Vakances

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatu. Amata pretendentam jāplāno un jāizstrādā Kultūras nama pasākumi, jākoordinē kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbība. Vēlama vidējā/ augstākā izglītība kultūras jomā jeb pieredze kultūras darbā un izpratne par  kultūras darbu. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes, radoša un patstāvīga pieejai darbam, atbildības sajūta un precizitāte. Pamatdarba atalgojums EUR 650.00, amata apraksts - atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Vakancei uz Viļānu kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatu” līdz 2022. gada 30. septembrim  jānosūta uz e-pastu vilanu_kn@inbox.lv vai līdz  plkst.17.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija pa tālruni  28662346. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ceļu inženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds).
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu” līdz 2022. gada 23. septembra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 23.septembra plkst.14.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607170. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679izsludina atklāto konkursu uz vakanto Būvvaldes jurista amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē. Amata pretendentam vēlama atbilstoša darba pieredze jurista amatā valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas. Pretendentam nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 980,40

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1032

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes jurista amatu” līdz 2022.gada 14.septembrim plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 14.septembrim plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Dricānu apvienības pārvalde struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārziņa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Vēlamas zināšanas, pieredze un prasmes komunālās saimniecības darba organizācijā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama papildus C1 vai D kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Labas datora lietotāja prasmes (MS Word, Excel) un iemaņas darbā citu biroja tehniku;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu un komunālās saimniecības darbinieku darbu;
 • Sapratne par materiālo vērtību uzskaites principiem grāmatvedībā;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā vai augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Pamatdarba atalgojums EUR 740,00 (pirms nodokļu nomaksas), darba slodze 1,0, atbilstoši Dricānu apvienības pārvaldes amatu un mēnešalgu sarakstam. Amata apraksts atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārziņa amatu” līdz 2022. gada 12. septembrim  jānosūta uz e-pastu:  dricani@rezeknesnovads.lv, plkst.12.00, vai jāievieto Dricānu pagasta pārvaldes administrācijas pastkastītē pie ieejas, adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag. Rēzeknes nov., LV-4615, vai jāiesniedz personīgi pagasta pārvaldē lietvedes kabinetā. Kontaktinformācija 64644069, 29113368. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

Dricānu PII  aicina darbā mūzikas skolotāju (0,30 likmes) uz nenoteiktu laiku.

Prasība pretendentam: Izglītība atbilstoša MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Jautājumu gadījumā: interesēties pa tālruni 26165373

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde”  struktūrvienība “Kantinieku pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku bibliotēkas vadītāju uz 0,75 darba slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot bibliotēkas darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus;
 • darbs ar bibliotēkas krājumu: grāmatu fonda un periodikas uzskaite, grāmatošana, norakstīšana;
 • apmeklētāju apkalpošana;
 • darbs ar elektronisko katalogu;
 • plānot kultūras un radošā darba saimniecisko un finansiālo darbību;
 • Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.
 • Vākt, apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus.
 • Veidot pagasta informatīvo izdevumu.   

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība, vai profesionālās pilnveides kursu beigšanas sertifikāti bibliotēku darba jomā. 
 •  darba pieredze bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.  

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums bruto atbilstoši „Dricānu apvienības pārvaldes” apstiprinātam štatu sarakstam par 0,75 darba slodzi  EUR 562,50.  

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@kantinieki.lv līdz 2022. gada 31. augustam vai iesniegt personīgi Kantinieku pagasta pārvaldē tehniskajai sekretārei “Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija 64640550 vai mob. 27508050.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde”  izsludina atklātu konkursu uz Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora vakanci

Galvenie darba pienākumi:

 1. Vada, plāno, organizē, analizē Muzeja darbu un ir materiāli un juridiski atbildīgs par tā darbību;
 2. Izstrādā muzeja darbības stratēģiju un gada plānus, atbild par stratēģijas un plānu izpildi;
 3. Nosaka kārtību, kādā notiek muzeja krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana, restaurācija un izmantošana saskaņā ar Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;
 4. Izstrādā ikgadējos pasākumu plānus un ar tiem saistītās tāmes. Veic muzeja publiskās programmas un piedāvājuma (pasākumi, muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas u.c.) saturisko, tehnisko, finanšu plānošanu un organizē tās īstenošanu saskaņā ar muzeja misiju un muzeja vidējā termiņa darbības stratēģiju;
 5. Izstrādā Muzeja budžeta projektu, nodrošina muzeja budžeta izpildi un atbild par muzeja budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu. Finansējuma piesaistei izstrādā projektus vai piedalās tajos;
 6. Atbild par Muzeja apsaimniekošanā nodotā pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu un citu materiālo vērtību lietderīgu izmantošanu; atbild par Muzeja (krājuma) vērtību saglabāšanu;
 7. Nodrošina statistikas, finanšu atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām. Sniedz informāciju par Muzeja darbību Kultūras Ministrijai un Muzeju padomei;
 8. Izstrādā Muzeja iekšējās kārtības noteikumus un instrukcijas, tai skaitā iekšējo kārtību, kādā notiek muzeja valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, kurus apstiprina Sakstagala pagasta pārvalde;
 9. Nodrošina Muzeja darba drošības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu Muzeja darbībā atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 10. Organizē muzeja reprezentācijas pasākumus, popularizē muzeja darbību, sniedzot kompetentu informāciju masu medijos un sociālajos tīklos;
 11. Veic muzeja apmeklētāju analīzi, organizē auditorijas pētījumus un aptaujas;

Prasības kandidātei/am:

 1. Augstākā akadēmiskā izglītība (vēlams vēstures, kultūrvēstures, filoloģijas vai mākslas zinību jomā);
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā; 
 3. Normatīvo aktu, kas regulē muzeja darbību un krājuma pārvaldību, pārzināšana un prasme pielietot praksē;
 4. Iemaņas ekspozīciju un izstāžu veidošanā, izglītojošo pasākumu, ekskursiju sagatavošanā un vadīšanā;
 5. Prasme rīkoties ar biroja tehniku, labas iemaņas darbā ar datoru;
 6. Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Piedāvājam:

 • Aizraujošu pilna laika darbu;
 • Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • Bruto alga 631.00 EUR 

Konkursa pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentu pretendents var iesniegt personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi: “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldes lietvedei, vai arī nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldei – Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638 (pasta zīmogs ne vēlāk kā līdz 2022. gada 29. augustam); Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta veidā uz Sakstagala pagasta pārvaldes oficiālo pasta adresi: info@sakstagals.lv.
Pretendentu, kurš būs ieguvis visaugstāko Komisijas novērtējumu, Sakstagala pagasta pārvalde apstiprina amatā, saskaņojot kandidatūru Latvijas Muzeju padomē (Muzeju likuma 11. panta 2. punkts).

2022. gada 17. oktobrī paredzēta F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” akreditācija.

Tālrunis uzziņām:  64645550, 27508050

 

Strūžānu PII "Zvaniņš" aicina darbā mūzikas skolotāju (0,45 likmes) uz noteiktu laiku.

Prasība pretendentam: Izglītība atbilstoša MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 26. decembris

Jautājumu gadījumā: interesēties pa tālruni 26520742

Galvenie pienākumi:

 • Palīdzēt organizēt mācību procesu skolā;
 • Datorzinību, informātikas stundās sniegt konsultācijas izglītojamajiem;
 • Citu mācību priekšmetu stundās tehniski nodrošināt mācību procesu un sniegt nepieciešamo informāciju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem;
 • Priekšmetu skolotājiem palīdzēt organizēt mācību procesu datorkabinetos;
 • Veikt datortīkla tehnoloģiskā procesa un programmu nodrošinājumu skolā.

Prasības:

 • vismaz vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • sertifikāts informātikā, teorētiskās zināšanas;
 • prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi.

1 likme, atalgojums 530 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties līdz šī gada 22.augustam Viļānu vidusskolā pie lietvedes. Sīkāka informācija pa tālruni 28441213.

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”  2022./2023. mācību gadā aicina darbā 2 (divus) pirmsskolas izglītības skolotājus (kopā 1,6  slodzes). Darbs ir Nautrēnu pirmsskolas izglītības  iestādē “Vālodzīte”.

Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju. 

Adrese: “Vālodzīte”,  Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652. 

Sīkāka informācija pie vadītājas Tatjanas Pujates, mob.t. 28345571.

CV sūtīt uz adresi: tatjana.pujate@saskarsme.lv līdz 19. 08.2022.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pēdējo 7 gadu laikā organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā valsts vai pašvaldības institūcijās, īpaši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • Centra darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • izpratne Centra kā iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ES projektos veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1243,80

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1382,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Centra darbības organizēšanai un attīstības prioritātēm – Centra attīstības koncepciju – tuvākajiem 2 (diviem) gados, turpmāko Centra attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
 • pieteikuma anketu.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" centra vadītāja amatu” līdz 2022. gada 22. augusta plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 22.augusta plkst.12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • Izpilddirektors Jānis Troška, 64607174,
 • Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Prasības:

• Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

• datorzināšanas lietotāja līmenī;

• svešvalodu zināšanas un darba pieredze pašvaldībā  tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pamatpienākumi:

• Sniegt juridiskas konsultācijas iestādes darbiniekiem darba jautājumos;

•  Izstrādāt un līdzdarboties tiesiska rakstura dokumentu izstrādē;

•  Veikt apvienībā tiesiskā darba vadību, sniegt struktūrvienībām juridisku palīdzību;

• Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisku analīzi;

•  Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;

•  Konsultēt Iepirkuma komisiju par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem;

• Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, koplīgumu u.c.juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties ar spēkā esošo likumdošanu saskaņotu vadības rīkojumu, personāllietu u.c. dokumentu sagatavošanā;

• Veikt citus pienākumus saskaņā ar vadītāja mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem;

• Ievērot  Informācijas atklātības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības  informācijas apritē;

•  Pilnveidot zināšanas un prasmes apmeklējot apmācības, kursus un seminārus

Atalgojums - 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt līdz šī gada 16.augustam Viļānu apvienības pārvaldē, Kultūras laukums 1A, Viļāni 2.1.kabinetā vai elektroniski uz epastu: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

 1. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
  • augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
  • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā, konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
  • zināšanas skolvadībā,
  • zināšanas izglītības  satura jautājumos,
  • svešvalodu zināšanas,
  • pieredze projektu  darbā,
  • IT lietošanas prasmes,
  • vēlamas autovadītāja tiesības.
 2. Iesniedzamie dokumenti:
  • pieteikuma anketa (atrodama konkursa nolikuma pielikumā),
  • motivācijas vēstule,
  • izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi  uz interviju),
  • tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
  • Rēzeknes novada pašvaldības Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).
 3. Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 22.augusts, plkst.11.30.
 4. Tālrunis uzziņām – 64607202, 26417710
 5. Dokumentu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets, citas iespējas norādītas konkursa nolikumā, kurš publicēts tīmekļa vietnē rezeknesnovads.lv

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA

Dricānu vidusskola 2022./2023.mācību gadam aicina darbā:

 • Sākumskolas skolotāju (0,7 slodzes).

Darbs ir Dricānu vidusskolas struktūrvienībā Jaunstrūžānu sākumskolā. Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju.

Sīkāka informācija pie skolas direktores Skaidrītes Strodes, mob.t. 29233625.

CV sūtīt uz adresi skaidrite.strode@saskarsme.lv  līdz 15.08.2022.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā  iespēju uzzināt par darba un karjeras iespējām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, ZOOM vietnē 10.augustā,  no plkst. 10.00  līdz 12.00.

Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji pastāstīs par

 • medicīnas māsas darbu neiroloģijas nodaļā;
 • medicīnas māsas/ārsta palīgu darbu neatliekamās medicīnas centrā;
 • pieredzes stāstus par darbu abās nodaļās;
 • karjeras izaugsmes iespējam Stradiņa slimnīcā;
 • Informāciju par atalgojuma sistēmu Slimnīcā.

Aktuālās Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vakances:

Darba meklētājiem būs iespējams uzdot jautājumus un pēc darba devēja prezentācijas pieteikties vakancēm.

Dalību tiešsaistes tikšanās piesakiet jau tagad, aizpildot anketu.

Līdz 09.08.2022. dalībniekiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama mājas lapā: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/tiessaistes-tiksanas-par-darba-un-karjeras-iespejam-paula-stradina-kliniskas-universitates-slimnica

9.augustā uz Jūsu anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOM vietnē.

PIETEIKTIES 

Ja Jums ir neskaidrības vai jautājumi, sazināties ar NVA nodarbinātības organizatorēm Daci Linužu, e-pasts: Dace.Linuza@nva.gov.lv, tālrunis: +371 20243873 un Svetlanu Jerocku, e-pasts: Svetlana.Jerocka@nva.gov.lv, tālrunis: 25714617.

Atvērto durvju diena norisināsies, 02.08.2022.

 !!! Izbraukšana uz Valmieru 2. augustā – autobuss gaidīs pie NVA Rēzeknes filiāles - Atbrīvošanas aleja 155, plkst.: 8:00-8:10. Šofera tālruņa numurs: 29126292

 !!! Svarīgi, lai dalībniekiem līdzi ir personu apliecinošs dokuments un kājās apavi, kuriem purngals ir ciet.

 !!! Par transportu nav jāmaksā.

 !!! Pieteikšanās līdz 01.08.2022. (ieskaitot) pa tel.: 28634343 vai NVA Rēzeknes filiālē 207. kabinetā (29235055; 26608491)

Uz tikšanos AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA!
valmiera-glass.com

Atalgojums – 1085 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinētIestādes darbību informācijas, reklāmas, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību jautājumos;
 • piedalīties konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu, delegāciju un vizīšu uzņemšanas un citu publicitātes pasākumu organizēšanā;
 • organizēt Iestādes un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas publicitātes pasākumus sociālajos tīklos u.c. informatīvajos portālos, veidot un uzturēt Iestādes kontus sociālajos tīklos;
 • nodrošināt Iestādes bukletu, brošūru, gada pārskatu, prezentāciju, informatīvo materiālu un citu mārketinga materiālu sagatavošanu un aktualizāciju;
 • koordinēt Iestādes publiskā pārskata izstrādi.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • krievu un angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis;
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas un organizatoriskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt;
 • iniciatīva, radošums un pozitīva attieksme;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām un biroja tehniku;
 • iemaņas mājaslapu administrēšanā un darbā ar attēlu un grafisko failu apstrādes programmām;
 • pieredze ārējo sakaru organizatora un/vai sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par digitālo mārketingu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

            Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 05.augustam: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2022.gada 05.augusts); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ārējo sakaru organizatora/sabiedrisko attiecību speciālista amatu”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv sadaļā „Vakances”.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieces vietniece Santa Kuzņecova, tālr. 24428646.

AMATA APRAKSTS

NOLIKUMS

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde”  struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku bibliotēkas vadītāju uz 0,75 darba slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot bibliotēkas darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus.
 • Sniegt bibliotekāros pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
 • Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.
 • Pārvaldīt bibliotēkas krājumu:
 • Vākt, apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus.
 • Veidot radošai un informatīvai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni.   

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā. 
 •  darba pieredze bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.  

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Dricānu apvienības pārvaldes apstiprinātam štatu sarakstam par 0,75 darba slodzi  EUR 562,50. 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt uz info@ozolmuiza.lv līdz 2022. gada 1. augustam vai ienest personīgi Ozolmuižas pagasta pārvaldē, “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija 64640224 vai mob. 26197458.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība: vēlama izglītība sociālā darba/medicīnas jomā, vadības zinātnēs, tiesību zinību, finanšu vai ekonomikas jomās;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību institūcijā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālās pakalpojumu sniegšanas un veselības aprūpes jomā;
 • izpratne iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, e-pastu, elektroniskās dokumentu vadības sistēmām, internetbanku, MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1243,80

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1382,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • Profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Redzējums par Centra darbības organizēšanas un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses); 

Dokumenti ar norādi Konkursam uz "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni"centra vadītāja amatu) līdz 2022. gada 29. jūlija plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 29. jūlija plkst.16.30 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • Izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, mob.tel.20228843,
 • Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu apvienības pārvaldes Stružānu pagasta pārvalde izsludina iekšējo konkursu uz vakanto noliktavas pārziņa amatu.

Amata pretendentam ir jābūt:

 • Pieredzei noliktavas procesu organizēšanā, realizēšanā un krājumu pārvaldīšanā;
 • Labām latviešu un krievu valodas zināšanām;
 • Labām datora lietotāja prasmēm (MS Word, Excel);
 • Augstai atbildības sajūtai un precizitātei.

Pamatdarba atalgojums 508 euro/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 • Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un pieteikuma anketu ar norādi “Vakancei uz noliktavas pārziņa amatu” līdz 2022. gada 2. augusta plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu info@struzani.lv vai līdz 2022. gada 2. augusta plkst. 12.00 iesniegt Stružānu pagasta pārvaldē Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija: 26520472.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Tikšanās notiks NVA Rēzeknes filiālē 200. kabinetā, 13. jūlijā no plkst. 10:00 -11:00. Darbs: Valmierā ar dzīvesvietu!

Alga: 950 eur – 1800 eur

Aicinām darbā šķiedru apstrādes operatoru / -i

Tava darba pieredze nav izšķiroša: citur Latvijā līdzīgu darba pieredzi iegūt nevar, tāpēc visu nepieciešamo darbam mēs iemācīsim.

Darbavietas adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads.

 

Dricānu vidusskola 2022./2023.mācību gadam aicina darbā:

 • Mūzikas skolotāju (uz noteiktu laiku) 0,76 slodzes;
 • Izglītības psihologu 0,2 slodzes.

Darba samaksa saskaņā ar tarifikāciju.

Sīkāka informācija pie skolas direktores Skaidrītes Strodes, mob.t. 29233625.

CV sūtīt uz adresi skaidrite.strode@saskarsme.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus piedalīties pasākumā “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”, kas šogad tiks organizēts no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam. 

Aicinām darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti, piedalīties pasākumā, lai dalībniekus iepazīstinātu ar uzņēmumu un darba vidi, informētu par darba iespējām un darba specifiku,

Lai pieteiktu dalību, darba devējam  jāaizpilda pieteikuma anketa NVA mājas lapā:  Piesakies šeit!   

Pasākuma norise:

 1. Iepriekš saskaņotā datumā NVA pārstāvis un dalībnieks/-ieradīsies uzņēmumā.
 2. Darba devēja pārstāvis iepazīstinās ar uzņēmuma darba vidi un darba ikdienas procesu.
 3. Aptuvenais Pasākuma īstenošanas ilgums 1 līdz 3 stundas.
 1. Pasākuma noslēgumā pārrunāsim konkrēto dalībnieku darba iespējas uzņēmumā: Vai dalībnieks varētu un būtu ieinteresēts darīt konkrēto darbu?  Vai darba vide būtu piemērota? Vai darba devēja ieskatā dalībnieks var būt potenciālais darbinieks uzņēmumā?

Augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību un esam atvērti jaunām sadarbības iespējām. Būsim gandarīti, ja radīsiet iespēju piedalīties pasākumā, kas palīdzēs satikties darba devējiem ar darba meklētājiem, veicinās sabiedrības atvērtību un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas Latvijas darba tirgū!

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze un zināšanas pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 • vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes;

Pamatdarba atalgojums EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2022.gada 28.jūnija plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 28.jūnija plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – praktisko un teorētisko zināšanu pārbaudi un interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā un konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) norādītajām prasībām.

Amata apraksts

Nolikums

Pieteikuma anketa

 

Verēmu pamatskola 2022./23. mācību gadam aicina darbā Latvijas un pasaules vēstures skolotāju  7. – 9. klasēs.  Sīkāka informācija pie skolas direktores Ivetas Gailes, m.t. 29421475.

CV sūtīt uz adresi: iveta.gaile@saskarsme.lv

Izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas direktora amatu.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
  • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
  • zināšanas  skolvadībā,
  • zināšanas  izglītības  satura jautājumos,
  • svešvalodu  zināšanas,
  • pieredze  projektu  darbā,
  • IT lietošanas prasmes,
  • vēlamas autovadītāja tiesības.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma anketa (atrodama konkursa nolikuma pielikumā),
  • motivācijas vēstule,
  • izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem  līdzi  uz interviju),
  • tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas,
  • Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcija  (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).

Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 4.jūlijs, plkst.11.30.

Tālrunis uzziņām – 64607202.

Dokumentu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets, citas iespējas norādītas konkursa nolikumā, kurš publicēts tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv

Konkursa nolikums

14. jūnijā no plkst. 13.00  līdz 14.30 ZOOM vietnē Nodarbinātības valsts aģentūra ikvienam interesentam piedāvā iespēju tikties ar darba devēju AS “Pasažieru vilciens” un uzzināt par karjeras iespējām. Dalībniekiem būs iespējams uzņēmuma pārstāvjiem uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pieteikšanās ar anketas palīdzību.       

13. jūnijā uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tikšanās saite ZOOM vietnē.  

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” ir valstij piederošs uzņēmums ar stabilām korporatīvajām vērtībām un sociālo atbildību, kas sniedz videi draudzīgus iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumus pa dzelzceļu un veic ritošā sastāva remontu. 

Pateicoties darbinieku ieguldījumam, uzņēmums nodrošina augstu vilcienu kustības precizitāti, pārvietošanās drošību un pakalpojuma kvalitāti, ko apliecina arī klienti ikgadējās apmierinātības aptaujās un 1. vieta starp transporta uzņēmumiem Latvijas Mīlētāko zīmolu topā 2019.  

Aktuālās vakances -

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS)

VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS) (arī studentiem)

PASAŽIERU VILCIENA KONDUKTORS (KONTROLIERIS) (arī Ukrainas civiliedzīvotājiem)

Papildus informāciju par uzņēmumu var iegūt, aplūkojot mājaslapu  - https://www.pv.lv/

2.jūnijā plkst. 15.00 notiks tikšanās ar darba devēju - ​SIA HR Factor NVA Rēzeknes filiāles 200. kabinetā. 

Tiek nodrošināta nakšņošana un transports pa Latviju un līdz darbam.

  Pārtikas produktu ražošanas operators Ķekavas pagasts, 20 km no Rīgas.

 Darbs svaigās gaļas apstrādes un saiņošanas cehā: fasēt, svērt, iesaiņot svaigo putnu gaļu un gatavos izstrādājumus, kā arī citi līdzīgi pienākumi.

 • IEPAKOTĀJS darbam Baložos:

Konditorejas izstrādājumu ražošana. Cepumu iepakošana un fasēšana.  No darbinieka tiek prasīta fiziska izturība.

 • OTRREIZĒJO IZEJVIELU ŠĶIROTĀJS

 No darbinieka tiek prasīta fiziska izturība. Šķirot otrreizējās izejvielas pie šķirošanas konveijera. Nekvalificēts darbs, ko apmāca uz vietas.

Apmaksa:

3.00--4.85 EUR stundā bruto

Iespējami avansa maksājumi reizi nedēļā. 

Darba samaksa pēc nodokļu ieturēšanas notiek 1 x mēnesī, nākamā mēneša 13.datumā ar pārskaitījumu uz bankas kontu vai uz pasta kontu.

Transports:

- 1 reizi nedēļā Rīga-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Jēkabpils-Rīga ;

 Grafiks:

- 1 reize nedēļā - ierašanās no Latgales viesnīcā, - 7 darba dienas , - atgriešanās Latgalē.

 Princips: 1 nedēļu strādājam, 1 atpūšamies. 1 nedēļu strādājam, 1 atpūšamies.

 Darba laiks - 07:45 - 19:45.

 Grafiks var būt precizēts saskaņā ar klienta pasūtījumu.

 KATRS DARBINIEKS INDIVIDUĀLI TIKS BRĪDINĀTS PAR PLĀNOTO DARBA GRAFIKU PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

 Dienesta viesnīca: 

Rīga, 4-vietīģie numuri. Ir dušas, tualetes. Ir kopējā atpūtas telpa un virtuve (mikroviļņu krāsnis, plīts, tējkannas, ledusskapis).

Par viesnīcu jāmaksā 3,50 EUR par nakti (tiks ieturēts no darba algas).

 Līdzi obligāti  jāņem  gultas veļa. Ja nav savas gultas veļas, dienesta viesnīcā to var izīrēt par 3 EUR nedēļā.

 Blakus viesnīcai ir 3 supermārketi, pasts.

Kontakti: Oksana - 25722479, oksanasidorova79@gmail.com

               Irina -  29467842, icajevska@gmail.com

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(reģ Nr. 40900036645)izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes jaunatnes darbinieka amatu. Amata pretendentam jāveic  darbs ar jaunatni Viļānos, darba devēja norādītā adresē, jāatbalsta  un jāveicina jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai.

Jāmotivē jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos, kā arī  jāorganizē jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.

Jāveicina pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos, sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, t.sk. skolu pašpārvaldēm, jāpavada jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās, kā arī jāveicina jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm, plānojot  un veicot mobilo darbu ar jaunatni.

Pamatdarba atalgojums EUR 750.00 (uz pārbaudes laiku atalgojums samazināts par 10%), amata apraksts - atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Vakancei uz Viļānu apvienības pārvaldes jaunatnes darbinieka amatu” līdz 2022. gada 30. maijam  jānosūta uz e-pastu vilanuapvienība@rezeknesnovads.lv plkst.12.00, vai jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos vai personīgi kabinetā Nr. 2.7. Kontaktinformācija 64628033 Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

 

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšējo konkursu uz vakanto autovadītāja amatu Centrālajā administrācijā.

Amata pretendentam ir jābūt:

 • vidējā tehniskā izglītība autotransporta jomā vai vidējā izglītība ar vieglā pasažieru automobiļa vadītāja  pieredzi uzņēmumā/iestādē, pārvadājot uzņēmuma vai iestādes personālu (vismaz trīs gadi);
 • valsts valodas zināšanas vismaz vidējā līmenī;
 • prasme rīkoties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, navigācijas iekārtām;
 • prasme pielietot tehniskās zināšanas autotransporta jomā, transportlīdzekļa uzbūves un svarīgāko agregātu (mezglu) darbības principu pārzināšana;
 • auto paneļa indikatīvo rādītāju atpazīšana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par transportlīdzekļa tālāku ekspluatāciju atbilstoši kontrolpaneļa rādījumiem;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība vai arī B un D1 autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums 4,35 euro/h.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas Autovadītāja amatu” līdz 2022. gada 27. maija plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 27. maija plkst. 12.00 ievietot pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Kontaktinformācija: 29426388.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi (braukšana pilsētas apstākļos 20 min.) un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku (Profesijas kods: 242257) uz pilnu slodzi Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā (0,5 slodze) ar mobilo darbu ar jaunatni Sakstagala un Kantinieku pagastos (0,5 slodze) pagastā. 

Prasības kandidātiem

 • vismaz vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas  prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai; nepieciešamajā apjomā;

Galvenie pienākumi:

 • Veikt darbu ar jaunatni Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā un mobilo darbu ar jaunatni Sakstagala un Kantinieku pagastā.
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai.
 • Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.
 • Organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.
 • Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.
 • Sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, sk. skolu pašpārvaldēm.
 • Pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās.
 • Veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm.
 • plānot un veikt mobilo darbu ar jaunatni Sakstagala un Kantinieku pagastos.
 • veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
 • nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
 • pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • Atalgojumu 750 EUR pirms nodokļu nomaksas

Lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • CV
 • motivācijas vēstuli,
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • atbildes uz jautājumiem: Ar ko tev asociējas darbs ar jauniešiem? Kas, tavuprāt, ir mobilais darbs ar jaunatni? Vismaz 3 idejas aktivitātēm, ko tu varētu piedāvāt un īstenot mobilo izbraukumu ietvaros.

Dokumentus sūtīt uz dricani@rdc.lv līdz 2022. gada 19. maijam vai ienest personīgi Dricānu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 29388271, 27508050, 26197458

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā uz nenoteiktu laiku Kultūras pasākumu vadītāju uz pilnu slodzi Ozolmuižas (0,5 slodze) un Sakstagala (0,5 slodze) pagastā.

Galvenie darba pienākumi:

 • Kultūras pasākumu organizēšana, vadīšana, pasākumu plāna sastādīšana un tā realizācija;
 • Budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
 • Plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus, valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi;
 • Organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu darbību;
 • Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni;
 • Veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
 • Pirms un pēc pasākumiem sagatavot informatīvo relīzi;
 • Kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošana;
 • Izvietot informāciju sociālajos tīklos un Rēzeknes novada mājas lapā. 

Prasības kandidātei /am:

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • Kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

 Piedāvājam: 

 • Aizraujošu pilna laika darbu;
 • Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • Stabilu atlīdzību;
 • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • Bruto alga 650 EUR. 

CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt uz dricani@rdc.lv līdz 2022. gada 15. maijam vai ienest personīgi Dricānu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 29388271, 27508050, 26197458

Maltas apvienības pārvaldes struktūrvienības Maltas pagasta pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā bibliotekāru Maltas bibliotēkā Maltas ciemā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot bibliotēkas darbu reglamentējošos normatīvos dokumentus.
  • Sniegt bibliotekāros pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
  • Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus.
  • Pārvaldīt bibliotēkas krājumu:
  • Vākt, apkopot un sistematizēt novadpētniecības materiālus.
  • Veidot radošai un informatīvai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni. 

Prasības:

 • atbilstošā izglītība vai darba pieredze tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • labas valsts valodas un krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Maltas apvienības pārvaldes apstiprinātam štatu sarakstam par 1 darba slodzi bibliotekārei EUR 523,00.

Savas darbības aprakstu (CV), izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi  „Konkursam uz Maltas bibliotekāra amatu” līdz 2022. gada 6. maija plkst. 16.30 aicinām sūtīt uz e-pastu info@malta.lv vai iesniegt personīgi Maltas pagasta pārvaldes lietvedībā vai pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630. 

Tālrunis uzziņām: 64621401. 

Plānotais darba uzsākšanas laiks: 2022. gada maijs. 

Maltas apvienības pārvaldes struktūrvienība Maltas pagasta pārvalde uz noteiktu laiku aicina darbā Maltas Vēstures muzeja krājumu glabātāju Maltas ciemā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu.
 • Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites, glabāšanas darbu.
 •  Saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).

Prasības:

 • atbilstošā izglītība vai darba pieredze tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par muzeja, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Maltas apvienības pārvaldes apstiprinātajam štatu sarakstam par 1 darba slodzi muzeja krājuma glabātājam EUR 538,00.

Savas darbības aprakstu (CV), izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi  „Konkursam uz Maltas muzeja krājumu glabātāja amatu” līdz 2022. gada 11. maija plkst. 16.30 aicinām sūtīt uz e-pastu info@malta.lv vai iesniegt personīgi Maltas pagasta pārvaldes lietvedībā vai pa pastu uz adresi: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630. 

Tālrunis uzziņām: 64621401. 

Plānotais darba uzsākšanas laiks: 2022. gada maijs. 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto sabiedrisko attiecību speciālista amatu Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze un zināšanas sabiedrisko attiecību jomā;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas angļu valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes; 

Pamatdarba atalgojums  EUR 964 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1015.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālista amatu” līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607185,26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto projektu vadītāja amatu Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība
 • vēlama pieredze un zināšanas pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē
 • vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes; 

Pamatdarba atalgojums  EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607185,26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto uzņēmējdarbības atbalsta speciālista amatu Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze; darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze savas uzņēmējdarbības attīstībā, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Pamatdarba atalgojums  EUR 954 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1004

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta speciālista amatu” līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 3. maija plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 26256394. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Nolikums -uzņēmējdarbības atbalsta speciālists

Amata apraksts- uzņēmējdarbības atbalsta speciālists

Pieteikuma anketa

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Daudzfunkcionālā  sociālo pakalpojumu centra „Vecružina” direktora amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība šādās izglītības tematiskajās jomās: sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšana, tiesību zinātne, veselības aprūpe, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes vai tām pielīdzināmā augstākā izglītība. Izglītības tematiskās jomas atbilstoši MK 13.06.2017. noteikumiem nr.322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju
 • zināšanas sociālā darba un bērnu tiesību aizsardzības normatīvajos aktos, sociālajā aprūpē, darba tiesībās, lietvedībā, grāmatvedībā un finansēs, kā arī iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze iestādes vai struktūrvienības (vairāk kā 5 (pieci) padotie) vadītāja amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
 • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;
 • vēlama pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, analītiskās spējas, nevainojama reputācija;
 • tolerance;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
 • labas biroja tehnikas un datora lietotāja prasmes (Word, Excel), tajā skaitā pietiekamas prasmes rīkoties ar elektronisko pastu, dokumentu vadības sistēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1242

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Daudzfunkcionālā sociālās aprūpes centra „Vecružina” direktora amatu” līdz 2022. gada 27. aprīļa plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 27.aprīļa plkst.16.30 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija: izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, mob.tel.20228843, Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Amata apraksts Download

Nolikums Vecružina 11.04_2022.koriģētais Download

Pieteikuma anketaDownload

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto ceļu inženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2. līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums no EUR 937.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un PIETEIKUMA ANKETU ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu” līdz 2022. gada 22. aprīļa plkst. 14.00 sūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 22. aprīļa plkst. 14.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija: 64607170. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu kultūras nama galvenā saimniecības pārziņa amatu. Amata pretendentam jāvada un jākoordinē kultūras nama saimnieciskā darbība, jāatbild par iestādes tehnisko un sanitāro stāvokli, jāpārzina vajadzīgos tehniskos līdzekļus  skaņas, gaismas un citām elektroniskām iekārtām (mikrofoni, skaņas pastiprinātāji, projektori, datori, savienojuma vadi un kabeļi, skaņu un gaismas pultis u.c.). Vēlama tehniskā izglītība jeb pieredze un prasmes skaņas un gaismas aparatūras darbības nodrošināšanai, jābūt labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei. Pamatdarba atalgojums EUR 750.00, amata apraksts - atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Vakancei uz Viļānu kultūras nama galvenā saimniecības pārziņa amatu” līdz 2022. gada 8. aprīlim  jānosūta uz e-pastu vilanu_kn@inbox.lv vai līdz  plkst.17.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 28662346. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Dricānu pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Dricānu pagasta pārvaldes Kultūras nama vadītāju. Darba amata pienākumi jāsāk pildīt no 2022. gada 11. aprīļa.

Galvenie darba pienākumi:

 • Kultūras pasākumu organizēšana, vadīšana, pasākumu plāna sastādīšana un tā realizācija;
 • Budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
 • Plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus, valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi;
 • Organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu darbību;
 • Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni;
 • Veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
 • Pirms un pēc pasākumiem sagatavot informatīvo relīzi;
 • Kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošana;
 • Izvietot informāciju Dricānu kultūras nama sociālajos tīklos un Rēzeknes novada mājas lapā.

Prasības kandidātei /am:

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • Kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Piedāvājam:

 • Aizraujošu pilna laika darbu;
 • Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • Stabilu atlīdzību;
 • Draudzīgu kolektīvu;
 • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • Bruto alga 650 EUR. 

CV, motivācijas vēstules un izglītības apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt uz dricani@rdc.lv līdz 2022. gada 6.aprīlim vai ienest personīgi Dricānu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.


Tālrunis uzziņām: 29113368

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto teritorijas plānotāja amatu Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs, arhitektūrā, pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā;
 • izpratne par pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi;
 • vēlama pieredze pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē, teritorijas plānošanā vai zemes ierīcībā;
 • vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām (Micro Station, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes;

Pamatdarba atalgojums: EUR 890 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika - EUR 1004

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” līdz 2022. gada 1. aprīļa plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 1. aprīļa plkst. 12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601.

Kontaktinformācija: 64607170, 26582773.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Kaunatas apvienības pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā Kaunatas pagasta 2. bibliotēkas vadītāju (ar kultūras un radošās darbības organizēšanas pienākumiem) Dubuļu ciemā.

Galvenie amata pienākumi:

 • darbs ar bibliotēkas krājumu: grāmatu fonda un periodikas uzskaite, grāmatošana, norakstīšana;
 • iestādes arhīva dokumentācijas kārtošana;
 • apmeklētāju apkalpošana;
 • darbs ar elektronisko katalogu.
 • kultūras un radošās darbības organizēšana ciemā:
 • plānot kultūras un radošā darba saimniecisko un finansiālo darbību;
 • sadarbībā ar Kaunatas TN organizēt lielāku valsts un tradicionālo svētku norisi;
 • dokumentēt kultūras radošo un saimniecisko darbību;
 • vadīt iedzīvotāju radošās izpausmes darbību.

Prasības:

 • atbilstošā izglītība vai darba pieredze tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • labas valsts valodas un krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • izpratne par bibliotēkas, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Kaunatas apvienības pārvaldes apstiprinātam štatu sarakstam par 0,75 darba slodzes bibliotēkas vadītājam EUR 402,00 un par 0,25 darba slodzes radošās darbības organizēšanu EUR 125,00.

Savas darbības aprakstu (CV), izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi  „Konkursam uz Dubuļu bibliotēkas vadītāja amatu” līdz 2022.gada 31. marta plkst. 16.30 aicinām sūtīt uz e-pastu info@kaunata.lv vai iesniegt personīgi Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedībā vai pa pastu uz adresi: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622. 

Tālrunis uzziņām: 64667000, mob. 29224840. 

Plānotais darba uzsākšanas laiks: 2022.gada aprīlis - maijs. 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ceļu inženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds).    
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums no EUR 937.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu” līdz 2022. gada 30. marta plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 30. marta plkst. 14.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607170. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā Parka dārznieku/ainavu strādnieku ar darba pienākumiem puķkopības apakšnozarē. 

Galvenie pienākumi:

 • Augsnes sagatavošana un apstrāde;
 • Augu audzēšana un kopšana, apsakņošana, pavairošana un potēšana;
 • Apstādījumu ierīkošana un uzturēšana;
 • Izstrādāt un realizēt pašvaldības teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos, kompozicionālos un tehniskos risinājumus.

Prasības:

 • Vidējā profesionālā/pilnveides izglītība dārzkopībā, agronomijā vai lauksaimniecībā;
 • Pieredze puķkopībā vismaz 1 (vienu) gadu (par pieredzi tiek uzskatīts arī teicami izstrādāts un realizēts piemājas puķu dārzs un/vai kopējā piemājas teritorija).
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Aizraujošu pilna laika darbu;
 • Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • Stabilu atlīdzību;
 • Draudzīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Dinamisku, aizraujošu un radošu darba vidi;
 • Bruto alga 660 EUR.

Pieteikties līdz 14.03.2022, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: info@luznava.lv vai atstāt personīgi Lūznavas pagasta pārvaldē Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 64607421; 64607420.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ceļu inženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2. līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums no EUR 937.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas ceļu inženiera amatu” līdz 2022. gada 14. marta plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 14. marta plkst.14.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 64607170. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs, arhitektūrā, pilsētplānošanā, ekonomikā, sociālajās zinātnēs, sabiedrības vai iestāžu vadībā;
 • pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja piemērot attiecīgās tiesību normas konkrētās situācijās;
 • administratīvā procesa norises pārzināšana valsts un pašvaldību institūcijās; ar pašvaldības darbu saistītā normatīvā regulējuma pārzināšana un izmantošana pienākumu veikšanā;
 • zināšanas par kolektīva un procesu vadības pamatprincipiem, spēja šīs zināšanas pilnvērtīgi pielietot, organizējot Nodaļas darbu tai noteikto mērķu sasniegšanai;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadītāja amatā (vadītā kolektīva darbinieku skaits - vismaz 3 (trīs));
 • amatam vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās vismaz 1 (viens) gads (pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un labas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī (nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un realizējamo/ plānoto starptautisko projektu pilnvērtīgai organizatoriskai kontrolei);
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums no EUR 1361.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja amatu” līdz 2022. gada 4. marta plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 4. marta plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, tel. 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900027430izsludina atklāto konkursu uz vakanto jurista/ iepirkumu speciālista amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā (otrā līmeņa) izglītība juridisko zinātņu specialitātē;
 • vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • vēlama pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā;
 • darba pieredze ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums: EUR 900.

Amata apraksts pielikumā. 

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 •  motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa (pielikumā)

Dokumentus iesniedz ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  “Nautrēnu apvienības pārvaldes” jurista amatu”  līdz 2022. gada 28. februāra plkst.12.00 nosūtot  uz e-pastu nautreni.pag@e-apollo.lv vai līdz 2022. gada 28. februāra plkst.12.00 jāievieto “Nautrēnu pagastu apvienības” iestādes "Nautrēnu pagasta pārvalde” pastkastītē pie ieejas, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktinformācija 64628805; 29468107. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā  izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto jurista amatu Centrālās administrācijas Būvvaldē.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā (otrā līmeņa) izglītība juridisko zinātņu specialitātē;   
 • Vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 1 (viens) gads;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • Jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Darba pienākumu pildīšanai nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Pamatdarba atalgojums no EUR 1004.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldes jurista amatu” līdz 2022. gada 1. marta plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 1. marta plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Silmalas pagasta pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā tehnisko strādnieku Štikānu kultūras namā. 

Galvenie pienākumi:

 • ēkas iekšējo, ārējo remontdarbu un kosmētiskā remonta veikšana;
 • inventāra pārvietošana, remonts;
 • ēkas iekštelpu uzkopšana;
 • ēkas teritorijas uzkopšana.

Prasības:

 • vidējā izglītība.
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • atalgojums atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātam štatu sarakstam.

Pieteikties līdz 28.02.2022, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e pastu: info@silmala.lv vai atstāt personīgi Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 64644830; 26568623.

Uz Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta lietveža amatu var pretendēt personas, kurām ir:

 • vidējā vai augstākā izglītība, vēlams juridisko zinātņu specialitātē, ekonomista specialitātē vai vadības zinātnēs;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un dokumentu apriti;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē lietvedības kārtošanu;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • teicamas valsts valodas un labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli ar norādi „Konkursam uz Sociālā dienesta lietveža amatu” līdz 2022. gada 21. februārim plkst.12.00 aicinām sūtīt uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personīgi Sociālajā dienestā 6. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. 

Pārrunas ar pretendentiem, kuru laikā tiks uzdoti arī praktiski uzdevumi, plānotas no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 18. februārim.

Rēzeknes novada bāriņtiesa, reģ. Nr.40900038627, adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, izsludina atklāto konkursu uz vakanto sēžu sekretāra amatu

1. Prasības:

 • vēlama pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība;
 • zināšanas un darba pieredze lietvedības un arhīva darba organizēšanā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • labas datorprasmes (Windows vide, Excel, u.c.);
 • teicamas valsts valodas prasmes;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • nevainojama reputācija;
 • darba pienākumu pildīšanai nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. 

2. Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt lietvedības procesu bāriņtiesā;
 • organizēt bāriņtiesas lietvedībā esošo reģistru un žurnālu izgatavošanu;
 • protokolēt bāriņtiesas sēdes, starpinstitucionālās sapulces un pārrunas;
 • noformēt bāriņtiesas sēžu, starpinstitucionālo sapulču un sarunu protokolus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izsniegt vai nosūtīt pa pastu pieņemtos bāriņtiesas lēmumus administratīvā procesa dalībniekiem, juridiskajām personām, atbilstošām institūcijām - saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • atbildēt par ziņu iekļaušanu alfabētiskajā reģistrā;
 • atbildēt par bāriņtiesas pieņemto lēmumu reģistrēšanu lēmumu reģistrā;
 • atbildēt un kārtot bāriņtiesas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc Valsts arhīva norādījumiem, sagatavot nodošanai Valsts arhīvam lietas pastāvīgā glabāšanā;
 • reģistrēt tiesu pavēstes, veidot pārskatu par bāriņtiesas locekļu piedalīšanos tiesas sēdēs un sagatavot pilnvaras;
 • ievērot konfidencialitāti attiecībā pret visām uzticētajām lietām, aktiem, dokumentiem, neizpaust trešajām personām uzticēto informāciju;
 • pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja rakstiskus vai mutiskus rīkojumus.
 • atbild par bāriņtiesas darbinieku personāllietām.

3. Atalgojums - 740,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

4. Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 • pieteikuma anketa.

Dokumentus aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu “Konkursam uz Rēzeknes novada bāriņtiesas sēžu sekretāra amatu” jāiesniedz līdz 2022. gada 15. februāra plkst.13.00, personīgi  Rēzeknes novada bāriņtiesā: Krasuhas iela 1A, k-1,  Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai jānosūta uz e-pastu daina.igaune@rezeknesnovads.lv (dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem)

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv

AMATA APRAKSTSDownload

KONKURSA NOLIKUMSDownload

Pieteikuma anketaDownload

Uz Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta lietveža amatu var pretendēt personas, kuras ir Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbinieki un kurām ir:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība, vēlams juridisko zinātņu specialitātē, vadības zinātnēs;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un dokumentu apriti;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē lietvedības kārtošanu;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • teicamas valsts valodas un vēlamas labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli ar norādi „Konkursam uz Sociālā dienesta lietveža amatu” līdz 2022.gada 11.februārim plkst.16.30 aicinām sūtīt uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022.gada 11.februārim plkst. 16.30 iesniegt personīgi pašvaldības administrācijas ēkā  6.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē.

Pārrunas ar pretendentiem, kuru laikā viņiem tiks uzdoti arī praktiski uzdevumi, plānotas no 2022.gada 14.februāra līdz 2022.gada 16.februārim.

 

 

Silmalas pagasta pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā šefpavāru Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Galvenie pienākumi:

 • vadīt visu virtuves komandu;
 • izstrādāt jaunus ēdienus un ēdienkartes;
 • ieviest  jaunas gatavošanas tehnoloģijas;
 • ievadīt darbā jaunos darbiniekus;
 • rūpēties par produktu sagādi un aprēķināt nepieciešamos produktus tā, lai nekad nekā netrūkst un lai arī nekas nepaliek pāri;
 • uzraudzīt ēdienu gatavošanas procesu un sniedz palīdzību virtuves darbiniekiem ēdienu gatavošanā un noformēšanā;
 • sekot higiēnas normu ievērošanai virtuvē;
 • kārtot virtuves darba dokumentāciju;
 • nepieciešamības gadījumā aizvieto jebkuru virtuves darbinieku.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai pabeigti pavāra kursi.
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojums atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātam štatu sarakstam.

Pieteikties līdz 15.02.2022, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e pastu: info@silmala.lv vai atstāt personīgi Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 64644830; 26568623.

Rēzeknes novada bāriņtiesa, reģ. Nr.40900038627, adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, izsludina iekšējo konkursu uz vakanto sēžu sekretāra amatu.


1. Prasības:

 • vēlama pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība;
 • zināšanas un darba pieredze lietvedības un arhīva darba organizēšanā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • labas datorprasmes (Windows vide, Excel, u.c.);
 • teicamas valsts valodas prasmes;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • nevainojama reputācija;
 • darba pienākumu pildīšanai nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

2. Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt lietvedības procesu bāriņtiesā;
 • organizēt bāriņtiesas lietvedībā esošo reģistru un žurnālu izgatavošanu;
 • protokolēt bāriņtiesas sēdes, starpinstitucionālās sapulces un pārrunas;
 • noformēt bāriņtiesas sēžu, starpinstitucionālo sapulču un sarunu protokolus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izsniegt vai nosūtīt pa pastu pieņemtos bāriņtiesas lēmumus administratīvā procesa dalībniekiem, juridiskajām personām, atbilstošām institūcijām - saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • atbildēt par ziņu iekļaušanu alfabētiskajā reģistrā;
 • atbildēt par bāriņtiesas pieņemto lēmumu reģistrēšanu lēmumu reģistrā;
 • atbildēt un kārtot bāriņtiesas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc Valsts arhīva norādījumiem, sagatavot nodošanai Valsts arhīvam lietas pastāvīgā glabāšanā;
 • reģistrēt tiesu pavēstes, veidot pārskatu par bāriņtiesas locekļu piedalīšanos tiesas sēdēs un sagatavot pilnvaras;
 • ievērot konfidencialitāti attiecībā pret visām uzticētajām lietām, aktiem, dokumentiem, neizpaust trešajām personām uzticēto informāciju;
 • pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja rakstiskus vai mutiskus rīkojumus. 

3. Atalgojums - 740,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

4. Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 • pieteikuma anketa.

Dokumentus aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu “Konkursam uz Rēzeknes novada bāriņtiesas sēžu sekretāra amatu” jāiesniedz līdz 2022. gada 2. februārim plkst.13.00, personīgi  Rēzeknes novada bāriņtiesā: Krasuhas iela 1A, k-1,  Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai jānosūta uz e-pastu daina.igaune@rezeknesnovads.lv (dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem)

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto projektu vadītāja  amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai izglītībai, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā, labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei, vēlmei apgūt jaunas prasmes un zināšanas, prasmei strādāt ar modernajām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums: EUR 880.00.
Amata apraksts - apskatāms zemāk pielikumā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu” līdz 2022. gada 28. janvāra  plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 28. janvāra plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos.
Kontaktinformācija: 64628033.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto būvinženiera amatu Centrālās administrācijas Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība būvniecības nozarē vai ar būvniecību saistīta izglītība tiek iegūta  kādā no mācību iestādēm, bet ir praktiskā pieredze būvniecības jomā.    
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Vēlama pieredze darbā būvniecības jomā, būvuzraudzībā, tāmju sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; vēlama pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā, 
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • Prasme būvinženiera darba veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā, pārzināšanā un spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums no EUR 937.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvinženiera amatu” līdz 2022. gada 27. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 27. janvāra plkst. 12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Kontaktinformācija: 64607183, 26531242.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”(Reģ. Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto Viļānu kultūras nama gaismas un skaņas režisora amatu. Amata pretendentam vēlama tehniskā izglītība jeb pieredze un prasmes skaņas un gaismas aparatūras darbības nodrošināšanai, labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei, vēlmei apgūt jaunas zināšanas un prasmes, prasmei strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums EUR 550.00.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Vakancei uz Viļānu kultūras nama gaismas un skaņas režisora amatu” līdz 2022. gada 28. janvārim jānosūta uz e-pastu margarita.cakula@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 28. janvāra plkst. 17.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Kontaktinformācija 28662346. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatu Dricānu un Stružānu pagastā (uz noteiktu laiku). Pieteikšanās līdz 10. februārim

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” (reģ.nr. 40900027407) izsludina atklāto konkuru uz vakanto autogreidera vadītāja amatu  (profesiju klasifikators – 8342 14). Pamatdarba atalgojums (bruto) 650.00 EUR .

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Sakstagala un Kantinieku pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus -  ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu, grants segas mehanizētu atjaunošanu, nomaļu planēšanu, mehanizētu nomaļu grunts uzauguma noņemšanu;
 • Sekot traktortehnikas tehniskajam stāvoklim un veikt elementārus atslēdznieka darbus un apkopi pēc darba veikšanas;
 • Attīrīt autoceļus un laukumus no sniega, pārvietot sniega vaļņus ārpus ceļa klātnes.

Nepieciešamā izglītība un zināšanas:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Atbilstoša traktora vadītāja kategorija (TR4), greidera kursi;
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas zināšanas.

Pieteikuma dokumentus –  CV, pieteikuma anketu, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@sakstagals.lv vai iesniegt līdz 2022. gada 28. janvāra plkst.16.30 Sakstagala pagasta pārvaldē Kalna ielā 2, Sakstagalā, Sakstagala  pagasts, Rēzeknes novads, LV 4638 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” autogreidera vadītāja amatu”. Kontaktinformācijai tel. 64640550.  

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi darba intervijas laikā  tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Stoļerovas pagasta pārvalde uz nenoteiktu laiku aicina darbā LIETVEDI / KASIERI. 

Galvenie pienākumi:

 • pieņemt, reģistrēt, kontrolēt un uzraudzīt pārvalde lietvedībā ienākošo un izejošo dokumentu apriti;
 • veikt visa veida dokumentu reģistrēšanu dokumentu vadības sistēmā “LIETVARIS”;
 • noformēt un kārtot darbinieku personāllietas, sagatavot visa veida rīkojumus, līgumus un amata aprakstus, ievadot tos dokumentu uzskaites programmās VISVARIS un KADRI;
 • strādāt ar dokumentu vadības sistēmu un amata pienākumu realizācijai atbilstošām datorprogrammām un lietojumprogrammām.
 • kases operācijas (rēķinu piestādīšana, maksājumu iegrāmatošana GVEDIS programmā u.c.).

Prasības:

 • vidējā vai augstākā izglītība. Augstākā profesionālā vai vidējā profesionālā informācijas tehnoloģiju jomā uzskatāma par priekšrocību;
 • nepieciešamas lietvedības un elektronisko dokumentu aprites normatīvo aktu zināšanas;
 • racionāla darba organizācijas prasme;
 • prasme strādāt ar datoru – Word, Excel, un citu biroja tehniku;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojums atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātam štatu sarakstam.

Pieteikties līdz 23.12.2021, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e pastu: info@stolerova.lv vai atstāt personīgi Stoļerovas pagasta pārvaldē.

Tālrunis uzziņām: 64644192; 28305472.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601aicina pieteikties darbā Rēzeknes novada Būvvaldē uz vakanto būvtehniķa amatu (uz noteiktu laiku). Darba vieta noteikta Rēzeknes novada Būvvalde, Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne. Pamatdarba atalgojums no 912 EUR.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties Būvvaldes sēdēs un lēmumu pieņemšanā par iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem, būvprojektiem, apliecinājuma kartēm, paskaidrojuma rakstiem.
 • Sagatavot būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem izskatītajiem būvniecības iesniegumiem.
 • Izskatīt iesniegumus un pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
 • Sniegt konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā, par būvniecības procesu un izskatīt iesniegumus.
 • Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem Vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, uzkrāt informāciju Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē.
 • Veikt dokumentācijas noformēšanu arhīvam.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība kādā no būvniecības specialitātēm un vēlama profesionālā pieredze;
 • Nepieciešama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 • Pārzināt administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu procesu;
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzināšana;
 • Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas, pieteikuma anketu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv, vai ar pasta starpniecību – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, vai ievietojot tos slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601. Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. decembra plkst. 12.00 Rēzeknes novada  Kontaktinformācija 26531328.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklāto konkursu uz Centrālās administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas arhivāra amatu. 

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai izglītība; zināšanām par Arhīvu likumu, kā arī par dokumentu un arhīva pārvaldības normatīvajiem aktiem un spējai tajos orientēties; zināšanām par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu; darba pieredzei pašvaldības vai valsts institūcijās dokumentu un arhīva pārvaldības jomā; valsts valodas zināšanām atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un, vēlams, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī; prasmei rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku; prasmei strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu; labai komunikācijai un sadarbības prasmēm; augstai saskarsmes kultūra, atbildības sajūtai un precizitātei; spējai strādāt ar lielu informācijas apjomu; nevainojamai reputācijai.

Pamatdarba atalgojums EUR 920,00. Konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Profesionālās darbības aprakstu (CV); motivācijas vēstuli; pieteikuma anketu; izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas; dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai; apliecinājumu par Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros ietvertās prasības par sadarbspējīga sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, izpildi darba (amata) pienākumu pildīšanas uzsākšanas brīdī: ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas arhivāra amatu” līdz 2021. gada 22. decembra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā komisija veic pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju.

Kontaktinformācija pa tālruni 64607200.

 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklātu konkursu uz Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas inspektoru 4 (četriem) amatiem. 

Amata pretendentam ir jābūt otrā līmeņa augstākajai izglītībai (otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību); zināšanām par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās; zināšanām par Administratīvās atbildības likumu, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē administratīvās atbildības jomu un administratīvo pārkāpumu procesus, un spēja tajos orientēties; darba pieredzei pašvaldības vai valsts institūcijās administratīvo pārkāpumu procesu jomā, vai darba pieredze tiesībsargājošā vai kontrolējošā institūcijā (iestādē); valsts valodas zināšanām atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un, vēlams, vienas svešvalodas zināšanām saziņas līmenī; prasmei rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku; prasmei strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu; “B”kategorijas autovadītāja apliecībai; labām organizatora un analītiskām spējām, spējai izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvībai pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmēm; augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei; spējai strādāt ar lielu informācijas apjomu; nevainojamai reputācijai.

Pamatdarba atalgojums EUR 937,00. Konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Profesionālās darbības aprakstu (CV); motivācijas vēstuli; pieteikuma anketu; izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas; dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai; “B” kategorijas apliecības kopiju: ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas inspektora amatu” līdz 2021. gada 30. decembra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Konkursa otrajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda vai jāiesniedz sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā komisija veic pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju. Konkursa otrā kārtā var tikt organizēta attālināti, izmantojot  informāciju tehnoloģijas komisijas noteiktā tiešsaistes platformā vai citādi.

Kontaktinformācija pa tālruni 64607706.

 

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz novadu nodaļu jaunsargu instruktoru amatiem (Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Preiļos) uz nenoteiktu laiku.  

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
 • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
 • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;
 • ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase. 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-  atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

-  augstākā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija (vai studē, lai iegūtu augstāko izglītību un pedagoga kvalifikāciju);

-    interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;

-    izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

-  pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-   “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

-    vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;

-   labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

-   spēja strādāt komandā. 

Priekšroka tiks dota pretendentiem:

 • kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu;
 • kuriem ir augstākā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
 • kuriem ir pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads).

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 35.saimes III līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).Vakanču skaits: Daugavpilī – 3; Rēzeknē – 2; Jēkabpilī – 1; Preiļos – 1.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 3. decembrim Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu -  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei. 

Tālruņi uzziņām: 26166063

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

 

Tiek izsludināta vakance uz  datorlaboranta amatu darbam Nautrēnu  vidusskolā uz 1.0 darba slodzi. Amata pretendentam ir jābūt atbilstošām IT prasmēm, valsts valodas zināšanām.

Informācija pa telefonu: 29159084

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu anita.ludborža@saskarsme.lv

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklāto konkursu uz: 1) Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un 2) Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatiem. Amatu pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 12. Vēlama pieredze vadošā amatā.
 13. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amatu.
 14. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā,
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.
 1. Amatu konkursā priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kuri ievēlēti Rēzeknes novadu veidojošo pašvaldību bāriņtiesu sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās Rēzeknes novada bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz “Bāriņtiesu likuma” pārejas noteikumu 22. punktu.

Pamatdarba atalgojums 1) Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam – EUR 1200,00 un 2) Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam – EUR 1080,00, amata apraksti atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Amata pienākumu izpilde ir jāuzsāk 2022. gada 1. janvārī.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Motivācijas vēstule;
 2. Pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10.panta pirmā daļa);
 4. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. Apliecinājums par Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros ietvertās prasības par sadarbspējīga sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, izpildi darba (amata) pienākumu pildīšanas uzsākšanas brīdī;
 7. Pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja/ priekšsēdētāja vietnieka amatu konkurss” var iesniegt līdz 2021. gada 24. novembrim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 19.kabinetā, vai, ja ir spēkā epidemioloģiskie ierobežojumi sakarā ar Covid-19 izplatību, ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļu amatiem (8 amata vietas). Amatu pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
 12. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu.
 13. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā,
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.
 1. Amatu konkursā priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kuri ievēlēti Rēzeknes novadu veidojošo pašvaldību bāriņtiesu sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz “Bāriņtiesu likuma” pārejas noteikumu 22. punktu.

Pamatdarba atalgojums Rēzeknes novada bāriņtiesas loceklim – EUR 960,00, amata apraksti atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Amata pienākumu izpilde ir jāuzsāk 2022. gada 1. janvārī.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Motivācijas vēstule;
 2. Pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10. panta otrā daļa);
 4. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. Veidlapa par pieteikšanos uz bāriņtiesas locekļa pienākumu izpildi Rēzeknes novada pašvaldības teritoriālajās vienībās;
 7. Apliecinājums par Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros ietvertās prasības par sadarbspējīga sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, izpildi darba (amata) pienākumu pildīšanas uzsākšanas brīdī;
 8. Pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļu amatu konkurss” var iesniegt līdz 2021. gada 24. novembrim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 19. kabinetā, vai, ja ir spēkā epidemioloģiskie ierobežojumi sakarā ar Covid-19 izplatību, ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 • zināšanas par Administratīvās atbildības likumu, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē administratīvās atbildības jomu un administratīvo pārkāpumu procesus, spēja tajos orientēties;
 • darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās administratīvo pārkāpumu procesu jomā, vai darba pieredze tiesībsargājošā vai kontrolējošā institūcijā (iestādē);
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vēlamas vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, prasme izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība, pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1200,00. Konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Profesionālās darbības aprakstu (CV); motivācijas vēstuli; pieteikuma anketu; izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas; dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai; “B” kategorijas apliecības kopiju: ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās inspekcijas vadītāja amatu” līdz 2021. gada 26. novembra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv.

Konkursa otrajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda vai jāiesniedz sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā komisija veic pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju.

Kontaktinformācija pa tālruni 64607706. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatu.

Amata pretendentam ir jābūt augstākā vai vispārējā vidējā izglītība, profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā, labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei, vēlmei apgūt jaunas zināšanas un prasmes, prasmei strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums EUR 530.00.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatam” līdz 2021. gada 25. oktobra plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 25. okrobra plkst.12.00 ievietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Kontaktinformācija: 64628033; 26532699.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek atkārtoti  izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības vadītāja amatu. Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās; augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā vismaz 2 (divi) gadi ar padoto darbinieku skaitu ne mazāk kā 10; pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrībā, tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, elektroniskajām dokumentu vadības un iepirkumu sistēmām un elektroniskajiem saziņas līdzekļiem;
 • Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība; papildus C1 vai C kategorijas autovadītāja tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Pamatdarba atalgojums EUR 837.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības vadītāja amatu” līdz 2021. gada 25. oktobrim plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 25. oktobrim  plkst.16.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldība līdz 29. oktobra plkst. 12:30 gaida pieteikumus vakantajam Uzņēmējdarbības attīstības speciālista amatam.

Motivācijas vēstule, CV, aizpildīta pieteikuma anketa, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāpaņem līdzi uz interviju), tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas un apraksts brīvā formā par savu spēju un pieredzi uzņēmējdarbības pasākumu organizēšanā, projektu vadībā pretendentam jāiesniedz personīgi vai jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, vai jāsūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kontaktinformācija 64607183

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadības sfērās;
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze; Darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze savas uzņēmējdarbības attīstībā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas (rakstiski, mutiski) līmenī, kas ļauj izstrādāt un ieviest starptautiskos projektus uzņēmējdarbības veicināšanas jomā;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra;
 • spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās - pirmajā kārtā komisija izvērtēs pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Konkursa otrā kārta – praktiskie uzdevumi un intervija. Atlīdzība bruto EUR 912.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklāto konkursu uz vakanto galvenā grāmatveža amatu Finanšu un grāmatvedības nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā (otrā līmeņa) izglītība grāmatvedības specialitātē;
 • obligāta darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā - vismaz 3 (trīs) gadi galvenā grāmatveža amatā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • grāmatvedības lietojumprogrammas G-VEDIS un VISVARIS pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • galvenā grāmatveža pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 1048, amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatveža amatu” līdz 2021. gada 15. oktobra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 15. oktobra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607183.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldībā (reģ Nr.90009112679) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto būvinženiera amatu Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā.

Prasības amata pretendentam:

 • augstākā (otrā līmeņa) izglītība būvniecības nozarē;
 • vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • pieredze darbā būvniecības jomā, būvuzraudzībā,  tāmju sagatavošanā, darbā ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm (izšķiroties par pretendenta atbilstību, tā var tikt uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme būvinženiera darba veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā un pārzināšanā;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 937.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvinženiera amatu” līdz 2021. gada 15. oktobra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 15. oktobra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607183. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldībā  (reģ Nr.90009112679)  tiek izsludināts iekšējais konkurss uz vakanto zemes lietu speciālista amatu Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienestā.

Prasības amata pretendentam:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2.pakāpe);
 • autovadītāja apliecība (B kategorija);
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja būt mobilam, periodiski mainot darba vietu;
 • labas komunikācijas prasmes (rakstīšanas prasmes, zināšanu apguve, pārrunu veikšana);
 • zināšanas par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem, spēja orientēties dabā, kadastra informācijas struktūras pārzināšana;
 • labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar speciālajām programmām (ZZDats NĪNO, NOMA), kā arī prasme darbam izmantot internetresursus (www.likumi.lvwww.kadastrs.lv ).

Pieredze līdzīgā darbā pašvaldībā vai valsts iestādē, kā arī prasme strādāt ar nekustamā īpašuma uzskaites sistēmu ZZDats “NĪNO” vai “NEKIP” tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatdarba atalgojums EUR 795.

Amata nosaukumsApkalpošanas teritorija un darba vietaAmata likme
Zemes lietu speciālists ar darbības teritoriju Vērēmu pag., Audriņu pag., Lendžu pag.Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu apvienības pārvalde
Pamata – Vērēmu pag. pārvalde, saistītās – Audriņu pag. pārvalde, Lendžu pag. pārvalde
1

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) līdz 2021. gada 5. oktobra plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 5. oktobra plkst.16.30 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607188. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā Rēzeknes novada Būvvaldē uz vakanto arhitekta amatu  (profesiju klasifikators – arhitekts  216101) darba vieta noteikta Rēzeknes novada Būvvalde, Atbrīvošanas aleja 81,  Rēzekne. Pamatdarba atalgojums 1085 EUR.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par novada vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
 • Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • Izvērtēt būvniecības darbu atbilstību būvprojektiem, būvniecības ieceru dokumentācijai;
 • Piedalīties komisijas darbā, veicot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • Plānot novada vides attīstību un izstrādāt vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • Izskatīt un saskaņot reklāmas/izkārtnes projektus un sagatavot izkārtnes/reklāmas pasi;
 • Piedalīties būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavot pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;
 • Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes, atbilžu projektus fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • Gatavot dokumentus izskatīšanai būvvaldes, pašvaldības komiteju un domes sēdēs;
 • Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
 • Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.

Prasības pretendentiem:

 •     augstākā  izglītība arhitekta specialitātē;
 •     par priekšrocību tiks uzskatītas  prasmes darbā BIS;
 •     labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 •     valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 •     teicamas prasmes darbā ar datoru;
 •     spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos. 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas, pieteikuma anketu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv, vai ar pasta starpniecību – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 vai iesniegt līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 12.00. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto vecākā vides aizsardzības speciālista amatu Rēzeknes novada pašvaldības (reģ Nr.90009112679) Attīstības plānošanas nodaļā. Amata pretendentam ir jābūt augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides inženieriju saistītā jomā. Vēlama amatam atbilstoša darba pieredze. Amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;

Vēlama pieredze projektu izstrādē, ieviešanā un/vai pieredze ar teritorijas plānošanu saistītā jomā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties. Komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.  Pamatdarba atalgojums EUR 937.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketa (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciālista amatu” līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst.12.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst.12.30 jāiesniedz personīgi pašvaldības administrācijā iepriekš sazinoties pa tel: 64622238 -, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26765820. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un veic pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi, bet uz otro kārtu - darba interviju - tiek uzaicināti trīs pretendenti, kuri sasnieguši augstāko punktu skaitu.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā Rēzeknes novada Būvvaldē uz vakanto būvinspektora palīga amatu  (profesiju klasifikators – būvinspektora palīgs  2422 55) darba vieta noteikta Rēzeknes novada Būvvalde, Atbrīvošanas aleja 81,  Rēzekne. Pamatdarba atalgojums 954 EUR.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • Izvērtēt būvniecības darbu atbilstību būvprojektiem, būvniecības ieceru dokumentācijai;
 • Piedalīties komisijas darbā, veicot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes, atbilžu projektus fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras vai būvinženiera studiju programmā;
 • Nepieciešama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 • Pārzināt administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu procesu;
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas, pieteikuma anketu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv, vai ar pasta starpniecību – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 vai iesniegt līdz 2021. gada 12. maija plkst.12.00. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklāto konkursu uz vakanto jurista amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē. Amata pretendentam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas. Pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību, pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā. Pretendentam nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 912, amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu” līdz 2021.gada 20.aprīļa plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021.gada 20.aprīļa plkst.12.00 jāievieto pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

 

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto vecākā vides aizsardzības speciālista amatu Rēzeknes novada pašvaldības (reģ Nr.90009112679) Attīstības plānošanas nodaļā. Amata pretendentam izvirzītās prasības: 

 • augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides inženieriju saistītā jomā;
 • amatam atbilstoša darba pieredze - vismaz 2 (divi) gadi, amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē, ieviešanā un/vai pieredze ar teritorijas plānošanu saistītā jomā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Pamatdarba atalgojums EUR 937.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciālista amatu” līdz 2021. gada 31. marta plkst.16.30 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 31. marta plkst.16.30 jāiesniedz personīgi pašvaldības administrācijā, iepriekš sazinoties pa tel: 64622238, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija pa tālruni: 26765820.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un pretendentu teorētiskās un praktiskās zināšanas. Otrajā kārtā uz darba interviju tiek uzaicināti trīs pretendenti, kuri pirmajā kārtā sasnieguši augstāko punktu skaitu.

Rēzeknes novada dome izsludina konkursu uz Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītāja amatu. Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 24. marta plkst.16.30 (pieteikums saņemts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā neatkarīgi no iesniegšanas veida). 

Sociālās aprūpes centra vadītāja galvenie pienākumi:

  • vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību;
  • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
  • nodrošināt statistikas un finanšu pārskatu, citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;
  • nodrošināt personāla, lietvedības, grāmatvedības, publisko iepirkumu un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
  • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci, atbildību un atlīdzību;
  • nodrošināt darbinieku amata aprakstu izstrādi;
  • pieņemt darbā un atbrīvot no darba iestādes darbiniekus;
  • nodrošināt darba un ugunsdrošības, vides aizsardzības un veselības aizsardzības, sanitāro un higiēnas normu ievērošanu iestādes darbībā;
  • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
  • savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses valsts un pašvaldības institūcijās kā arī nevalstiskajās organizācijās;
  • nodrošināt iekārtu, ēku, telpu un inženierkomunikāciju funkcionēšanu, sekot ēku un telpu tehniskajam stāvoklim, plānot telpu un iekārtu remontdarbus, kontrolēt autotransporta izmantošanu;
  • organizēt iestādes saimniecisko jautājumu risināšanu, tajā skaitā publisko iepirkumu veikšanu;
  • izstrādāt un kontrolēt iestādes pretkorupcijas plānus. 

Prasības pretendentam:

  • augstākā izglītība: vēlama izglītība sociālā darba jomā, medicīnā, vadības zinātnēs, tiesību zinību, finanšu vai ekonomikas jomās;
  • zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā, grāmatvedībā un finansēs, kā arī iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
  • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
  • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;
  • vēlama pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
  • labas darba organizācijas un vadības prasmes, analītiskās spējas;
  • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
  • labas biroja tehnikas un datora lietotāja prasmes (Word, Excel), tajā skaitā pietiekamas prasmes rīkoties ar elektronisko pastu, dokumentu vadības sistēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta. 

Pretendentiem noteiktajā termiņā jāiesniedz dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, atstājot korespondences pastkastītē, vai sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītāja amatu”) pieteikumu (motivācijas vēstuli) un  nepieciešamos dokumentus.

Sīkāka informācija Nolikumā.  

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Kaunatas pagasta tautas nama vadītāja amatu. Amata pretendentam ir vēlamā speciālā izglītība kultūras vadības vai mākslas specialitātē, darba pieredze atbilstošā valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.

Pretendentam nepieciešamas zināšanas un prasmes: gada budžeta un gada pasākumu plāna sastādīšana, patstāvīgā darba organizēšana un darbs komandā, radošās un saimnieciskās darbības dokumentēšana, sadarbība kultūras jomas projektu realizācijā, pašdarbības kolektīvu un pulciņu darbības organizēšana un nodrošināšana, pakalpojuma pieejamības veicināšana apmeklētājiem, pagasta kultūras norišu plānot un organizēšana, kultūras vērtību saglabāšanas veicināšana, labas komunikācijas un sadarbības spējas, iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku, organizatoriskās un publiskās uzstāšanās prasmes, spēja orientēties pienākumu veikšanai nepieciešamos normatīvajos dokumentos. 

Pamatdarba atalgojums EUR 600,00, amata apraksts – atrodams šeit.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „TN vadītāja  amata konkursam” līdz 2021. gada 31. martam plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu: info@kaunata.lv vai pa pastu: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622. Kontaktinformācija 64667000 vai mob. 29224840. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju, tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Darba uzsākšana plānota pēc valstī noteikto ierobežojumu kultūras iestādēm atcelšanas.

Verēmu pamatskola uz noteiktu laiku (4 -6 mēn.) meklē pirmsskolas pedagogu darbam jaunākajā grupā. Piedāvājam pilnu slodzi. Adrese: Šķeneva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads (10 min braucienā no Rēzeknes). Ir pilsētas un starppilsētu autobusu satiksme. 
Zvanīt: 29421475

Strūžānu PII "Zvaniņš'' aicina darbā mūzikas skolotāju - 0,48 likmes uz noteiktu laiku. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību." Interesēties pa tālruni 26520742.

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto bibliotēkas vadītāja amatu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” (Reģ.Nr.40900027411) struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”.

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai akadēmiskai, augstākai profesionālai vai vidējai speciālai izglītībai, atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.

Pretendentam nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums par 0.75 amata slodzi EUR 402.00, amata apraksts – atrodams šeit. 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvaldes” bibliotēkas vadītāja ) amatu” līdz 2021. gada 18. janvārim plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu: info@makonkalns.lv vai jāiesniedz personīgi iestādes lietvedībā, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626, iepriekš sazinoties pa tālr. 64646741. Kontaktinformācija 64646741 vai mob. 29299487. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

Click to listen highlighted text!