Komisijas un padomes

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Dombrovskis
Komisijas sekretāre: Indra Kroiče
Komisijas locekļi:
Inga Šidlovska
Irēna Čehoviča
Irina Klimanova
Sarmīte Strode
Lāsma Malta

Komisijas kompetenci un darbības organizāciju nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums, kā arī konkrētam pasākumam izdotās Centrālā vēlēšanu komisijas instrukcijas.
Komisijas priekšsēdētājs – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
Komisijas sekretāre – Laura Vilka, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos;
Komisijas locekļi:
Daina Igaune, Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Rita Žurzdina, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece;
Ivo Burmeisters, Rēzeknes novada pašvaldības jurists;
Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājs.

Komisijas priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektore;
Atbildīgais komisijas loceklis: Ivo Burmeisters, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists;
Komisijas locekļi:
Ilona Turka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja;
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas  vecākā juriste;
Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists.

Komisijas nolikums 

Lēmums

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas sekretāre: Ilona Turka – Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Silvija Ančikovska – Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,
Antons Ludboržs – Rēzeknes pilsētas un rajona politiski represēto kluba pārstāvis,
Juris Zvīdriņš – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Dundure – Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Komisijas locekļi:
Ilona Bruskovska – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra speciālā pedagoģe,
Natālija Melne – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra psiholoģe,
Inese Muhamberga – Rēzeknes novada pašvaldības Skolu atbalsta centra logopēde,
Tatjana Jakubova, bērnu psihiatre
Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes locekļi:

Ērika Teirumnieka erika.teirumnieka@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektore

Marta Vizule  marta.vizule@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste;

Brigita Arbidāne brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

Iveta Ladnā  iveta.ladna@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece

Vladislavs Itkačs  vladislavsitkacs@inbox.lv
SIA’’Pamatceļš’’ būvdarbu vadītājs

Vladislavs Gžibovskis vladislavs.gžibovskis@rezeknesnovads.lv
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženieris

Jānis Freibergs janis.freibergs@lvceli.lv
Rēzeknes novada domes deputāts

Artūrs Ostrovskis  arturs.ostrovskis@acbr.lv
SIA’’ACBR’’ būvdarbu vadītājs

Padomes priekšsēdētājsMonvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;
Padomes locekļi:

Edmunds Džiguns, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;
Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecākā vides aizsardzības speciāliste;
Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājs;
Aija Kuzminska, projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” koordinatore;
Māris Igavens, Individuālais komersants “Upeslāči”, Medus Foļvarka (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
Ludmila Žukovska, AS “Latvijas valsts meži”, mežkope;
Artūrs Tjušs, zemnieku saimniecības īpašnieks

Vides aizsardzības fonda nolikums

Komisijas priekšsēdētājsĒrika Teirumnieka, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektore;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceSilvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Komisijas locekļi:
Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Jevgēnija Grišuļonoka, Maltas pagastu apvienības galvenā grāmatveža vietniece;
Silvija Ančikovska, Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes ceļu strādnieks;
Žanna Balode, Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženiere.
 • Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
 • Jeļena Cvetkova, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciāliste
 • Guntars Skudra, Centrālās pārvaldes Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs
 • Brigita Arbidāne, Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks
 • Žanna Balode, Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris
 • Marija Deksne, Centrālās pārvaldes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
 • Juris Zvīdriņš, Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājs

Ētikas komisijas pieņemtais lēmums

Centrālās pārvaldes Ētikas komisijas nolikums

Rīkojums par Centrālās pārvaldes Ētikas komisijas sastāvu

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:

Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
Attiecīgās apvienības un/vai pagasta pārvaldes vadītājs, kura teritorijā tiek rīkots publisks pasākums;
Valsts policijas norīkots pārstāvis;
Valsts robežsardzes norīkots pārstāvis.

3_paragrafs_komisijas izveide_publiskie_pasakumi
Iesnieguma veidlapa

Komisijas priekšsēdētāja:  Elita Opincāne, Rēzeknes novada  Izglītības un sporta pārvaldes pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste
Komisijas locekļi:
Guntars Skudra, Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs;
Anita Rudziša, Rēzeknes novada  Izglītības un sporta pārvaldes interešu izglītības speciāliste;
Igors Derjagins, Izglītības un sporta pārvaldes sporta darba organizators;
Aija Dundure, Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

SN Nr.24. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas
jurists;
Komisijas locekļi:

Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vadītājs;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos;
Laura Vilka, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs;
Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības pārstāvis – Dainis Viļums;
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis – Edgars Čubars;
Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – Normunds Bokta;
Biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis – Pāvels Melnis;
Biedrības “Latgales mednieku un makšķernieku biedrība” pārstāvis – Aldis Belinskis.

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja – Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas vietniece;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta
vadītājs;
Komisijas locekļi:
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste;
Anita Bringule, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas jautājumos;
Austris Seržants, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists.

Komisijas nolikums

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs:

 1. Jaunatnes lietu speciālists – Aivars Mežatučs
 2. Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs – Guntis Rasims
 3. Interešu izglītības speciāliste – Anita Rudziša
 4. Jaunatnes darbinieks – Deniss Morozs
 5. Jauniete – Lauma Pučeite
 6. Jaunatnes darbiniece – Jekaterina Itkača
 7. Jauniete – Maria Valuma-Talkiu
 8. Jaunatnes darbiniece – Snežana Spridzāne
 9. Jaunietis – Viktors Šemeņevs
 10. Jaunatnes darbiniece – Dina Sjomkāne
 11. Jauniete – Marija Kozirkova
 12. Jaunatnes darbiniece – Linda Gritāne
 13. Jauniete – Ksenija Jakušonoka

Lēmums par komisijas izveidošanu

Konsultatīvās komisijas nolikums

Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija (2022.-2025)

Sporta konsultatīvās komisijas sastāvs:
1. Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs – Guntis Rasims
2. Jaunatnes lietu speciālists – Aivars Mežatučs (Feimaņi, hokejs)
3. BJS skolas direktors – Aldis Ciukmacis (cīņas sports, vieglatlētika)
4. Sporta darbinieks – Aleksejs Šlapakovs (BJSS)
5. Sporta darbinieks – Iveta Malta (Viļāni, skola, vieglatlētika)
6. Sporta darbinieks – Pēteris Kablanovs (Kaunata, sporta organizators)
7. Sporta darbinieks – Olegs Žukovs (Bērzgale, volejbols)
8. Sporta darbinieks – Juris Dombrovskis (Malta, prāta sports, skriešana, velosports)
9. Sporta darbinieks – Inese Boļšija (Dricāni, skola, basketbols)
10. Sporta darbinieks – Ivars Upenieks (Feimaņi, skola, vieglatlētika)
11. Sporta darbinieks – Māris Klaučs (Viļāni, veselīgs dzīvesveids)

Komisijas nolikums

Lēmums par komisijas izveidošanu

Komisijas priekšsēdētājs – Andris Stafeckis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;

Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja;

Komisijas locekļi:

Jānis Freibergs, Rēzeknes novada domes deputāts;

Silvija Ančikovska, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;

Liāna Proško, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste – iepirkumu speciāliste;

Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece;

Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas būvinženieris.

Lēmums par komisijas izveidi

Komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – VUGD pārstāvis, VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas komandieris Viktors Ščavinskis;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs;
Komisijas loceklis – Valsts policijas pārstāvis, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieks Gunārs Paškevičs;
Komisijas loceklis – Zemessardzes pārstāvis, Zemessardzes 32.kājnieku bataljona komandieris Zigmārs Krišāns;
Komisijas loceklis – Valsts robežsardzes pārstāvis, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Dzintars Pavārnieks;
Komisijas loceklis – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis ,NMPD LRC Rēzeknes BAC galvenā ārsta palīgs Ināra Tirole;
Komisijas loceklis – Valsts meža dienesta pārstāvis, Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības vadītājs Jānis Kļovs;
Komisijas loceklis – Valsts vides dienesta pārstāve, Latgales reģionālās pārvaldes direktore Iveta Lobanoka;
Komisijas loceklis – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve, Pārtikas un veterinārais dienests Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša;
Komisijas loceklis – Veselības inspekcijas pārstāvis Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa – Vladimirs Miņins;
Komisijas loceklis – Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve,  Slimību profilakses un kontroles centra Rēzeknes Latgales reģionālās nodaļas epidemioloģe Olga Pirtiņa;
Komisijas loceklis – Sadales tīklu pārstāvis, Sadales tīkls Tīkla pārvaldes funkcijas Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļas vadītājs Anatolijs Anisimovs;
Komisijas loceklis – Valsts robežsardzes koledžas pārstāvis, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks Aivars Uzulnīks.

Komisijas nolikums (no 16.02.2023.)

Komisijas nolikums (no 26.08.2021.)

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvs:

Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
Lilija Šodnaka, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes sociālā pedagoģe;
Zita Bautre, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste darbam ar ģimenēm un bērniem;
Daina Igaune, Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Platpīre, Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore

Sadarbības grupas nolikums

Click to listen highlighted text!