Izglītība un sports Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 26 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 20. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam.

Rēzeknes novadā:

13 vispārizglītojošās skolas: 6 pamatskolas, 6 vidusskolas, 1 speciālā pamatskola

  • trim skolām ir struktūrvienības,

10 pirmsskolas izglītības iestādes

  • 7 pirmsskolas programmu realizācijas vietas
  • 7 skolās ir pirmsskolas grupas

3 profesionālās ievirzes skolas:
Rēzeknes novada Sporta skola
Maltas Mūzikas skola

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

  • Soikāna Ludzas Mākslas skolas filiāle Nautrēnos
  • 3 Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas filiāles: Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā un Kaunatas vidusskolā.

Novada pašvaldības administrācijas ēkā Rēzeknē atrodas Izglītības un sporta pārvalde. Te darbojas arī Izglītības atbalsta centrs, kur pedagogi, vecāki un bērni var saņemt speciālā pedagoga, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas par bērnu un jauniešu izglītošanas un attīstības jautājumiem.

Novadā ir izveidota Pedagoģiski medicīniskā komisija (Nolikums), kas veic atsevišķu skolēnu pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi, lai izvērtētu bērna spējas un sniegtu atzinumu par ieteicamo izglītības programmu. Komisija pieņem arī lēmumus par skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, nosaka mājas apmācību.

GADSSKOLU SKAITS (ar struktūrvienībām)IZGLĪTOJAMO SKAITS
2023.161995
2022.172153
2021.172157
2020.161927
2019.162080
2018.162188
2017.162241
2016.162404
2015.172562
2014.172621
2013.182659
2012.182773
2011.182930
2010.183026
2009.183273

Mācības 1. klasē uzsāka 180 (2022.-207, 2021. - 179, 2020. g. – 160, 2019. g. – 153) izglītojamie, savukārt, 10. klasē – 76 jaunieši (2022.-95,  2021. g. - 101, 2020. g. - 88, 2019. – 101). Vidusskolēnu skaits kopā 2023.gadā-  262

Pirmsskolas vecuma bērni 2023.g.- 1092, no tiem 5-6 gadus veci – 460 ( kopējais skaits 2022. g. – 1097, 2021.g.  - 1119, 2020. g. – 896, 2019. g.-  931)

Pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma. Īpašos gadījumos no 1 gada vecuma.

Izglītojamo skaits Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz 2023. gada 1. septembri:

Iestādes nosaukums Skaits
Dricānu PII96
Gaigalavas PII50
Griškānu PII "Sprīdītis"106
Kaunatas PII "Zvaniņš"76
Maltas PII "Dzīpariņš"110
Nautrēnu PII "Vālodzīte"87
Ozolaines PII "Jāņtārpiņš"91
Silmalas PII70
Uļjanovas PII "Skudriņa"51
Viļānu pilsētas PII126
Viļānu pagasta PII "Bitīte"83
Feimaņu pamatskola14
Gaigalavas pamatskola15
Rēznas pamatskola16
Rēzeknes novada speciālā pamatskola9
Tiskādu pamatskola9
Verēmu pamatskola74
Viļānu v-sk. struktūrvienība  Dekšāru pamatskola9
Kopā1092

Aktualitātes

04.04.2024

Veiksmīgi aizvadīta ēnu diena Rēzeknes novada pašvaldībā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!