Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās, nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2023./2024. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 12 vispārizglītojošās izglītības iestādes, Rēzeknes novada speciālā pamatskola, Viļānu mūzikas un mākslas skola, Maltas mūzikas skola, Rēzeknes novada sporta skola, 3 apvienību pārvaldes (realizācijas vietas - Ratnieki, Dubuļi, Mākoņkalns, Nagļi, Strūžāni, Malta (bērnu un jauniešu centrs)).

2023./2024. mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts un pašvaldības līdzekļiem tiek īstenotas 274 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 8-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2145 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, bet būs arī kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās – (50%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, deju ritmika, break dejas), mūzika (koris, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi, rokdarbi utt.); sporta izglītības programmās – (18%) (sporta spēles, šahs, dambrete, koriģējošā vingrošana, florbols, tūrisms, peldēšana), tehniskās jaunrades izglītības programmās – (11%) (lego, robotika, tehniskā jaunrade, datorika, animācija, programmēšana) vides izglītībās – (3%) (dabas draugi, mazpulki, dabas pētnieki) un citās (18%) (latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, novadpētniecība, pavāriņi, angļu valoda) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 18,9 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada izglītības iestādēm, kas realizē interešu izglītības programmas. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības programmu realizācijai (1,87 likmes), lai vēl vairāk ļautu bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Šī mācību gada pirmajā pusgadā 10 Rēzeknes novada izglītības iestādēs (Ozolaines PII, Dricānu, Kaunatas, Maltas un Nautrēnu vidusskola, Gaigalavas, Rēznas, Tiskādu, Verēmu un Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tiks īstenota interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”, aptverot skolēnus no pirmsskolas līdz vidusskolai. Šī programma tiek īstenota projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001).

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi, piemēram: koris, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, kokapstrāde, keramika, floristika, teātra sports, teātri, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā modelēšana, robotika, animācija, angļu valoda, latgaliešu valoda, žurnālistika, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, tūrisms, florbols utt.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta, samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Ratniekos – teātris, tradicionālo mūzikas instrumentu pulciņš un filcēšana, Dubuļos – uzņēmējdarbības pulciņš, Mākoņkalna pagastā – floristika, vides un sporta pulciņš, Nagļu pagastā darbojas mūsdienu deju pulciņš, Strūžānos – tautas dejsa un mūsdienu dejas, Maltas BJC – dejas, popgrupa, aušanas, sporta nodarbības, tehniskā jaunrade, vizuālā māksla.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm un vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm.

Apkopoja: interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Click to listen highlighted text!