Nolikumi, kārtības

Nolikuma, kārtības apstiprināšanas datumsNolikuma, kārtības nosaukumsLēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtībaKonsolidētā redakcija (pēdējais datums)Nolikuma, kārtības spēkā stāšanās datumsNolikuma, kārtības publikācijas avots presēNolikuma, kārtības spēkā esamība
03.03.2011Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikums--03.03.2011-spēkā esošs
05.01.2012Nolikums „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana Rēzeknes novada pašvaldībā”--01.01.2012-spēkā neesošs no 06.02.2020.
01.03.2012Nolikums „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā”Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.21, 3.§)18.10.201201.03.2012-spēkā esošs
07.06.2012Nolikums „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldībā”Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.2, 2.§)18.01.2018.07.06.2012-spēkā esošs
15.11.2012Nolikums „Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” PIELIKUMI--15.11.2012spēkā neesošs no 20.11.2015.
03.05.2013„Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”--03.05.2013.spēkā esošs
06.06.2013.Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikumsGrozīts ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu (protokols Nr.15, 1.§), 2016.gada 18.augusta lēmumu (protokols Nr.19, 5.§), 2017.gada 20.jūlija lēmumu (protokols Nr.17, 4.§)20.07.2017.06.06.2014.-spēkā esošs
19.12.2013Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikums--19.12.2013-spēkā esošs
19.12.2013Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekssGrozīts ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā” (protokols Nr.16, 1.§)04.07.2019.19.12.2013-spēkā esošs
19.12.2013Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns--19.12.2013-spēkā esošs
06.03.2014.Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksa normu piemērošanas kārtībaZaudējusi spēku ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā” (protokols Nr.16, 1.§)-06.03.2014.-spēkā neesoša no 04.07.2019.
30.06.2014.Konkursa nolikums Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projektiem 2014. gadam30.06.2014.spēkā esošs
18.09.2014.Rēzeknes novada pašvaldības nolikums „Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem”Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2014. gada 18. decembra lēmumu “Par grozījumiem 2014. gada 18. septembra Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem” (protokols Nr.27,3.§), 2016.gada 4. februāra sēdē,(protokols Nr.4, 1.§) un 2017. gada 2. marta sēdē,(protokols Nr.6, 7.§)18.12.2014.18.09.2014.-spēkā esošs
02.04.2015.Dokumentu aprites kārtība Rēzeknes novada pašvaldībāGrozīta ar: 1) Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. marta lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.6, 5.§) 2) Rēzeknes novada domes 2017. gada 19. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.2, 1.§) 3) ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra sēdē (protokols Nr.25,3.§) 4) Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.februāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.6, 1.§)20.02.2020.02.04.2015.-spēkā neesoša
5.08.2021.Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība
Rēzeknes novada pašvaldībā
-spēkā esoša
20.08.2015.Rēzeknes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika--20.08.2015.spēkā esoša
20.08.2015.Rēzeknes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības politika--20.08.2015.spēkā esoša
30.10.2015.Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013. - 2015.gads--30.10.2015.spēkā esoša
19.11.2015.Nolikums „Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” PIELIKUMIGrozīts ar: 1) Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”” (protokols Nr.1, 4.§) 2) Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”” (protokols Nr.18, 3.§)03.08.2017.20.11.2015.-zaudējis spēku no 07.03.2019.
07.01.2016.“Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu finansēšanas konkursa nolikums” PIELIKUMI--08.01.2016.-spēkā esošs
21.01.2016."Iekšējā audita veikšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā" PIELIKUMI--22.01.2016.-spēkā esoša
18.02.2016.“Kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, Rēzeknes novada pašvaldībā”--19.02.2016.-spēkā esoša
03.03.2016.“Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldība piešķir naudas balvas pašvaldības vidusskolu 10.–11. klašu izglītojamiem”--04.03.2016.-spēkā neesoša no 01.09.2018.
21.06.2018.Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmesGrozīts ar: 1) Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. septembra lēmumu "Par grozījumiem 2018. gada 21. jūnija Rēzeknes novada pašvaldības kārtībā „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes”(protokols Nr.19, 2.§) 2) Rēzeknes novada domes 2018. gada 4. oktobra lēmumu "Par grozījumiem 2018. gada 21. jūnija Rēzeknes novada pašvaldības kārtībā „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes” (protokols Nr.21, 2.§)-21.06.2018.-spēkā esoša
04.08.2016.Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadale Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”--01.09.2016.-spēkā esoša
03.08.2017.Kārtība, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm--03.08.2017.-spēkā esoša
07.09.2017.Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumsGrozīts ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā” (protokols Nr.22, 1.§ 2) Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā” (protokols Nr.8, 4.§)19.03.2020.08.09.2017.-spēkā esošs
29.01.2015.Rēzeknes novada pašvaldības nolikums „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”Grozīts ar: 1) ) Rēzeknes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 2.§); 2) Rēzeknes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 2.§); 3) Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. septembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.22, 2.§). 4) Rēzeknes novada domes 2017. gada 5. oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.24, 3.§).05.10.2017.29.01.2015.,bet piemērojams no 01.01.2015.-zaudējis spēku no 20.09.2018.
07.09.2017.Kārtība, kādā notiek aktīvās atpūtas inventāra izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā”--08.09.2017.-spēkā esoša
20.07.2017.“Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes”--01.09.2017.-spēkā neesoša
21.09.2017.“Reprezentācijas izdevumu iegādes, uzskaites un norakstīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” ar pielikumiem--21.09.2017.-spēkā esoša
16.11.2017.Kārtība par informācijas ievietošanu, aktualizēšanu un uzturēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā--16.11.2017.-spēkā esoša
07.06.2018.Klientu apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs--07.06.2018.-spēkā esoši
21.06.2018.Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes--21.06.2018.-spēkā esoši
02.08.2018.“Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldība konkursa kārtībā piešķir naudas balvas pašvaldības vidusskolu 10.-11.klašu izglītojamajiem”--01.09.2018.-spēkā esoša
20.09.2018.Rēzeknes novada pašvaldības nolikums „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” ar pielikumu (konsolidētā redakcija)Grozīts ar:
1) Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.novembra lēmumu (protokols Nr.24, 1.§);
2) Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols Nr.9, 12.§);
3) Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. augusta lēmumu (protokols Nr.19, 1.§).
4) Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu (protokols 28, 3.§)
5) ar grozījumiem Rēzeknes novada domes
2020. gada 17.decembra sēdē
(protokols Nr.30, 1.§)
17.12.2020.20.09.2018.-spēkā esošs
07.03.2019.Nolikums “Par budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” 10.Pielikumsar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra sēdē, (protokols Nr.28, 4.§)19.12.2019.07.03.2019.-spēkā esošs
21.03.2019.Nolikums par inventarizāciju veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā Pielikums nr. 9;10;11;12;13_2019 Pielikums nr.1_2019 Pielikums Nr.2_2019 Pielikums nr.3_2019 Pielikums Nr.4;5;6;7;8_2019 Pielikums nr.14_2019 Pielikums nr.15_2019 Pielikums Nr.16_2019 Pielikums Nr.17_2019 Pielikums Nr.18_2019 Pielikums nr.19_2019 Pielikums nr.20_2019 Pielikums nr.21_2019 Pielikums nr.22_2019 Pielikums nr.23_2019 Pielikums nr.24_2019 Pielikums nr.25_2019 Pielikums nr.26_2019 Pielikums nr.27_2019--21.03.2019.-spēkā esošs
20.06.2019.Kārtība amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai--20.06.2019.-spēkā esoša
20.06.2019.Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā--20.06.2019.-spēkā esoša
20.06.2019.Vadlīnijas par parādu atgūšanas kārtību no debitoriem Rēzeknes novada pašvaldībā--20.06.2019.-spēkā esošas
06.02.2020.Nolikums „Darba aizsardzības sistēma Rēzeknes novada pašvaldībā”--06.02.2020.-spēkā esošs
02.07.2020Elektroniskās izsoles komisijas nolikums, Elektroniskās izsoles komisijas sastāvs02.07.2020spēkā esošs
15.10.2020.Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju paraugnolikums--15.10.2020.spēkā esošs
19.11.2020.Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība--19.11.2020.spēkā esoša
26.08.2021.Rēzeknes novada pašvaldības
Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikums

(protokols)
26.08.2021.spēkā esošs
26.08.2021.Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums (protokols)26.08.2021.spēkā esošs
26.08.2021.Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (protokols)26.08.2021.spēkā esošs
26.08.2021.Kaunatas vidusskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 26.08.2021.
lēmumu Nr.199 (protokols Nr.10, 5.§)
26.08.2021.spēkā esošs
2.09.2021.Rēzeknes novada pašvaldības
Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Apstiprināts ar 2021. 02.09. lēmumu Nr. 196 (prot. Nr.10, 2.§)
"Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma
apstiprināšanu."
-2.09.2021.-spēkā esošs
2.09.2021Profesionālās ievirzes sporta skolas
“Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola” nolikums
Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021.
lēmumu Nr.197 (protokols Nr.10, 3.§)
2.09.2021.-spēkā esošs
2.09.2021.Profesionālās ievirzes mūzikas skolas
“Maltas Mūzikas skola” nolikums
Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021.
lēmumu Nr.198 (protokols Nr.10, 4.§)
-2.09.2021.-spēkā esošs
2.09.2021.Rēznas pamatskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021.
lēmumu Nr.200 (protokols Nr.10, 6.§)
-2.09.2021.spēkā esošs
2.09.2021.Viļānu vidusskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021.
lēmumu Nr.201 (protokols Nr10, 7.§)
-2.09.2021.-spēkā esošs
2.09.2021.Rēzeknes novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības
pagaidu administrācijas sēdē
2021.gada 2.septembrī
(protokols Nr.10, 8.§ )
-2.09.2021.-spēkā esošs
9.09.2021.Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021.
lēmumu Nr.226 (protokols Nr.11, 1.§)
-9.09.2021.-spēkā esošs
9.09.2021.Maltas vidusskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021.
lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 2.§)
-9.09.2021.- spēkā esošs
9.09.2021.Nautrēnu vidusskolas nolikumsApstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021.
lēmumu Nr.228 (protokols Nr.11, 3.§)
-9.09.2021.- spēkā esošs

Click to listen highlighted text!