Izglītība

Pedagoģiski medicīniskā komisija

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsIzsniedz atzinumu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei. Izsniedz atzinumus ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu var saņemt vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) vai pilnvarota persona (izglītības iestādes pārstāvis) personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Informācijas sniegšana par izglītības sistēmu, Rēzeknes novada izglītības iestādēm, izglītības satura un procesa organizēšanas jautājumiem

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
Veidlapas
Īss aprakstsIzglītības pārvaldes speciālisti sniedz informāciju par izglītības sistēmu un likumdošanu izglītības jomā, par novada izglītības iestādēm, par izglītības satura jautājumiem, izglītības procesa organizēšanu novada pirmsskolas, vispārējās pamata un vidējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļauju un licenču izsniegšana neformālās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
Veidlapas
Īss aprakstsPēc rakstiska iesnieguma un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 3. daļā norādīto dokumentu iesniegšanas fiziskām un juridiskām personām tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasVeidlapa
Īss aprakstsIzziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē. Izziņu var izsniegt gan pašvaldības Izglītības pārvalde ( iesniegums tiek iesniegts pašvaldībā), gan konkrētas izglītības iestādes vadītājs ( iesniegums tiek iesniegts konkrētai izglītības iestādei).
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasVeidlapa
Īss aprakstsMājmācība tiek noteikta 1.-6. klašu izglītojamajiem, ja: • vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt; • ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei; • izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasVeidlapa
Īss aprakstsPašvaldība var piešķirt finansiālu atbalstu izglītojamā talanta attīstības nodrošināšanai (individuālo mācību līdzekļu iegāde, ceļa izdevumu segšana u.t.t.). Novada teritorijā deklarētam izglītojamajam, kurš guvis panākumus kādā no jomām: mācībās, mākslā, mūzikā, sportā, bet kura talanta turpmākai attīstībai
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura ierobežotās telpu platības dēļ nespēj nodrošināt bērnu uzņemšanu programmā saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām telpu platību prasībām programmas realizācijai, tās vadītājs iesniedz pārvaldē iesniegumu par statusa piešķiršanu iestādei, kurā ir rinda uz programmas apguvi (turpmāk tekstā – statuss). Izglītības pārvalde, pēc situācijas izpētes, ar vadītāja rīkojumu piešķir iestādei šo statusu, norādot datumu, ar kuru statuss tiek piešķirts. Ja vecāki izvēlas programmas apguvi savam bērnam konkrētā iestādē, kurai ar pārvaldes rīkojumu ir noteikts statuss, vecāki iestādē vai pārvaldē aizpilda iesniegumu par bērna reģistrāciju rindā, norādot iesniegumā ziņas par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), vēlamo uzņemšanas laiku, vēlamo iestādi un programmu, vecāku kontaktinformāciju (tālrunis, adrese). Šādos gadījumos iestādes vai pārvaldes vadītājs pirms iesnieguma rakstīšanas piedāvā vecākiem vietu programmas apguvei citā iestādē, kurai nav noteikts statuss. Ja iesniegums tiek iesniegts iestādē, tad iestādes vadītājs nodrošina tā iesniegšanu pārvaldē 1 (vienas) darba dienas laikā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsVecāki var pieteikt bērnu programmas apguvei jebkurā iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz 7 (septiņu) gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Grupas tiek komplektētas pēc iespējas atbilstoši vecumposmiem, pieejamajai telpu platībai un iestādes finansiālajam nodrošinājumam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Skolēnu transporta izdevumu kompensācija

AtbildīgaisIzglītības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Click to listen highlighted text!