Komisijas un padomes

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi un apstiprinājusi šādas komisijas:

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Turka
Komisijas sekretārs: Juris Zvīdriņš
Komisijas locekļi:
Inna Saliniece
Inga Šidlovska
Jānis Laizāns
Irēna Čehoviča
Vitolds Bautris

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Buharins – Rēzeknes novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Oļegs Kvitkovskis – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs;
Komisijas sekretārs: Vadims Čuhnovs – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas  jurists,
Komisijas locekļi:
Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos,
Rita Žurzdina – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Jeļena Kručāne – Maltas Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Edgars Ņizins – Rēzeknes novada domes deputāts;
Zigfrīds Lukaševičs – Rēzeknes novada domes deputāts;
Anita Ludborža – Rēzeknes novada domes deputāte.

Komisijas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs –Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  Elvīra Pizāne – Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Komisijas locekļi:
Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja;
Silvija Kipļuka – Rēzeknes novada Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Iveta Ladnā – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Vadims Čuhnovs  Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Lolita Ulanova – Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes juriste.

Komisijas nolikums 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas sekretāre: Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Silvija Ančikovska – Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Antons Ludboržs – Rēzeknes pilsētas un rajona politiski represēto kluba pārstāvis,
Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Ilona Bruskovska – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra speciālā pedagoģe,
Natālija Melne – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra psiholoģe,
Inese Muhamberga – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra logopēde,
Vadims Šaripovs –  Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas sanatorijas internātpamatskolas ārsts- psihoneirologs.
Padomes priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Padomes locekļi:
Elvīra Pizāne –  Rēzeknes novada domes deputāte
Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Vilis Deksnis – Rēzeknes novada domes deputāts
Guntis Rasims  –  Rēzeknes novada domes deputāts
Vasīlijs Bašmakovs –  Rēzeknes novada domes deputāts
Viktors Ščerbakovs –  Rēzeknes novada domes deputāts
Edgars Ņizins –  Rēzeknes novada domes deputāts
Gunārs Smeilis – individuālā uzņēmuma īpašnieks
Kristaps Kaļva – Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu vadītājs
Padomes priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Elvīra Pizāne — Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Padomes locekļi:
Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors,
Ērika Teirumnieka – Rēzeknes novada domes deputāte;
Staņislavs Šķesters – Rēzeknes novada domes deputāts;
Anatolijs Laizāns  – Rēzeknes novada domes deputāts;
Vasīlijs Bašmakovs – Rēzeknes novada domes deputāts;

Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs

Fonda nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece – Silvija Kipļuka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste
Komisijas locekļi:
Alberts Kindzulis – Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas komunālinženieris,
Jevģēnija Grišuļonoka – Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste,
Oļegs Kvitkovskis – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Kravalis – SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis
Renārs Vabals – SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis
Ēriks Silovs – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes ceļu strādnieks.
 • Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
 • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
 • Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Ilona Delvere, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Ilona Žabo, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe
 • Skaidrīte Strode, Dricānu vidusskolas direktore
 • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Administrācijas ētikas komisijas nolikums
Rīkojums par Administrācijas ētikas komisijas izveidošanu
Rīkojums par iepazīšanos un iepazīstināšanu ar Administrācijas ētikas kodeksu

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Oskars Vasiļjevs, Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Andris Koļčs, Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs;
Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, kura teritorijā tiek rīkots publisks pasākums;
Valsts policijas norīkots pārstāvis;
Valsts robežsardzes norīkots pārstāvis.

3_paragrafs_komisijas izveide_publiskie_pasakumi
Iesnieguma veidlapa

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa:

 1. Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste
  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 2. Lilija Šodnaka, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sociālais
  pedagogs;
 3. Zita Bautre, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste
  darbam ar ģimenēm un bērniem;
 4. Ilona Delvere, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas
  priekšsēdētāja;
 5. Ilze Platpīre, Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa Kārtības
  policijas nodaļas vecākais inspektors.

Rēzeknes novada domes lēmums

Ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidota:

Komisijas priekšsēdētājs:

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs tālr. 29424321; prombūtnes laikā aizvieto Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne tālr. 29496170

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas komandieris Viktors Ščavinskis – 22038023; prombūtnes laikā aizvieto Ilmārs Vaičulis tālr. 25993560, 20293150 vai Jānis Klodāns tālr. 20222286, 26010450

Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs tālr. 29471476; prombūtnes laikā aizvieto Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs tālr. 29153814

Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova tālr. 26472531; prombūtnes laikā aizvieto Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Stafeckis tālr. 28374718;

Komisijas locekļi:

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieks Gunārs Paškevičs tālr. 27018755, 20212030; prombūtnes laikā aizvieto Vija Netle-Galeja tālr. 26485277,

Zemessardzes 32.kājnieku bataljons Edgars Belinskis tālr. 26550594, prombūtnes laikā aizvieto Gunārs Vizulis tālr. 29496554; prombūtnes laikā ziņot dežurantam 29122463

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšnieks Igors Jupatovs tālt. 29363515

Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības vecākais mežzinis Dainis Viļums tālr. 29132745; prombūtnes laikā aizvieto Austrumlatgales virsmežniecības vecākā mežzine Baiba Apšeniece tālr. 29427385

Sadales tīkls Ekspluatācijas funkcijas Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs Anatolijs Anisimovs tālr. 22021154

NMPD LRC Rēzeknes BAC galv.ārsta palīgs Ināra Tirole tālr. 29106673; prombūtnes laikā aizvieto Jekaterina Seļavina tālr. 26414552

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule tālr. 29127771; prombūtnes laikā aizvieto Rita Eiduka tālr. 29165933

Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa – Vladimirs Miņins tālr. 27838755, prombūtnes laikā aizvieto Inga Auzāne tālr. 29113596

Pārtikas un veterinārais dienests Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša tālr. 28381281, prombūtnes laikā aizvieto vadītāja vietniece Inese Atmane tālr. 29325909

Slimību profilakses un kontroles centrs Rēzeknes Latgales reģionālās nodaļas epidemioloģe Olga Pirtiņa tālr. 64624237, prombūtnes laikā aizvieto vecākais epidemiologs Aleksandrs Vasiļjevs tālr. 64624237

Ar Rēzeknes novada domes 2017. gada 16. novembra sēdes lēmumu apstiprināta:

Click to listen highlighted text!