Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās, nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2022./2023. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 14 vispārizglītojošās izglītības iestādes, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Rēzeknes novada sporta skola, 6 pagastu pārvaldes (Čornajas, Kaunatas (Dubuļi), Mākoņkalna, Nagļu, Strūžānu, Maltas (bērnu un jauniešu centrs).

2022./2023. mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts, pašvaldības un projekta līdzekļiem tiek īstenotas 294 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 8-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2279 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās (51%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, deju ritmika), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi, rokdarbi utt.); sporta izglītības programmas (17%) (sporta spēles, orientēšanās, šahs, dambrete, koriģējošā vingrošana, florbols, tūrisms, peldēšana, slidošana), tehniskās jaunrades izglītības programmas (13%) (lego, robotika, modelēšana, datorika, animācija, programmēšana, foto māksla) vides izglītības (4%) (dabas draugi, mazpulki, ornitoloģija) un citas (15%) (latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, novadpētniecība, frizieri, pavāriņi, angļu valoda) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,9 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada vispārizglītojošajām skolām, kas realizē interešu izglītības programmas. Finansējums no projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) – 0,57 likmes. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības programmu realizācijai (2,87 likmes), lai vēl vairāk ļautu bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Interešu izglītības programmas 2022./2023.m.g.:

 • Tautas dejas(4.-5.kl.)
 • Tautas dejas(5.-7.kl.)
 • Mūsdienu dejas(4.-7.kl.)
 • Tautas dejas (2.-3.kl.)
 • Lego robotikas pulciņš (1.-6.kl.)
 • Folkloras kopa „Rāznaviņa” (1.-5.)
 • Leļļu teātris(2.-7.kl.)
 • Volejbols (6.-9.kl. meitenēm)
 • Volejbols(6.-9.kl.zēniem)
 • Origami(1.-3.kl.)
 • Teātra leļļu darbnīca (1.-3.kl.)
 • Jauno ģitāristu pulciņš (9.-12.kl.)
 • Keramikas pulciņš(1.-4.kl.)
 • Projektu rakstīšanas laboratorija(9.-12.kl.)
 • Tūrisma ģeogrāfija (4.-8.kl.)

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta, samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Ratniekos – teātris, tradicionālo mūzikas instrument pulciņš un mezglošana, Dubuļos – uzņēmējdarbības pulciņš, Mākoņkalna pagastā – floristika,  mākslas pulciņš,  vides un sporta pulciņš, Nagļu pagastā darbojas mūsdienu deju pulciņš un teātris, Strūžānos – tautas deju pulciņš, vokālais ansamblis, mūsdienu dejas, Maltas BJC – dejas, popgrupa, aušanas pulciņš, sporta nodarbības, vizuālā māksla.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm un leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm.

Apkopoja: interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Click to listen highlighted text!