbildības likumu, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē administratīvās atbildības jomu un administratīvo pārkāpumu procesus, un spēja tajos orientēties;

-ieteicama darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās administratīvo pārkāpumu procesu jomā, vai darba pieredze tiesībsargājošā vai kontrolējošā institūcijā (iestādē);

-pieredze par materiālo vērtību uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu var tikt uzskatīta par priekšrocību;

-valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;

-prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;

- prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu; izpratne par e-lietu platformas un Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmas (APAS) darbību;

-“B” kategorijas autovadītāja apliecība;

-labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;

-augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;

-spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;

-nevainojama reputācija;

Pamatdarba atalgojums EUR  957.60 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1008, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 21. martam plkst.14:00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas inspektora  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. “B” kategorijas apliecības kopiju

Kontaktinformācija: 28080456
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku uz 0.5 slodzi.

Profesijas kods: 2422 57
Prasības kandidātiem:
• vismaz vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;
Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Feimaņu pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, sk. skolu pašpārvaldēm;
• pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni.

Piedāvājam:
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
- atalgojumu 412.50 EUR pirms nodokļu nomaksas

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un atbildes uz šiem jautājumiem:
- Ar ko Tev asociējas darbs ar jauniešiem?
- Kas, tavuprāt, ir mobilais darbs ar jaunatni?
- Nosauc vismaz 3 idejas aktivitātēm, ko Tu varētu piedāvāt un īstenot mobilo izbraukumu ietvaros,
sūtīt uz maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 20. martam, vai iesniegt personīgi Feimaņu pagasta pārvaldē, pēc adreses “Pagasta māja”, c. Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 26128599

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā Sētnieku uz pilnu slodzi (1 likme) Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā vai vidējā – speciālā
 • Vēlme un spēja aktīvi strādāt
 • Fiziska noturība
 • Valsts valodas lietošanas prasmes augstākajā pakāpē
 • Vēlama motorzāģa, krūmgriezēja operatora apliecība

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu un nolikumu zemāk pievienotajos failos.

Pamatdarba atalgojums EUR 620,00 (pirms nodokļu nomaksas).

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 9. martam (ieskaitot), vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagastā, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:
1. augstākā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
2. darba pieredze kultūras vadībā;
3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
4. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
6. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
7. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
8. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
9. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
10. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
11. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
12. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
13. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
14. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
15. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
16. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1401,25.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 1475,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. marta plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:
1. motivācijas vēstuli;
2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
3. pieteikuma anketu;
4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa,

resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).

 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

 

Parsības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

 

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.

  Darba laiks - pilna slodze
  Darba alga brutto-1555 EUR
  Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 31.martam

Darba pienākumi:

 • veikt pacienta/klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu un analīzi;
 • sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu atbilstoši pacienta/klienta vajadzībām;
 • vadīt fizioterapijas individuālās nodarbības pacientam/klientam;
 • apmācīt pacientu/klientu par ikdienas aktivitātēm un to veikšanu;

Prasības pretendentam:

 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – fizioterapeits, ārstniecības persona;
 • darba pieredze fizioterapijā;
 • augsta atbildības izjūta.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, klientiem un viņu vecākiem;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga brutto - 1555 EUR

Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 31.martam

Amata pamatpienākumi:

Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.

Izveidot un apkopot klientu lietas.

Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.

Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.

Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.

Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.

Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

 Amata prasības:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.

Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.

Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.

Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.

Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.

Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.
Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 20.martam

iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 20.martam iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

 

Amata pamatpienākumi:

1.1.piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

1.2.attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;

1.3.mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;

1.4.mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;

1.5.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

1.6.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

2.1.pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

2.2.teicamas valsts valodas zināšanas;

2.3. labas datora lietošanas prasmes;

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes;

2.5. spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;

2.7.vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 15.martam uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā Jaunatnes darbinieku 0.5 slodze, sporta zāles pārzini 0,25 slodze (kopā 0.75 likmes) Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē vai novada mājaslapā

Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;
• vadīt un uzraudzīt notiekošo trenažieru zālē.

Atalgojums EUR 573,75 (pirms nodokļu nomaksas)
CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 3. martam, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.


Tālrunis uzziņām: 64644537

02.martā no plkst. 13.00  līdz 14.30 ZOOM vietnē Nodarbinātības valsts aģentūra ikvienam interesentam

piedāvā iespēju tikties ar VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pārstāvjiem un uzzināt par darba un karjeras iespējām.

 Dalībniekiem būs iespējams iestādes pārstāvjiem uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pieteikšanās ar anketas palīdzību: https://www.nva.gov.lv/lv/form/tiessaistes_tiksanas_vid_02_03_2023

 1. martāuz Jūsu anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOMvietnē.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (VID) ir viena no lielākajām valsts  iestādēm Latvijā. Lai veiktu savus uzdevumus nodokļu, muitas un akcīzes uzraudzības jomā, mums nepieciešami izglītoti, motivēti, godīgi un atbildīgi darbinieki - nodokļu, muitas, sociālo un tiesību zinātņu, lietvedības, IT u.c. jomu entuziasti.

Veido karjeru VID un kopā veidosim vēl labāku Latviju!”

Aktuālās vakances –

 1. PPJD JURISKONSULTS  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343449988
 2. JPSIP 1TD JURISKONSULTS  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343480519
 3. NNVP JURISKONSULTS  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343483936
 4. NNVP PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS (nepieciešama jurista izglītība) https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343491718

Papildus informācija - https://www.vid.gov.lv/lv/personals

Informācija par iestādi - https://www.youtube.com/watch?v=Ce6tkdDVi-0

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  Gaigalavas pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme) uz nenoteiktu laiku.

 Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā vai vidējā – speciālā;
 • Vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā  un vadīšanā;
 • Labas datorprasmes, prasmes lietot biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Augsta atbildība pret darbu;
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un rast tās risināšanas variantu;
 • Valsts valodas lietošanas prasmes augstākajā pakāpē.

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Gaigalavas pagasta pārvaldē vai novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 807,50 (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 850,00 (pirms nodokļu nomaksas)

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 23. februārim(ieskaitot), vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” vadītāja – sociālā darbinieka amatu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze sociālajā darbā
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 950,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Grupas mājas darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pieteikumu ar norādi "Grupu mājas “Pilcene” vadītājs/sociālais darbinieks”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz Grupu mājas “Pilcene” vadītāja/sociālā darbinieka amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 3.martam. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900036645, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 2. Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 3. Teicamas valsts valodas zināšanas;
 4. Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 5. Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 6. Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 7. Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 8. Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 9. Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 10. Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 11. Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 12. Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 13. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.
Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidātiem līdz 2023. gada 28. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Viļānu apvienības pārvaldes lietvedei 2.7 kab., Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, šādus dokumentus:

 1. dzīves apraksts (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. pieteikuma anketa.

Kontaktinformācija 29285545.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas apvienības pārvalde”, Reģ.Nr.40900027411, juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Piedalīties autoceļu fonda līdzekļu plānošanā; sekot līdzi piešķirtā autoceļu fonda līdzekļu izlietojumam atbilstoši gada izdevumu tāmei.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Labas datortehnikas lietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel u.c.).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt uzraudzīt ceļu satiksmes drošību autoceļu (ielu, tiltu) remonta darbu laikā, pasākumu organizēšanas laikā u.tml.
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00. Pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pieteikumus pretendenti līdz 2023. gada 25. februāra plkst. 14.00 nosūta uz e-pastu kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv, rakstot vēstules uz Kaunatas apvienības pārvaldes adresei: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 vai iesniedz personīgi pārvaldes lietvedībā aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Kaunatas apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķa amatu”.

Pieteikumam pievietojami sekojošie dokumenti:

 • pretendenta darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Kaunatas apvienības pārvalde” vadītājs Jānis Aleksāns, mob. tel. 26451063, e-pasts: janis.aleksans@griskani.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900036645, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku saimnieciskajos jautājumos amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. vēlama darba pieredze būvniecības, projektēšanas jomā vai saimniecisko procesu vadīšanā vismaz 3 (trīs) gadi;
 3. nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1672,00
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 1760,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.
Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.Amata kandidātiem līdz 2023. gada 24. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Viļānu apvienības pārvaldes lietvedei 2.7 kab., Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. dzīves aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 29285545.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  (reģ.Nr. 40900027407 izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas un būvniecības jomā vismaz 2 gadi.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu”  līdz 24. februāra plkst. 14.00  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24. februārim plkst. 14.00 iesniedz personīgi iestādē „Dricānu apvienības pārvalde”, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu” .

Kontaktinformācija:

 • iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 28.februāra plkst.10.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
 • Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 13. februārim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

 Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)  2 vakances

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Piedāvājam:
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku
- atalgojumu bruto 706,50 EUR

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022. gada 24. februārim uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.
Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Psihologa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.
 • Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.
 • Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.
 • Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

 • Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.
 • Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.
 • Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Aktuāla līdz 03.03.2023

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 3. martam iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā Jaunatnes darbinieku uz 0.5 slodzi Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē.

Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni.

Piedāvājam:
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku

-profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
- atalgojumu 412.50 EUR pirms nodokļu nomaksas

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 15. februārim, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Ceļu inženieris”” līdz 2023. gada 15.februāra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 15.februārim plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. vēlama 3 (triju) gadu darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē, ja ir augstākā izglītība;
 3. nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1672,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1760,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidātiem līdz 2023. gada 17. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 27870687. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālā atbalsta centra “Cerība”” sociālā rehabilitētāja amatu.

Prasības pretendentam:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
• specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
• spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
• teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālās darbības aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 6. februārim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” vadītāja – sociālā darbinieka amatu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze sociālajā darbā
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 950,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Grupas mājas darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pieteikumu ar norādi "Grupu mājas “Pilcene” vadītājs/sociālais darbinieks”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz Grupu mājas “Pilcene” vadītāja/sociālā darbinieka amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 16. februārim  (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 2. vēlama darba pieredze kultūras vadībā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. vēlama pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un/vai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā pašvaldības mērogā;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība vai augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 2. 3 (triju) gadu darba pieredze kultūras vadībā, ja ir augstākā izglītība;
 3. 1 (viena) gada darba pieredze kultūras vadībā, ja ir augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 4. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elestīgai domāšanai, iniciatīvai,
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei,
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1401,25.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1475,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
 • Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Aktuāla līdz 29.01.2023

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. janvārim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests aicina darbā nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta 2. līmeņa augstākā izglītība vai izglītība tiesību zinātnēs;
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 3 mēnešu darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā saistībā ar nekustamo īpašumu formēšanu, pārvaldību vai īpašumtiesību nostiprināšanu;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
 5. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze darbā ar Valsts informācijas sistēmām pēdējo 5 gadu laikā;
 6. jāpārzina nekustamā īpašuma formēšanas un īpašumtiesību nostiprināšanas procesi un gaita, tos reglamentējošie normatīvie akti;
 7. jāspēj orientēties Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas datos;
 8. jāspēj orientēties zemesgrāmatu nodalījumos ietvertajā informācijā;
 9. jāpārzina dokumentu izstrādes principi, to noformēšana un uzglabāšana;
 10. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 11. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 12. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 13. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 14. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. nevainojama reputācija;
 16. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 17. labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 1084,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 1029,80 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu” līdz 2023.gada 27.janvāra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607188; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas automobiļa vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā tehnikā izglītība autotransporta jomā, vai vidējā izglītība ar autovadītāja pieredzi vismaz trīs gadi;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas vidējā līmenī (B2), kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, navigācijas iekārtām un tml.
 • Prasme pielietot tehniskās zināšanas autotransporta jomā, autotransporta uzbūves un svarīgāko agregātu (mezglu) darbības principu pārzināšana. Auto paneļa indikatīvo rādītāju atpazīšana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par autotransporta tālāku ekspluatāciju sakarā ar kontrolpaneļa rādījumiem.
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 4,43 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 707,75 EUR. Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika 4,66 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 745,60 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikuma anketu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Automobiļa vadītājs”” līdz 2023. gada 27. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 27. janvārim plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • Pieredze darbā būvniecības jomā, būvuzraudzībā, tāmju sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm,  kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību kā arī pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
 • Prasme būvinženiera darba veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā pārzināšanā un spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikuma anketu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Būvinženieris”” līdz 2023. gada 25. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 25. janvārim plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde
izsludina pieteikšanos uz
saimniecības pārziņa amatu Viļānu kultūras namā

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt un koordinēt iestādes saimniecisko darbību;
 • Būt atbildīgam par kultūras nama tehnisko un sanitāro stāvokli;
 • Nodrošināt kultūras nama darbam nepieciešamo saimniecisko līdzekļu, materiālu un inventāra plānošanu un iegādi;
 • Būt atbildīgam par īpašuma saglabāšanu un stingru uzskaiti;
 • Veikt pasākumus resursu ekonomēšanā un lietderīgā izmantošanā;
 • Pārzināt vajadzīgo tehnisko līdzekļu sarakstu skaņas un citām elektroniskajām iekārtām (mikrofoni, skaņas pastiprinātāji, projektori, datori, savienojuma vadi un kabeļi, skaņu pultis u.c.), lai nodrošinātu pasākumu tehniskās prasības organizētajos kultūras pasākumos Viļānu apvienībā;
 • Uzturēt informācijas apmaiņu starp Viļānu apvienības struktūrvienībām/ iestādēm/ darbiniekiem ;
 • Pārbaudīt un koordinēt iestādē esošo iekārtu (ventilācija, ugunsdrošība, ūdensapgāde, apkure) savlaicīgu pārbaudi un uzturēšanu;
 • Piedalīties Viļānu apvienības pārvaldes un kultūras nama  pamatbudžeta un pasākumu plānošanas dokumentu sastādīšanā;
 • Pildīt struktūrvienības vadītāja deleģētās funkcijas.

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešama tehniskā izglītība vai pieredze un atbilstošas tehniskās zināšanas;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
 • Darbs prasa intelektuālu piepūli, jaunas pieredzes un zināšanu pielietojumu, prasmi strādāt komandā un veidot komunikāciju ar sabiedrību;
 • Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai;
 • Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas;
 • Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības noteikumus un saudzēt apkārtējo vidi;
 • Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenti) lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 27. janvāra plkst. 16.00 Viļānu apvienības pārvaldē, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads vai  uz e-pastu: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Sīkāka informācija pa telefonu: 28662346

Plašāka informācija par vakanci amata aprakstā.

Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde izsludina pieteikšanos uz
bibliotekāra amatu darbam ar bērniem

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku vai augstākā izglītība citā radniecīgā jomā; 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēku vai citā radniecīgā jomā;
 • Darba pieredze bibliotekārajā vai citās jomās darbā ar bērniem, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme ar bērniem;
 •  Prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas..

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt bērnu lasīšanas veicināšanu, inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem un citu iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • Veikt lietotāju apkalpošanu Bērnu literatūras nodaļā
 • Apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā;
 • Piedalīties pasākumu organizēšanā, to vadīšanā - sadarbībā ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem;
 • Īstenot   lasīšanas veicināšanas programmas un to popularizēšanas pasākumus;
 • Veikt inovatīvu  darba formu ieviešanu darbā ar bērniem
 • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • Darbs ar bibliotēku programmu BIS ALISE.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenti) lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 20. janvārim plkst. 16.00 Viļānu apvienības pārvaldē  Kultūras laukums 1A,Viļāni vai sūtot uz e-pastu vilanuapvieniba@rezknesnovads.lv.

Informācija pa telefonu: 64628033

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Ceļu inženieris”” līdz 2023. gada 24.janvāra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24.janvārim plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto personāla speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība, vēlams personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
 • zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
 • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2023. gada 16. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 16. janvāra plkst. 12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” (reģ.nr. 40900027407) piedāvā vakanci uz nenoteiktu laiku, uz autobusa vadītāja amatu  (profesiju klasifikators – 8331 01). Pamatdarba atalgojums (bruto) 660.00 EUR .

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt skolēnu pašpārvadājumus, saskaņā ar apstiprinātajiem maršrutiem;
 • Sekot autobusa tehniskajam stāvoklim un organizēt apkopes un remontdarbus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

Nepieciešamā izglītība un zināšanas:

 • Atbilstoša vadītāja kategorija;
 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • nodrošināt satiksmes drošību;
 • pārzināt pasažieru pārvadāšanas noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām  - B1 jeb otrā (vidējā) pakāpe;
 • Atbilstoša vadītāja kategorija  - D un 95.koda sertifikāts;
 • Vadītāja karte;

Pieteikuma dokumentus –  CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@sakstagals.lv vai iesniegt līdz 2023. gada 20. janvāra plkst.16.30 Sakstagala pagasta pārvaldē Kalna ielā 2, Sakstagalā, Sakstagala  pagasts, Rēzeknes novads, LV 4638. Kontaktinformācijai tel. 27508050.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku uz 0.5 slodzi.

Profesijas kods: 2422 57

Prasības kandidātiem:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;

Galvenie pienākumi:

 • veikt darbu ar jaunatni Feimaņu pagastā;
 • atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 • motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
 • organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
 • veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
 • sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, sk. skolu pašpārvaldēm;
 • pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās;
 • veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
 • veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
 • nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
 • pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni.

Piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu 412.50 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un atbildes uz šiem jautājumiem:

 • Ar ko Tev asociējas darbs ar jauniešiem?
 • Kas, tavuprāt, ir mobilais darbs ar jaunatni?
 • Nosauc vismaz 3 idejas aktivitātēm, ko Tu varētu piedāvāt un īstenot mobilo izbraukumu ietvaros,

sūtīt uz maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 16. janvārim, vai iesniegt personīgi Feimaņu pagasta pārvaldē, pēc adreses “Pagasta māja”, c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 20223650

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā personāla speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto personāla speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība, vēlams personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
 5. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 6. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 7. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 8. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 9. prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
 11. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 12. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 13. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 14. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 15. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2023. gada 16. janvāra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 16.janvāra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība;
 • Vēlamas profesionālas pilnveides apliecības Darba aizsardzības, Ugunsdrošības  vai Civilās aizsardzības  160 stundu apmācību programmā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju civilās aizsardzības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, kā arī citu inženiertehnisko risinājumu jautājumos;
 • Spēja izstrādāt uz attīstību virzītus ar darba pienākumiem saistīto jautājumu  risinājumus, izveidot un sistematizēt datu reģistrus;
 • Spēja plānot, organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Spēja kontrolēt līgumpakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • Iemaņas budžeta plāna (savas kompetences ietvaros) sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, VISVARIS vide, QGIS);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1092,50

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1150,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Komunālinženieris” līdz 2023. gada 12. janvāra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 12. janvārim plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Apkopēja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Amata pamatpienākumi:

 • Uzturēt un rūpēties par iestādes tīrību un kārtību.
 • Uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās normas.
 • Uzņemties atbildību par sava darba kvalitāti.
 • Veikt citus darba pienākumus, saskaņā ar amata aprakstu.
  Amata prasības:
 • Vidējā vai pamata izglītība.
 • Spēja veikt darbu ar paaugstinātu fizisko slodzi.
 • Latviešu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Vēlama iepriekšēja pieredze apkopēja darbā.
 • Vēlme rūpēties par tīru vidi.

Normālais darba laiks
Alga bruto 620 EUR
Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Aktuāla līdz 15.01.2023

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 15.janvārim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Apkopēja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.
Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Tiek izsludināts ārējais konkurss uz vakanto bibliotēkas vadītāju.

Gaigalavas bibliotēkas vadītāju (nepilna likme 0,75, mēnešalga 618,75 EUR (bruto)).

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.
 • Augstākā izglītība
 • augsta atbildības sajūta;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu, e-parakstu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme stādāt komandā;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu (ar amata aprakstu var iepazīties pagasta pārvaldē).

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti jāiesniedz  personīgi līdz 2023. gada 3.janvārim (ieskaitot) Gaigalavas pagasta pārvaldē vai pieteikums elektroniski jāsūta uz e-pastu: info@gaigalava.lv
Informācija pa telefonu  64644537

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta psihologa amatu.

Prasības pretendentam:

 • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (var būt arī vēl nesertificēts klīniskais vai izglītības psihologs, bet kuram ir liela interese strādāt tieši šajā lauciņā);
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās.
 • Komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, atbilstības novērtēšanas prasme, efektīvas plānošanas prasme, profesionālo dokumentu sagatavošanas iemaņas, spēja analizēt kritiskas situācijas, grupu darba prasme.
 • Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā;

Pamatdarba atalgojums EUR 986,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;

Pieteikumu ar norādi "Sociālā dienesta psihologs”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz sociālā dienesta psihologa amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 12.janvārim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvinženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība būvniecības nozarē;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • Pieredze darbā būvniecības jomā, būvuzraudzībā, tāmju sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību, kā arī pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • Prasme būvinženiera darba veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā, pārzināšanā un spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1117,20.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1176,00.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikuma anketu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvnženiera amatu” līdz 2023. gada 6. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 6. janvāra plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • Kristaps Kaļva, tālrunis – 26531242.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts iekšējais konkurss uz vakanto Gaigalavas bibliotēkas vadītāja amatu, uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.
 • augsta atbildības sajūta;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu, e-parakstu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme stādāt komandā;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu (ar amata aprakstu var iepazīties pagasta pārvaldē).
 • Ar amata aprakstu var iepazīties šeit

Gaigalavas bibliotēkas vadītājs (kopā 0,75 likmes, alga 618,75 EUR (bruto))

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti jāiesniedz  personīgi līdz 2022.gada 22.decembrim (ieskaitot) Gaigalavas pagasta pārvaldē vai pieteikumu elektroniski sūtīt uz e-pastu: info@gaigalava.lv
Informācija pa telefonu  64644537

Rēzeknes novada pašvaldības ( reģ Nr.90009112679) Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā personāla speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto personāla speciālista amatu.

Amata pretendentam:

 • ir jābūt augstākajai profesionālajai izglītībai personāla vadībā vai augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas darba tiesību jomā, spēja tajos orientēties, kvalitatīvi pielietot dokumentu izstrādē un ikdienas darba pienākumu izpildē;
 • jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • nepieciešamas zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • jāpiemīt racionālai darba organizācijas prasmei, sistematizācijas prasmei, spējai identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās jomā;
 • nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • jābūt prasmei rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • jābūt prasmei strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • jābūt ar labām komunikācijas un sadarbības prasmēm; augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
 • ir jāspēj strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • jāspēj pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • jābūt nevainojamai reputācijai.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2022.gada 20.decembra plkst.15.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 20.decembra plkst.15.00 jāievieto pašvaldības Centrālās administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1117,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1176,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas “Ceļu inženiera” amatu” līdz 2022. gada 21.decembra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2022. gada 21.decembra plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170,

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas komunālinženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība (vēlama civilās aizsardzības, vides aizsardzības, ūdenssaimniecības, siltumenerģētikas, santehnikas, darba aizsardzības vai transportbūves  inženierzinātņu jomā);
 • Vēlamas profesionālas pilnveides apliecības Darba aizsardzības, Ugunsdrošības  vai Civilās aizsardzības  160 stundu apmācību programmā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju civilās aizsardzības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, kā arī citu inženiertehnisko risinājumu jautājumos;
 • Spēja izstrādāt uz attīstību virzītus ar darba pienākumiem saistīto jautājumu  risinājumus, izveidot un sistematizēt datu reģistrus;
 • Spēja plānot, organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt, līgumpakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • Iemaņas budžeta plāna (savas kompetences ietvaros) sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1002,25

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1055,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas “Komunālinženieris” līdz 2022. gada 21.decembra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2022. gada 21.decembra plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts iekšējais konkurss  uz vakanto personāla speciālista amatu. Konkursā ir tiesības pieteikties tikai pašvaldības iestādēs strādājošiem darbiniekiem.

Amata pretendentam ir jābūt:

 • augstākā izglītība profesionālā vai augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas darba tiesību jomā, spēja tajos orientēties, kvalitatīvi pielietot dokumentu izstrādē un ikdienas darba pienākumu izpildē;
 • jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst; darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās jomā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004, amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2022. gada 6. decembra plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 6.decembra plkst.16.30 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.
Kontaktinformācija 64607200; 64607202.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Verēmu pamatskola ar 2023. gada janvāri uz noteiktu laiku meklē matemātikas skolotāju 5., 6., 7., 8. pamatskolas klasēs (21 kontaktstunda).
Ir iespējams dalīt slodzi: 5., 6. klasēs (11 kontaktstunda) un 7., 8. klasēs(10 kontaktstundas).

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi skola@veremi.lv
Tālrunis informācijai 29421475

Verēmu pamatskola ar 2023. gada janvāri meklē asistentu 1. klases skolniecei. Darba slodze – 6h dienā, 30h nedēļā.

Samaksa atbilstoši asistenta faktiski nostrādāto stundu skaitam 4,50 eiro stundā.

Prasības asistentam:  darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi skola@veremi.lv
Tālrunis informācijai 29421475

Rēzeknes novada pašvaldības ( reģ Nr.90009112679) Juridiskās un lietvedības nodaļa aicina darbā Vecāko lietvedi

Tiek izsludināts iekšējais konkurss uz vakanto vecākā lietveža amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • zināšanas par dokumentu pārvaldības normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās dokumentu un arhīva pārvaldības jomā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004, amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā lietveža amatu” līdz 2022. gada 29. novembra plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 29. novembra plkst.16.30 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.
Kontaktinformācija 64607200; 64607202.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Aicina darbā Gaigalavas pagasta pārvaldē – vieglās automašīnas, mikroautobusa vadītāju (0,5 likmes) uz nenoteiktu laiku

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvalde piedāvā darbu vieglās automašīnas vadītājam.
Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt vieglo automašīnu, uzturēt to darba kārtībā;
 • Veikt dienesta braucienus tikai saskaņā ar pārvaldes vadītāja un atbildīgā par autotransportu norādījumiem;
 • Pārvadāt Gaigalavas pagastā pārvaldes un struktūrvienību darbiniekus braucienos pašvaldības funkciju veikšanai;
 • Veikt precīzu vieglās automašīnas nobraukuma uzskaiti un degvielas patēriņu un atspoguļošanu to ceļazīmēs;
 • Uzraudzīt vieglās automašīnas tehnisko stāvokli un veikt sīkos remontdarbus;
 • Savlaicīgi nodot ceļazīmes grāmatvedībā;
 • Ievērot noteiktās degvielas patēriņa normas;
 • Ievērot ceļu satiksmes noteikumus un labas braukšanas manieres.

Prasības kandidātam:

 • B kategorijas autovadītāja apliecības (stāžs 5 gadi un vairāk),   vēlama D kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Pārzināt vieglās automašīnas tehnisko uzbūvi;
 • Vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība automehānikā;
 • Vidējā vai vidējā speciālā izglītība
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme stādāt komandā;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Ar amata aprakstu var iepazīties pagasta pārvaldē.

Piedāvājam:

 • nepilna laika darbu (0,5 likmes);
 • stabilu, konkurētspējīgu atlīdzību (bruto alga 300.00 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti jāiesniedz  personīgi līdz 2022.gada 29.novembrim (ieskaitot) Gaigalavas pagasta pārvaldē pie lietvedes vai pieteikums elektroniski jāsūta uz e-pastu:info@gaigalava.lv
Informācija pa telefonu  64644537

 

Verēmu pamatskola no 2023 gada 6.janvāra savā komandā uz patstāvīgu laiku aicina mūzikas pedagogu darbam pamatskolā ar 0,623h likmi  un darbam pirmsskolā ar 0,48 h likmi . Piedāvājam arī 2stundas interešu izglītībā. Kopā nodrošinām 40h darbu. Var tikt izskatīta iespēja strādāt arī atsevišķi kādā no posmiem – pamatskolā vai pirmsskolā.

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi skola@veremi.lv

Tālrunis informācijai 29421475

Verēmu pamatskola ar 2023. gada janvāri uz noteiktu laiku meklē matemātikas skolotāju pamatskolas klasēs.
Slodze: Piedāvājam kopā 33 stundu slodzi: 21 kontaktstundu 5.,6.,7. un 8 .klasēs,  2,5 h klases audzinātājs , citu pienākumu veikšanai 9h.
CV rakstīt skolas direktorei uz e-pastu: iveta.gaile@saskarsme.lv. 
Jautājumu gadījumā zvanīt: m.t. 29421475

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku uz pilnu slodzi,

Profesijas kods: 242257

Prasības kandidātiem

 • vismaz vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas  prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai; nepieciešamajā apjomā;

Galvenie pienākumi:

 • Veikt darbu ar jaunatni Ozolmuižas pagastā
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai.
 • Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.
 • Organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.
 • Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.
 • Sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, sk. skolu pašpārvaldēm.
 • Pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās.
 • Veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm.
 • plānot un veikt mobilo darbu ar jaunatni Sakstagala un Kantinieku pagastos
 • veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
 • nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
 • pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;

Piedāvājam:

-           Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

-           Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;

-           Atalgojumu 750 EUR pirms nodokļu nomaksas

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un atbildes uz šiem jautājumiem:

Ar ko Tev asociējas darbs ar jauniešiem?

Kas, tavuprāt, ir mobilais darbs ar jaunatni?

Nosauc vismaz 3 idejas aktivitātēm, ko Tu varētu piedāvāt un īstenot mobilo izbraukumu ietvaros.

sūtīt uz dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv līdz 2022. gada 11.novembrim, vai ienest personīgi Dricānu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.

Tālruņi uzziņām:

29388271

27508050

26197458

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mājaslapas satura redaktora amatu Centrālās administrācijas  Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze un zināšanas sabiedrisko attiecību jomā vai žurnālistikā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • obligāta darba pieredze rakstu rediģēšanā un radīšanā.
 • vēlamas prasmes mājaslapas administrēšanā.

Pamatdarba atalgojums EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības uz vakanto mājaslapas satura redaktora amatu Centrālās administrācijas  Attīstības plānošanas nodaļā.” līdz 2022.gada 31.oktobra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 31.oktobra plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607185. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 19.oktobrī 2022.gadā no plkst. 13.00  līdz 14.30  ZOOM interneta platformā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ikvienam interesentam piedāvā iespēju uzzināt par dienesta iespējām NBS. 

Tiešsaistes tikšanās laikā NBS pārstāvis stāstīs par profesionālā dienesta iespējām, pieteikšanās nosacījumiem, dienesta vidi, apmācībām u.c. Darba meklētāji varēs uzdot arī savus jautājumus.

Prasības pretendentiem, kuri vēlas dienēt NBS: vismaz pamatizglītība (ar vai bez darba pieredzes jebkurā profesijā), vecums: no 18 līdz 40 gadiem, Latvijas Republikas pilsonība, B1 latviešu valodas zināšanas, nav kriminālas sodāmības.​​

Nacionāliem bruņotiem spēkiem nepieciešami dienesta darbinieki ar dažādām prasmēm, piemēram: AUTOMEHĀNIĶI, AUTOREMONTATSLĒDZNIEKI, AUTOVADĪTĀJI, ĒDINĀŠANAS JOMAS DARBINIEKI, INŽENIERI, PSIHOLOGI, JURISTI, KAPELĀNI, FINANŠU SPECIĀLISTI, IT JOMAS SPECIĀLISTI, INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTI, kā arī ikviens interesents, kurš atbilst pamata prasībām un 
vēlas veidot karjeru aizsardzības jomā. 

KARAVĪRS VAKANCE dienesta vietās Latvijā
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/330610116

Aicinām Jūs piedalīties Tiešsaistes tikšanās ar Nacionāliem bruņotiem spēkiem!
Piesakieties tiešsaistei ar NBS jau tagad, aizpildot tiešsaistes PIETEIKUMA ANKETU šeit: https://saite.lv/PbN

18.oktobrī uz Jūsu tiešsaistes pieteikuma anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOM vietnē. Pieslēgties variet no datora, planšetes vai mobilā tālruņa ar interneta pieslēgumu Zoom platformai.
 
Detalizētāka informācija par profesionālo dienestu NBS: https:/ /www.mil.lv/
par pieteikšanos profesionālajam dienestam: https://www.mil.lv/lv/klusti-karavirs.

Atalgojums – 1085 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Iestādes darbību informācijas, reklāmas, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību jautājumos;
 • piedalīties konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu, delegāciju un vizīšu uzņemšanas un citu publicitātes pasākumu organizēšanā;
 • organizēt Iestādes un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas publicitātes pasākumus sociālajos tīklos u.c. informatīvajos portālos, veidot un uzturēt Iestādes kontus sociālajos tīklos;
 • nodrošināt Iestādes bukletu, brošūru, gada pārskatu, prezentāciju, informatīvo materiālu un citu mārketinga materiālu sagatavošanu un aktualizāciju;
 • koordinēt Iestādes publiskā pārskata izstrādi.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu un angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis;
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas un organizatoriskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt;
 • iniciatīva, radošums un pozitīva attieksme;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • iemaņas mājaslapu administrēšanā un darbā ar attēlu un grafisko failu apstrādes programmām;
 • pieredze ārējo sakaru organizatora un/vai sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par digitālo mārketingu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai. 

 Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 21. oktobrimpa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2022.gada 21.oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ārējo sakaru organizatora/sabiedrisko attiecību speciālista amatu”.            

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”. 

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646. 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām ar nolūku nodrošināt atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv. sadaļā „Privātuma politika”.

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatu. Amata pretendentam jāplāno un jāizstrādā Kultūras nama pasākumi, jākoordinē kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbība. Vēlama vidējā/ augstākā izglītība kultūras jomā jeb pieredze kultūras darbā un izpratne par  kultūras darbu. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes, radoša un patstāvīga pieejai darbam, atbildības sajūta un precizitāte. Pamatdarba atalgojums EUR 650.00, amata apraksts - atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Vakancei uz Viļānu kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatu” līdz 2022. gada 30. septembrim  jānosūta uz e-pastu vilanu_kn@inbox.lv vai līdz  plkst.17.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija pa tālruni  28662346. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ceļu inženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds).
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu” līdz 2022. gada 23. septembra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 23.septembra plkst.14.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607170. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679izsludina atklāto konkursu uz vakanto Būvvaldes jurista amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē. Amata pretendentam vēlama atbilstoša darba pieredze jurista amatā valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas. Pretendentam nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 980,40

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1032

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes jurista amatu” līdz 2022.gada 14.septembrim plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 14.septembrim plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu apvienības pārvalde struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārziņa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Vēlamas zināšanas, pieredze un prasmes komunālās saimniecības darba organizācijā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama papildus C1 vai D kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, Excel) un iemaņas darbā citu biroja tehniku;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu un komunālās saimniecības darbinieku darbu;
 • Sapratne par materiālo vērtību uzskaites principiem grāmatvedībā;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā vai augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Pamatdarba atalgojums EUR 740,00 (pirms nodokļu nomaksas), darba slodze 1,0, atbilstoši Dricānu apvienības pārvaldes amatu un mēnešalgu sarakstam. Amata apraksts atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārziņa amatu” līdz 2022. gada 12. septembrim  jānosūta uz e-pastu:  dricani@rezeknesnovads.lv, plkst.12.00, vai jāievieto Dricānu pagasta pārvaldes administrācijas pastkastītē pie ieejas, adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag. Rēzeknes nov., LV-4615, vai jāiesniedz personīgi pagasta pārvaldē lietvedes kabinetā. Kontaktinformācija 64644069, 29113368. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

Dricānu PII  aicina darbā mūzikas skolotāju (0,30 likmes) uz nenoteiktu laiku.

Prasība pretendentam: Izglītība atbilstoša MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Jautājumu gadījumā: interesēties pa tālruni 26165373

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde”  struktūrvienība “Kantinieku pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku bibliotēkas vadītāju uz 0,75 darba slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot bibliotēkas darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus;
 • darbs ar bibliotēkas krājumu: grāmatu fonda un periodikas uzskaite, grāmatošana, norakstīšana;
 • apmeklētāju apkalpošana;
 • darbs ar elektronisko katalogu;
 • plānot kultūras un radošā darba saimniecisko un finansiālo darbību;
 • Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.
 • Vākt, apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus.
 • Veidot pagasta informatīvo izdevumu.   

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība, vai profesionālās pilnveides kursu beigšanas sertifikāti bibliotēku darba jomā. 
 •  darba pieredze bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.  

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums bruto atbilstoši „Dricānu apvienības pārvaldes” apstiprinātam štatu sarakstam par 0,75 darba slodzi  EUR 562,50.  

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@kantinieki.lv līdz 2022. gada 31. augustam vai iesniegt personīgi Kantinieku pagasta pārvaldē tehniskajai sekretārei “Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija 64640550 vai mob. 27508050.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde”  izsludina atklātu konkursu uz Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora vakanci

Galvenie darba pienākumi:

 1. Vada, plāno, organizē, analizē Muzeja darbu un ir materiāli un juridiski atbildīgs par tā darbību;
 2. Izstrādā muzeja darbības stratēģiju un gada plānus, atbild par stratēģijas un plānu izpildi;
 3. Nosaka kārtību, kādā notiek muzeja krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana, restaurācija un izmantošana saskaņā ar Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;
 4. Izstrādā ikgadējos pasākumu plānus un ar tiem saistītās tāmes. Veic muzeja publiskās programmas un piedāvājuma (pasākumi, muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas u.c.) saturisko, tehnisko, finanšu plānošanu un organizē tās īstenošanu saskaņā ar muzeja misiju un muzeja vidējā termiņa darbības stratēģiju;
 5. Izstrādā Muzeja budžeta projektu, nodrošina muzeja budžeta izpildi un atbild par muzeja budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu. Finansējuma piesaistei izstrādā projektus vai piedalās tajos;
 6. Atbild par Muzeja apsaimniekošanā nodotā pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu un citu materiālo vērtību lietderīgu izmantošanu; atbild par Muzeja (krājuma) vērtību saglabāšanu;
 7. Nodrošina statistikas, finanšu atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām. Sniedz informāciju par Muzeja darbību Kultūras Ministrijai un Muzeju padomei;
 8. Izstrādā Muzeja iekšējās kārtības noteikumus un instrukcijas, tai skaitā iekšējo kārtību, kādā notiek muzeja valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, kurus apstiprina Sakstagala pagasta pārvalde;
 9. Nodrošina Muzeja darba drošības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu Muzeja darbībā atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 10. Organizē muzeja reprezentācijas pasākumus, popularizē muzeja darbību, sniedzot kompetentu informāciju masu medijos un sociālajos tīklos;
 11. Veic muzeja apmeklētāju analīzi, organizē auditorijas pētījumus un aptaujas;

Prasības kandidātei/am:

 1. Augstākā akadēmiskā izglītība (vēlams vēstures, kultūrvēstures, filoloģijas vai mākslas zinību jomā);
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā; 
 3. Normatīvo aktu, kas regulē muzeja darbību un krājuma pārvaldību, pārzināšana un prasme pielietot praksē;
 4. Iemaņas ekspozīciju un izstāžu veidošanā, izglītojošo pasākumu, ekskursiju sagatavošanā un vadīšanā;
 5. Prasme rīkoties ar biroja tehniku, labas iemaņas darbā ar datoru;
 6. Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Piedāvājam:

 • Aizraujošu pilna laika darbu;
 • Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • Bruto alga 631.00 EUR 

Konkursa pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentu pretendents var iesniegt personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi: “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldes lietvedei, vai arī nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldei – Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638 (pasta zīmogs ne vēlāk kā līdz 2022. gada 29. augustam); Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta veidā uz Sakstagala pagasta pārvaldes oficiālo pasta adresi: info@sakstagals.lv.
Pretendentu, kurš būs ieguvis visaugstāko Komisijas novērtējumu, Sakstagala pagasta pārvalde apstiprina amatā, saskaņojot kandidatūru Latvijas Muzeju padomē (Muzeju likuma 11. panta 2. punkts).

2022. gada 17. oktobrī paredzēta F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” akreditācija.

Tālrunis uzziņām:  64645550, 27508050

 

Strūžānu PII "Zvaniņš" aicina darbā mūzikas skolotāju (0,45 likmes) uz noteiktu laiku.

Prasība pretendentam: Izglītība atbilstoša MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 26. decembris

Jautājumu gadījumā: interesēties pa tālruni 26520742

Galvenie pienākumi:

 • Palīdzēt organizēt mācību procesu skolā;
 • Datorzinību, informātikas stundās sniegt konsultācijas izglītojamajiem;
 • Citu mācību priekšmetu stundās tehniski nodrošināt mācību procesu un sniegt nepieciešamo informāciju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem;
 • Priekšmetu skolotājiem palīdzēt organizēt mācību procesu datorkabinetos;
 • Veikt datortīkla tehnoloģiskā procesa un programmu nodrošinājumu skolā.

Prasības:

 • vismaz vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • sertifikāts informātikā, teorētiskās zināšanas;
 • prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi.

1 likme, atalgojums 530 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties līdz šī gada 22.augustam Viļānu vidusskolā pie lietvedes. Sīkāka informācija pa tālruni 28441213.

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”  2022./2023. mācību gadā aicina darbā 2 (divus) pirmsskolas izglītības skolotājus (kopā 1,6  slodzes). Darbs ir Nautrēnu pirmsskolas izglītības  iestādē “Vālodzīte”.

Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju. 

Adrese: “Vālodzīte”,  Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652. 

Sīkāka informācija pie vadītājas Tatjanas Pujates, mob.t. 28345571.

CV sūtīt uz adresi: tatjana.pujate@saskarsme.lv līdz 19. 08.2022.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pēdējo 7 gadu laikā organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā valsts vai pašvaldības institūcijās, īpaši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • Centra darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • izpratne Centra kā iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ES projektos veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1243,80

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1382,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Centra darbības organizēšanai un attīstības prioritātēm – Centra attīstības koncepciju – tuvākajiem 2 (diviem) gados, turpmāko Centra attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
 • pieteikuma anketu.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" centra vadītāja amatu” līdz 2022. gada 22. augusta plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 22.augusta plkst.12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • Izpilddirektors Jānis Troška, 64607174,
 • Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Prasības:

• Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

• datorzināšanas lietotāja līmenī;

• svešvalodu zināšanas un darba pieredze pašvaldībā  tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pamatpienākumi:

• Sniegt juridiskas konsultācijas iestādes darbiniekiem darba jautājumos;

•  Izstrādāt un līdzdarboties tiesiska rakstura dokumentu izstrādē;

•  Veikt apvienībā tiesiskā darba vadību, sniegt struktūrvienībām juridisku palīdzību;

• Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisku analīzi;

•  Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;

•  Konsultēt Iepirkuma komisiju par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem;

• Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, koplīgumu u.c.juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties ar spēkā esošo likumdošanu saskaņotu vadības rīkojumu, personāllietu u.c. dokumentu sagatavošanā;

• Veikt citus pienākumus saskaņā ar vadītāja mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem;

• Ievērot  Informācijas atklātības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības  informācijas apritē;

•  Pilnveidot zināšanas un prasmes apmeklējot apmācības, kursus un seminārus

Atalgojums - 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt līdz šī gada 16.augustam Viļānu apvienības pārvaldē, Kultūras laukums 1A, Viļāni 2.1.kabinetā vai elektroniski uz epastu: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

 1. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
  • augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
  • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā, konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
  • zināšanas skolvadībā,
  • zināšanas izglītības  satura jautājumos,
  • svešvalodu zināšanas,
  • pieredze projektu  darbā,
  • IT lietošanas prasmes,
  • vēlamas autovadītāja tiesības.
 2. Iesniedzamie dokumenti:
  • pieteikuma anketa (atrodama konkursa nolikuma pielikumā),
  • motivācijas vēstule,
  • izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi  uz interviju),
  • tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
  • Rēzeknes novada pašvaldības Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).
 3. Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 22.augusts, plkst.11.30.
 4. Tālrunis uzziņām – 64607202, 26417710
 5. Dokumentu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets, citas iespējas norādītas konkursa nolikumā, kurš publicēts tīmekļa vietnē rezeknesnovads.lv

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA

Dricānu vidusskola 2022./2023.mācību gadam aicina darbā:

 • Sākumskolas skolotāju (0,7 slodzes).

Darbs ir Dricānu vidusskolas struktūrvienībā Jaunstrūžānu sākumskolā. Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju.

Sīkāka informācija pie skolas direktores Skaidrītes Strodes, mob.t. 29233625.

CV sūtīt uz adresi skaidrite.strode@saskarsme.lv  līdz 15.08.2022.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā  iespēju uzzināt par darba un karjeras iespējām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, ZOOM vietnē 10.augustā,  no plkst. 10.00  līdz 12.00.

Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji pastāstīs par

 • medicīnas māsas darbu neiroloģijas nodaļā;
 • medicīnas māsas/ārsta palīgu darbu neatliekamās medicīnas centrā;
 • pieredzes stāstus par darbu abās nodaļās;
 • karjeras izaugsmes iespējam Stradiņa slimnīcā;
 • Informāciju par atalgojuma sistēmu Slimnīcā.

Aktuālās Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vakances:

Darba meklētājiem būs iespējams uzdot jautājumus un pēc darba devēja prezentācijas pieteikties vakancēm.

Dalību tiešsaistes tikšanās piesakiet jau tagad, aizpildot anketu.

Līdz 09.08.2022. dalībniekiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama mājas lapā: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/tiessaistes-tiksanas-par-darba-un-karjeras-iespejam-paula-stradina-kliniskas-universitates-slimnica

9.augustā uz Jūsu anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOM vietnē.

PIETEIKTIES 

Ja Jums ir neskaidrības vai jautājumi, sazināties ar NVA nodarbinātības organizatorēm Daci Linužu, e-pasts: Dace.Linuza@nva.gov.lv, tālrunis: +371 20243873 un Svetlanu Jerocku, e-pasts: Svetlana.Jerocka@nva.gov.lv, tālrunis: 25714617.

Atvērto durvju diena norisināsies, 02.08.2022.

 !!! Izbraukšana uz Valmieru 2. augustā – autobuss gaidīs pie NVA Rēzeknes filiāles - Atbrīvošanas aleja 155, plkst.: 8:00-8:10. Šofera tālruņa numurs: 29126292

 !!! Svarīgi, lai dalībniekiem līdzi ir personu apliecinošs dokuments un kājās apavi, kuriem purngals ir ciet.

 !!! Par transportu nav jāmaksā.

 !!! Pieteikšanās līdz 01.08.2022. (ieskaitot) pa tel.: 28634343 vai NVA Rēzeknes filiālē 207. kabinetā (29235055; 26608491)

Uz tikšanos AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA!
valmiera-glass.com

Atalgojums – 1085 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinētIestādes darbību informācijas, reklāmas, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību jautājumos;
 • piedalīties konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu, delegāciju un vizīšu uzņemšanas un citu publicitātes pasākumu organizēšanā;
 • organizēt Iestādes un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas publicitātes pasākumus sociālajos tīklos u.c. informatīvajos portālos, veidot un uzturēt Iestādes kontus sociālajos tīklos;
 • nodrošināt Iestādes bukletu, brošūru, gada pārskatu, prezentāciju, informatīvo materiālu un citu mārketinga materiālu sagatavošanu un aktualizāciju;
 • koordinēt Iestādes publiskā pārskata izstrādi.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu un angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis;
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas un organizatoriskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt;
 • iniciatīva, radošums un pozitīva attieksme;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • iemaņas mājaslapu administrēšanā un darbā ar attēlu un grafisko failu apstrādes programmām;
 • pieredze ārējo sakaru organizatora un/vai sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par digitālo mārketingu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

            Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 05.augustam: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2022.gada 05.augusts); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ārējo sakaru organizatora/sabiedrisko attiecību speciālista amatu”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646.

AMATA APRAKSTS

NOLIKUMS

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde”  struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku bibliotēkas vadītāju uz 0,75 darba slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot bibliotēkas darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus.
 • Sniegt bibliotekāros pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
 • Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.
 • Pārvaldīt bibliotēkas krājumu:
 • Vākt, apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus.
 • Veidot radošai un informatīvai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni.   

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā. 
 •  darba pieredze bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.  

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Dricānu apvienības pārvaldes apstiprinātam štatu sarakstam par 0,75 darba slodzi  EUR 562,50. 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt uz info@ozolmuiza.lv līdz 2022. gada 1. augustam vai ienest personīgi Ozolmuižas pagasta pārvaldē, “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija 64640224 vai mob. 26197458.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība: vēlama izglītība sociālā darba/medicīnas jomā, vadības zinātnēs, tiesību zinību, finanšu vai ekonomikas jomās;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību institūcijā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālās pakalpojumu sniegšanas un veselības aprūpes jomā;
 • izpratne iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, e-pastu, elektroniskās dokumentu vadības sistēmām, internetbanku, MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1243,80

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1382,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • Profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Redzējums par Centra darbības organizēšanas un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses); 

Dokumenti ar norādi Konkursam uz "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni"centra vadītāja amatu) līdz 2022. gada 29. jūlija plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 29. jūlija plkst.16.30 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • Izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, mob.tel.20228843,
 • Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu apvienības pārvaldes Stružānu pagasta pārvalde izsludina iekšējo konkursu uz vakanto noliktavas pārziņa amatu.

Amata pretendentam ir jābūt:

 • Pieredzei noliktavas procesu organizēšanā, realizēšanā un krājumu pārvaldīšanā;
 • Labām latviešu un krievu valodas zināšanām;
 • Labām datora lietotāja prasmēm (MS Word, Excel);
 • Augstai atbildības sajūtai un precizitātei.

Pamatdarba atalgojums 508 euro/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 • Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un pieteikuma anketu ar norādi “Vakancei uz noliktavas pārziņa amatu” līdz 2022. gada 2. augusta plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu info@struzani.lv vai līdz 2022. gada 2. augusta plkst. 12.00 iesniegt Stružānu pagasta pārvaldē Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija: 26520472.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Tikšanās notiks NVA Rēzeknes filiālē 200. kabinetā, 13. jūlijā no plkst. 10:00 -11:00. Darbs: Valmierā ar dzīvesvietu!

Alga: 950 eur – 1800 eur

Aicinām darbā šķiedru apstrādes operatoru / -i

Tava darba pieredze nav izšķiroša: citur Latvijā līdzīgu darba pieredzi iegūt nevar, tāpēc visu nepieciešamo darbam mēs iemācīsim.

Darbavietas adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads.

 

Dricānu vidusskola 2022./2023.mācību gadam aicina darbā:

 • Mūzikas skolotāju (uz noteiktu laiku) 0,76 slodzes;
 • Izglītības psihologu 0,2 slodzes.

Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju.

Sīkāka informācija pie skolas direktores Skaidrītes Strodes, mob.t. 29233625.

CV sūtīt uz adresi skaidrite.strode@saskarsme.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus piedalīties pasākumā “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”, kas šogad tiks organizēts no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam. 

Aicinām darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti, piedalīties pasākumā, lai dalībniekus iepazīstinātu ar uzņēmumu un darba vidi, informētu par darba iespējām un darba specifiku,

Lai pieteiktu dalību, darba devējam  jāaizpilda pieteikuma anketa NVA mājas lapā:  Piesakies šeit!   

Pasākuma norise:

 1. Iepriekš saskaņotā datumā NVA pārstāvis un dalībnieks/-ieradīsies uzņēmumā.
 2. Darba devēja pārstāvis iepazīstinās ar uzņēmuma darba vidi un darba ikdienas procesu.
 3. Aptuvenais Pasākuma īstenošanas ilgums 1 līdz 3 stundas.
 1. Pasākuma noslēgumā pārrunāsim konkrēto dalībnieku darba iespējas uzņēmumā: Vai dalībnieks varētu un būtu ieinteresēts darīt konkrēto darbu?  Vai darba vide būtu piemērota? Vai darba devēja ieskatā dalībnieks var būt potenciālais darbinieks uzņēmumā?

Augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību un esam atvērti jaunām sadarbības iespējām. Būsim gandarīti, ja radīsiet iespēju piedalīties pasākumā, kas palīdzēs satikties darba devējiem ar darba meklētājiem, veicinās sabiedrības atvērtību un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas Latvijas darba tirgū!

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze un zināšanas pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 • vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes;

Pamatdarba atalgojums EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2022.gada 28.jūnija plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 28.jūnija plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – praktisko un teorētisko zināšanu pārbaudi un interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā un konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) norādītajām prasībām.

Amata apraksts

Nolikums

Pieteikuma anketa

 

Verēmu pamatskola 2022./23. mācību gadam aicina darbā Latvijas un pasaules vēstures skolotāju  7. – 9. klasēs.  Sīkāka informācija pie skolas direktores Ivetas Gailes, m.t. 29421475.

CV sūtīt uz adresi: iveta.gaile@saskarsme.lv

Izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas direktora amatu.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
  • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
  • zināšanas  skolvadībā,
  • zināšanas  izglītības  satura jautājumos,
  • svešvalodu  zināšanas,
  • pieredze  projektu  darbā,
  • IT lietošanas prasmes,
  • vēlamas autovadītāja tiesības.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa (atrodama konkursa nolikuma pielikumā),
  • motivācijas vēstule,
  • izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem  līdzi  uz interviju),
  • tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas,
  • Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcija  (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).

Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 4.jūlijs, plkst.11.30.

Tālrunis uzziņām – 64607202.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets, citas iespējas norādītas konkursa nolikumā, kurš publicēts tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv

Konkursa nolikums

14. jūnijā no plkst. 13.00  līdz 14.30 ZOOM vietnē Nodarbinātības valsts aģentūra ikvienam interesentam piedāvā iespēju tikties ar darba devēju AS “Pasažieru vilciens” un uzzināt par karjeras iespējām. Dalībniekiem būs iespējams uzņēmuma pārstāvjiem uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pieteikšanās ar anketas palīdzību.       

13. jūnijā uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOM vietnē.  

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” ir valstij piederošs uzņēmums ar stabilām korporatīvajām vērtībām un sociālo atbildību, kas sniedz videi draudzīgus iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumus pa dzelzceļu un veic ritošā sastāva remontu. 

Pateicoties darbinieku ieguldījumam, uzņēmums nodrošina augstu vilcienu kustības precizitāti, pārvietošanās drošību un pakalpojuma kvalitāti, ko apliecina arī klienti ikgadējās apmierinātības aptaujās un 1. vieta starp transporta uzņēmumiem Latvijas Mīlētāko zīmolu topā 2019.  

Aktuālās vakances -

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS)

VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS) (arī studentiem)

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS) (arī Ukrainas civiliedzīvotājiem)

Papildus informāciju par uzņēmumu var iegūt, aplūkojot mājaslapu  - https://www.pv.lv/

2.jūnijā plkst. 15.00 notiks tikšanās ar darba devēju - ​SIA HR Factor NVA Rēzeknes filiāles 200. kabinetā. 

Tiek nodrošināta nakšņošana un transports pa Latviju un līdz darbam.

  Pārtikas produktu ražošanas operators Ķekavas pagasts, 20 km no Rīgas.

 Darbs svaigās gaļas apstrādes un saiņošanas cehā: fasēt, svērt, iesaiņot svaigo putnu gaļu un gatavos izstrādājumus, kā arī citi līdzīgi pienākumi.

 • IEPAKOTĀJS darbam Baložos:

Konditorejas izstrādājumu ražošana. Cepumu iepakošana un fasēšana.  No darbinieka tiek prasīta fiziska izturība.

 • OTRREIZĒJO IZEJVIELU ŠĶIROTĀJS

 No darbinieka tiek prasīta fiziska izturība. Šķirot otrreizējās izejvielas pie šķirošanas konveijera. Nekvalificēts darbs, ko apmāca uz vietas.

Apmaksa:

3.00--4.85 EUR stundā bruto

Iespējami avansa maksājumi reizi nedēļā. 

Darba samaksa pēc nodokļu ieturēšanas notiek 1 x mēnesī, nākamā mēneša 13.datumā ar pārskaitījumu uz bankas kontu vai uz pasta kontu.

Transports:

- 1 reizi nedēļā Rīga-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Jēkabpils-Rīga ;

 Grafiks:

- 1 reize nedēļā - ierašanās no Latgales viesnīcā, - 7 darba dienas , - atgriešanās Latgalē.

 Princips: 1 nedēļu strādājam, 1 atpūšamies. 1 nedēļu strādājam, 1 atpūšamies.

 Darba laiks - 07:45 - 19:45.

 Grafiks var būt precizēts saskaņā ar klienta pasūtījumu.

 KATRS DARBINIEKS INDIVIDUĀLI TIKS BRĪDINĀTS PAR PLĀNOTO DARBA GRAFIKU PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

 Dienesta viesnīca: 

Rīga, 4-vietīģie numuri. Ir dušas, tualetes. Ir kopējā atpūtas telpa un virtuve (mikroviļņu krāsnis, plīts, tējkannas, ledusskapis).

Par viesnīcu jāmaksā 3,50 EUR par nakti (tiks ieturēts no darba algas).

 Līdzi obligāti  jāņem  gultas veļa. Ja nav savas gultas veļas, dienesta viesnīcā to var izīrēt par 3 EUR nedēļā.

 Blakus viesnīcai ir 3 supermārketi, pasts.

Kontakti: Oksana - 25722479, oksanasidorova79@gmail.com

               Irina -  29467842, icajevska@gmail.com

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(reģ Nr. 40900036645)izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes jaunatnes darbinieka amatu. Amata pretendentam jāveic  darbs ar jaunatni Viļānos, darba devēja norādītā adresē, jāatbalsta  un jāveicina jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai.

Jāmotivē jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos, kā arī  jāorganizē jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.

Jāveicina pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos, sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, t.sk. skolu pašpārvaldēm, jāpavada jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās, kā arī jāveicina jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm, plānojot  un veicot mobilo darbu ar jaunatni.

Pamatdarba atalgojums EUR 750.00 (uz pārbaudes laiku atalgojums samazināts par 10%), amata apraksts - atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Vakancei uz Viļānu apvienības pārvaldes jaunatnes darbinieka amatu” līdz 2022. gada 30. maijam  jānosūta uz e-pastu vilanuapvienība@rezeknesnovads.lv plkst.12.00, vai jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos vai personīgi kabinetā Nr. 2.7. Kontaktinformācija 64628033 Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

 

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšējo konkursu uz vakanto autovadītāja amatu Centrālajā administrācijā.

Amata pretendentam ir jābūt:

 • vidējā tehniskā izglītība autotransporta jomā vai vidējā izglītība ar vieglā pasažieru automobiļa vadītāja  pieredzi uzņēmumā/iestādē, pārvadājot uzņēmuma vai iestādes personālu (vismaz trīs gadi);
 • valsts valodas zināšanas vismaz vidējā līmenī;
 • prasme rīkoties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, navigācijas iekārtām;
 • prasme pielietot tehniskās zināšanas autotransporta jomā, transportlīdzekļa uzbūves un svarīgāko agregātu (mezglu) darbības principu pārzināšana;
 • auto paneļa indikatīvo rādītāju atpazīšana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par transportlīdzekļa tālāku ekspluatāciju atbilstoši kontrolpaneļa rādījumiem;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība vai arī B un D1 autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums 4,35 euro/h.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas Autovadītāja amatu” līdz 2022. gada 27. maija plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 27. maija plkst. 12.00 ievietot pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Kontaktinformācija: 29426