Komisijas un padomes

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Dombrovskis
Komisijas sekretāre: Laura Ieviņa
Komisijas locekļi:
Inga Šidlovska
Irēna Čehoviča
Irina Klimanova
Sarmīte Strode
Lāsma Malta

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.
Komisijas priekšsēdētājs – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
Komisijas sekretāre – Rita Žurzdina, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Komisijas locekļi:
Daina Igaune, Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Liāna Čertogonova, Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Komisijas priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Atbildīgais komisijas loceklis: Elvita Rancāne, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
Komisijas locekļi:
Ilona Turka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja;
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas  vecākā juriste;
Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Lolita Ulanova, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes juriste

Komisijas nolikums 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas sekretāre: Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Silvija Ančikovska – Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Antons Ludboržs – Rēzeknes pilsētas un rajona politiski represēto kluba pārstāvis,
Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Ilona Bruskovska – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra speciālā pedagoģe,
Natālija Melne – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra psiholoģe,
Inese Muhamberga – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra logopēde,
Tatjana Jakubova, bērnu psihiatre
Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes locekļi:
Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Jānis Freibergs, Rēzeknes novada domes deputāts;
Alberts Kindzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas komunālinženieris;
Marta Vizule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste;
Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
Jānis Šaudiņš, Rēzeknes rajona kopienu partnerības lēmējinstitūcijas loceklis, projekta “Proti un Dari” mentors, biedrības “Maltys zīds” valdes priekšsēdētājs;
Oskars Babris, SIA “Best partnership” valdes loceklis;
Artūrs Ostrovskis, SIA “Ceļi un tilti”, būvdarbu vadītājs
Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece
.

Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes locekļi:

Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
Biruta Rupaine, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākā vides aizsardzības speciāliste;
Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs;
Sanita Vjakse, Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstības speciāliste;
Māris Igavens, Individuālais komersants “Upeslāči”, Medus Foļvarka (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
Ludmila Žukovska, AS “Latvijas valsts meži”, mežkope.
Artūrs Tjušs, zemnieku saimniecības īpašnieks

Vides aizsardzības fonda nolikums

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Komisijas locekļi:
Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Alberts Kindzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas komunālinženieris;
Jevgēnija Grišuļonoka, Maltas pagastu apvienības galvenā grāmatveža vietniece;
Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs;

Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes ceļu strādnieks.

  • Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
  • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
  • Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
  • Ilona Delvere, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja
  • Ilona Žabo, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psiholoģe
  • Skaidrīte Strode, Dricānu vidusskolas direktore
  • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Administrācijas ētikas komisijas nolikums

Rīkojums par iepazīšanos un iepazīstināšanu ar Administrācijas ētikas kodeksu

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:

Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Attiecīgās apvienības un/vai pagasta pārvaldes vadītājs, kura teritorijā tiek rīkots publisks pasākums;
Valsts policijas norīkots pārstāvis;
Valsts robežsardzes norīkots pārstāvis.

3_paragrafs_komisijas izveide_publiskie_pasakumi
Iesnieguma veidlapa

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas
jurists;
Komisijas locekļi:

Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos;
Līga Romančuka, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs;
Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības pārstāvis – Dainis Viļums;
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis – Edgars Čubars;
Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – Viktors Reblis;
Biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis – Pāvels Melnis;
Biedrības “Latgales mednieku un makšķernieku biedrība” pārstāvis – Aldis Belinskis.

Komisijas priekšsēdētāja – Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta
vadītājs;
Komisijas locekļi:
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos;
Austris Seržants, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists.

Komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs:

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

VUGD pārstāvis;

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

Valsts policijas pārstāvis;

Zemessardzes pārstāvis;

Valsts robežsardzes pārstāvis;

Valsts meža dienesta pārstāvis;

AS “Sadales tīkls” pārstāvis;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis;

Valsts vides dienesta pārstāvis;

Veselības inspekcijas pārstāvis;

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis.

Click to listen highlighted text!