Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Visos Rēzeknes novada pagastos ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kuru darbības mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību.

Padomes priekšsēdētājs: Nikolajs Černobrovs, Līpūri, 26464293
Priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Teirumnieks, Krupi, 28218671
Padomes sekretāre: Nataļja Bibičeva,  Audriņi, 26165746, natalijabibiceva@inbox.lv
Padomes locekļi:
Jurijs Astratovs, Audriņi, 26514653, korssar@inbox.lv
Aleksandrs Ivanovs, Līpūri, 29465381
Jurijs Vasiļjevs, Audriņi, 26422576, jurij1401@inbox.lv
Nikolajs Koroļkovs, Jegorovka, 26569346
Jekaterina Čakša, Audriņi 22033671
Antoņina Naumkova, Audriņi 29813838

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Audriņu pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai par pagastam un novadam būtiskiem jautājumiem, saskaņā ar padomes nolikumu. Aicinām vajadzības gadījumā zvanīt konsultatīvajai padomei un interesēties par pagastā notiekošo, kā arī izteikt savus priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei.

Padomes priekšsēdētāja: Dace Barkāne
Priekšsēdētāja vietnieks: Antons Tripans
Padomes locekļi:
Ilze Čudare (protokoliste)
Ivars Bernāns
Ilmārs Apeins
Nauris Barkāns
Ināra Solima

Padomes vadītājs – Edgars Paškovs 29369066, edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Padomes locekļi:
Sarmīte Broliša
Irēna Čehoviča
Ingars Sprukts
Zinaīda Maslobojeva
Vija Jeršova
Irēna Pudāne
Jānis Ratniks
Vitālijs Rubuļs
Santa Viša-Gaisiņa

Priekšsēdētāja – Vija Piziča tel.29104242 e-pasts: vija.pizica@latvijasnotars.lv
Priekšsēdētāja vietnieks – Juris Tučs tel.29422155
Sekretāre – Irina Klimanova tel.28346927
Locekļi:
Lāsma Malta
Ksenija Jakušonoka
Silvija Kozlovska
Indra Šarkovska
Ligita Saprovska

 

Priekšsēdētāja – Jolanta Smane, 26176725, e-pasts: smane.jolanta@inbox.lv
Priekšsēdētāja vietniece – Vineta Knipa
Sekretāre – Klinta Stafecka
Locekļi:
Lauris Ikaunieks
Sandis Mesters
Gatis Urka
Edijs Strušels

Padomes vadītājs – Aivars Babris
Padomes locekļi:
Andris Pelšs
Ilona Vilcāne
Ēvalds Troška
Janīna Tutāne
Andris Eriņš
Ingūna Semule
Līvija Tutāne
Zigrīda Gailume
Zinaīda Meļko
Gurijs Saveļjevs
Jānis Lizdiks

Padomes priekšsēdētāja – Ella Livdāne, 26190338, ella197@inbox.lv
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Oskars Otikovs, 26434524
Padomes sekretāre — Elvīra Bogdanova, 26458951, Pumpuri01@inbox.lv
Padomes locekļi:
Nikolajs Čerņavka
Viktors Nemņasevs
Erna Ulase
Irēna Tjarvja
Dina Šmaukstele

Padomes priekšsēdētāja –  Anita Macāne ─ 26310039, e-pasts: anitamacane@inbox.lv
Priekšsēdētājas vietnieks –  Roberts Voits
Sekretāre – Kristīne Liepiņa
Padomes locekļi:
Aivars Balsers;
Alise Braze;
Evita Taukule;
Inta Birķe;
Iveta Bikovska;
Iveta Babrova;
Raimonds Vāverāns;
Sanita Babre;
Sigita Ūzula;
Skaidrīte Misčenko;
Valentīna Deksne.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasts: iedzivotaju_padome@inbox.lv

 

 

Padomes priekšsēdētājs- Sergejs Ivanovs 29197615 serezaiva@inbox.lv
Padomes priekšsēdētāja vietnieks –Iveta Budane 26379289 ivetta1976@inbox.lv
Padomes sekretāre -Aļona Naturina 28792755 aljona913@inbox.lv
Padomes locekļi :
Jurijs Mežeckis 26531194
Daina Butlere 26543286
Agnese Petkuna 26519124
Genadijs Komlajevs 22028588
Aleksandrs Šeslers 26146696
Oksana Gerenovska 26140160
Inta Silauniece 29334844

Padomes vadītāja – Inese Boltāne – 20616131, e-pasts: inesiite75@inbox.lv
Padomes sekretāre – Diāna Drozdova – 27885145
Padomes locekļi:
Vineta Zirnīte – 26471685
Valdis Elksnis – 29373809
Ivars Bumbišs – 26446552
Dagnija Deksne – 26299474
Arvīds Pujats – 29417791

Padomes vadītāja – Rita Baltere;
Padomes locekļi:
Jeļena Šilova;
Anita Onužāne;
Andris Teilāns;
Nikolajs Kurašovs;
Mārīte Švarce;
Lauris Žogots

Padomes priekšsēdētājs – Imants Mukāns,e-pasts: mukans.imants@inbox.lv
Priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Potašovs

Padomes locekļi:
Janīna Dunska (protokoliste)
Ēriks Silovs
Dace Zagorska
Valdis Vitanis
Marija Jeršova
Juris Brolišs

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Dainis Selickis
Priekšsēdētāja vietnieks – Jeļena Kozule

Sekretāre –Ineta Silabriede

Padomes locekļi:
Ausma Sprukte-Kozule

Austris Koroševskis

Artūrs Berezovskis

Jānis Adijāns

Kontakti: e-pasts: kons.lendzi@inbox.lv

Padomes vadītājs – Jurijs Zabiņako (luznava@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Inga Stikute
Anna Kosokovska
Vitolds Matčuks
Irina Romančuka
Sandra Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja – Leontīna Zaremba
Protokoliste: Jekaterina Itkača
Padomes locekļi:
Jānis Stačs
Ludmila Smirnova
Tamāra Kudrjavceva
Daina Groševa
Vanda Zaremba
Sēdes notiek katra mēneša pirmajā piektdienā. Komisija risina dažādus jautājumus un izskata rakstiskus iesniegumus. Savas atsauksmes, ierosinājumus un informāciju var izteikt personīgi, iesūtot uz e-pastu: makonkalns@rezeknesnovads.lv, vai atstāt pagasta pārvaldes pastkastītē.

Padomes priekšsēdētājs: Juris Dombrovskis (e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv)
Priekšsēdētāja vietnieks: Māris Čepeļs
Padomes sekretāre: Mārīte Šadurska
Padomes locekļi:
Marija Podnieka
Larisa Borisova
Lija Kļaviņa-Lozda
Sandra Štekele
Marija Trusova
Edgars Stepiņš
Andrejs Ulass
Jānis Šaudiņš

Padomes vadītāja: Daina Dreimane-Ķezbere t: 26363630
Padomes locekļi: Žanis Jesko t: 26669693
Jāzeps Brencis t: 26131584
Rūdolfs Kroičs t: 29357314
Inese Zalužinska t: 26346528
Armands Kupčs t: 24242842
Marija Sokolova t: 29436667 
e-pasts: iedzkonspad@inbox.lv 

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības par dzīvi Nagļu pagastā, droši kontaktējamies ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Atbildēsim uz jūsu jautājumiem, realizēsim jūsu ierosinājumus un risināsim jūsu sūdzības kopā. 

Padomes vadītāja – Solvita Daukste – Saleniece
Padomes locekļi:
Veronika Dundure
Rasma Martinova
Gunta Grina
Ansis Grins

Padomes vadītāja – Veronika Lazareva (Bekši) veronika.lazareva@inbox.lv
Padomes vadītājas vietnieks – Gunārs Koroševskis (Bekši) gunarskarasevskis@inbox.lv
Padomes sekretāre: Anna Tarakanova (Pleikšņi) saulesanna@inbox.lv)
Padomes locekļi:
Pēteris Borisovs (Škvarki)
Tatjana Marjanova (Deimani)
Marija Dunča (Ritiņi)
Ilona Careva (Runči)
Faina Gleizda (Pleikšni)
Aina Kriviņa (Laizāni)
Jevģēnija Lazovska (Laizāni)
Marina Marjanova (Bekši)
Tatjana Guļbinska (Andronova)
Natālija Stoļarova (Balbiši)

Padomes vadītājs – Aleksejs Karziņins
Padomes locekļi:
Vitolds Brencis
Lauris Gadzāns
Diāna Līpure
Anastasija Pavlova
Kristīne Rimša
Rolands Čigons

Padomes priekšsēdētājs – Ilmārs Ratniks
Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Oskars Babris
Padomes sekretārs: Jāzeps Mazalevskis
Padomes locekļi:
Marija Dzene
Valdis Zujs
Ilga Zunda
Marija Runtovska

Padomes vadītājs – Edgars Krusts (rikava@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Līga Dimzule
Alla Aksjonova
Velta Melne
Larisa Fedosejeva
Velta Kruste
Skaidrīte Viļčuka

Padomes priekšsēdētāja – Aleksandra Ostrovska (ostrovska.aleksandra@inbox.lv)
Priekšsēdētājas vietniece – Ināra Poļakova (inara.polakova@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Olga Miseviča
Silvija Svikša
Ženovijs Bobovičs
Jānis Laizāns
Rita Koroļkova
Ivans Koņuhovs
Regīna Mitreviča
Regīna Baranova
Inta Kurmeļova
Valentīna Krasutina
Marija Nizina

Priekšsēdētājs– Valērijs Ivanovs
Priekšsēdētāja vietnieks– Kaspars Saprovskis
Sekretāre- Irina Cvetkova
Ārija Moisejeva
Zoja Golovļova
Māris Zvīdriņš
Vera Poļakova
Lūcija Veselova
Tatjana Meļko
Valentīna Kvasova
Igors Bogurdovičs

Padomes vadītāja – Veneranda Senkāne tel. 26160057 e-pasts veneranda.senkāne@saskarsme.lv
Padomes locekļi:
Edīte Bule
Ināra Anča
Ināra Petuhova
Ludmila Vasiļjeva
Ivars Seņkāns
Pēteris Breidaks
Laura Seņkāne

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ieva Semule tālr. 26597958, e-pasts: struzanu.padome@inbox.lv
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāre Ērika Sedola

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi:
Daiga Putrāne;
Mārīte Kirilko;
Zane Gabrusāne;
Aivars Laganovskis;
Irina Gruznova;
Staņislavs Višs;
Jānis Mačs.

Priekšsēdētāja– Linda Gritāne
Priekšsēdētājas vietniece– Ilona Tauriņa
Sekretāre– Liene Mežatuča
Pēteris Puzāks
Ilga Cīrule
Mārīte Rudzīte
Valentīna Dmitrijeva

Priekšsēdētāja– Kristīne Meirule
Priekšsēdētājas vietniece– Ilona Fjodorova
Sekretāre– Ārija Strupiša
Vera Dukšta
Oksana Ivanova
Imants Strupišs
Irina Fjodorova
Larisa Sirjak

Padomes priekšsēdētāja – Veneranda Strode, tālr. 29397052 (veremi@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Pēteris Grigorjevs
Ineta Apšinika
Aloīda Ikauniece
Janīna Brāle
Oskars Krukovskis
Zigrīda Vasiļkova
Edgars Ratnieks

Click to listen highlighted text!