Rēzeknes novada pakalpojumi

Dzīvesvieta

Dzīvesvieta, pirkšana un pārdošana

Personas tiesības

Iesniegums pašvaldībai, konsultācijas, izziņas par personu, personas statuss, sabiedriskās apspriešanas

Uzņēmējdarbība

Atļaujas, saskaņojumi, tirdzniecība, telpu un inventāra noma

Nekustamais īpašums un nodokļi

Vispārīgās informācijas par esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību

Būvniecība

Rēzeknes novada Būvvaldes pakalpojumi; Būvniecības informācijas sistēma (BIS)

Sociālie pakalpojumi

Pabalsti; Sociālā palīdzība; Sociālā aprūpe; Sociālie pakalpojumi

Ģimene

Dzimtsarakstu pakalpojumi, aktu, atļauju un dokumentu izsniegšana, ceremoniju organizēšana

Izglītība

Izglītība Rēzeknes novadā; Interešu izglītība; Pirmsskola; Mājmācības; Pedagoģiski medicīniskā komisija

Vide un tūrisms

Atļaujas zvejai, ūdenstilpņu noma; zvejas limitu piešķiršana; koku ciršana ārpus mežu zonas

Komunālie pakalpojumi

Pagastu sniegtie komunālie pakalpojumi

E-adrese un eParaksts

eParaksta iespējas. Kas ir E-adrese?

E-iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rēzeknes novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: info@rezeknesnovads.lv (elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus)

Iesniegumu pašvaldībai var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv

Aicinām uzdot jautājumus Rēzeknes novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, izmantojot mājaslapā piedāvāto iespēju: Jautāt pašvaldībai

E-iesniegumi ar elektronisku parakstu

Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, ir info@rezeknesnovads.lv

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

Click to listen highlighted text!