Izglītība Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 36 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 28. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam.

Rēzeknes novadā:

- 16 vispārizglītojošās skolas: 6 pamatskolas, 7 vidusskolas, 1 speciālā pamatskola
- trim skolām ir struktūrvienības,
- 13 pirmsskolas izglītības iestādes,
- 5 pirmsskolas programmu realizācijas vietas,
- 8 skolās ir pirmsskolas grupas,
-  2 bērnu un jauniešu sporta skolas;
- 1 bērnu mūzikas skola Maltā;

  • 1 bērnu mūzikas un mākslas skola Viļānu pilsētā
    - 1 bērnu mākslas skola Nautrēnos (Ludzas filiāle);
    - 3 Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas filiāles: Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā un Kaunatas vidusskolā.

Novada pašvaldības administrācijas ēkā Rēzeknē atrodas Izglītības pārvalde. Te darbojas arī Izglītības atbalsta centrs, kur pedagogi, vecāki un bērni var saņemt speciālā pedagoga, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas par bērnu un jauniešu izglītošanas un attīstības jautājumiem.

Novadā ir izveidota Pedagoģiski medicīniskā komisija (Nolikums), kas veic atsevišķu skolēnu pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi, lai izvērtētu bērna spējas un sniegtu atzinumu par ieteicamo izglītības programmu. Komisija pieņem arī lēmumus par skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, nosaka mājas apmācību.

1. SEPTEMBRISSKOLU SKAITSSKOLĒNU SKAITS
2021.172279
2020.161927
2019.162080
2018.162188
2017.162241
2016.162404
2015.172562
2014.172621
2013.182659
2012.182773
2011.182930
2010.183026
2009.183273

Mācības 1. klasē uzsāka 179 (2020. g. - 160), (2019. g. – 153) bērni, savukārt 10. klasē – 101 (2020. g. - 88), (2019. gadā – 101). Vidusskolēnu skaits – 311

Pirmsskolas vecuma bērni: 1119 (2020. g. - 896) (2019. g.-  931).    

Pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma. Īpašos gadījumos no 1 gada vecuma.

Izglītojamo skaits Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz 2021. gada 1. septembri:

Iestādes nosaukums Skaits
Dricānu PII27
Gaigalavas PII33
Griškānu PII "Sprīdītis"110
Kaunatas PII "Zvaniņš"70
Maltas PII "Dzīpariņš"100
Nautrēnu PII "Vālodzīte"92
Ozolaines PII "Jāņtārpiņš"91
Silmalas PII67
Strūžānu PII "Zvaniņš"45
Uļjanovas PII "Skudriņa"58
Viļānu pilsētas PII117
Viļānu pagasta PII "Bitīte"93
Dekšāru pamatskola10
Feimaņu pamatskola30
Gaigalavas pamatskola10
Maltas vidusskola12
Rēznas pamatskola20
Rēzeknes novada speciālā pamatskola9
Tiskādu vidusskola8
Verēmu pamatskola68
Kopā1119
Click to listen highlighted text!