Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās, nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2021./2022. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 14 vispārizglītojošās izglītības iestādes, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, viens bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 4 pagastu pārvaldes (Čornajas, Mākoņkalna, Nagļu un Stružānu).

2021./2022. mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts, pašvaldības un projekta līdzekļiem tiek īstenotas 275 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 8-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2279 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, bet būs arī kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās (53%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, deju ritmika), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi utt.); sporta izglītības programmas (16%) (sporta spēles, orientēšanās, šahs, dambrete, koriģējošā vingrošana, florbols, slēpošana un tūrisms), tehniskās jaunrades izglītības programmas (12%) (lego, robotika, modelēšana, datorika, programmēšana, foto māksla) vides izglītības (5%) (dabas draugi, mazpulki, ornitoloģija) un citas (14%) (latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, novadpētniecība, frizieri, pavāriņi,) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,83 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada vispārizglītojošajām skolām, kas realizē interešu izglītības programmas. Finansējums no projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) – 0,6 likmes. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības programmu realizācijai (1,67 likmes), lai vēl vairāk ļautu bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, darbs ar tekstilu, gleznošana, kokapstrāde, keramika, teātra sports, teātri, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā modelēšana, robotika, avīzes izdošana, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, tūrisms, florbols.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta, samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Ratniekos – teātris, tradicionālo mūzikas instrument pulciņš un estrādes dejas, Mākoņkalna pagastā – dabas draugi, mūzikas pulciņš, floristika,  mākslas pulciņš, Nagļu pagastā darbojas mūsdienu deju pulciņš un teātris, Strūžānos – tautas deju pulciņš, vokālais ansamblis, mūsdienu dejas, mākslas pulciņš, Maltas BJC – dejas, popgrupa, improvizācijas teātris, aušanas pulciņš, sporta nodarbības, vizuālā māksla.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas aktivitātēm. 

 

Apkopoja: interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Click to listen highlighted text!