Interest education

Education of interest provides a meaningful and useful leisure opportunity, contributes to strengthening personal, national and national identity and patriotism by creating opportunities for pupils to participate in the preservation of the traditions of the People's traditions and cultural heritage and their schools, leading to the creation of public, cultural and sporting life. Education of interest is a preventive work that prevents the development of negative trends (drug addiction, alcoholism, crime, etc.) among young people. In the field of interest education, children and young people can obtain an additional education for practical work and life. The content of the education of interest shall be determined by the request, the work market, the specificities of the State social, economic and cultural historical situation, the work market, the country's social, economic and cultural historical situation.

2023./2024. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 12 vispārizglītojošās izglītības iestādes, Rēzeknes novada speciālā pamatskola, Viļānu mūzikas un mākslas skola, Maltas mūzikas skola, Rēzeknes novada sporta skola, 3 apvienību pārvaldes (realizācijas vietas - Ratnieki, Dubuļi, Mākoņkalns, Nagļi, Strūžāni, Malta (bērnu un jauniešu centrs)).

2023./2024. mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts un pašvaldības līdzekļiem tiek īstenotas 274 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 8-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2145 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, bet būs arī kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās – (50%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, deju ritmika, break dejas), mūzika (koris, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi, rokdarbi utt.); sporta izglītības programmās – (18%) (sporta spēles, šahs, dambrete, koriģējošā vingrošana, florbols, tūrisms, peldēšana), tehniskās jaunrades izglītības programmās – (11%) (lego, robotika, tehniskā jaunrade, datorika, animācija, programmēšana) vides izglītībās – (3%) (dabas draugi, mazpulki, dabas pētnieki) un citās (18%) (latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, novadpētniecība, pavāriņi, angļu valoda) programmās.

Children and young people aged 5-25 are involved in education programmes of interest.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 18,9 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada izglītības iestādēm, kas realizē interešu izglītības programmas. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības programmu realizācijai (1,87 likmes), lai vēl vairāk ļautu bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Šī mācību gada pirmajā pusgadā 10 Rēzeknes novada izglītības iestādēs (Ozolaines PII, Dricānu, Kaunatas, Maltas un Nautrēnu vidusskola, Gaigalavas, Rēznas, Tiskādu, Verēmu un Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tiks īstenota interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”, aptverot skolēnus no pirmsskolas līdz vidusskolai. Šī programma tiek īstenota projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001).

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi, piemēram: koris, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, kokapstrāde, keramika, floristika, teātra sports, teātri, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā modelēšana, robotika, animācija, angļu valoda, latgaliešu valoda, žurnālistika, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, tūrisms, florbols utt.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta, samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Ratniekos – teātris, tradicionālo mūzikas instrumentu pulciņš un filcēšana, Dubuļos – uzņēmējdarbības pulciņš, Mākoņkalna pagastā – floristika, vides un sporta pulciņš, Nagļu pagastā darbojas mūsdienu deju pulciņš, Strūžānos – tautas dejsa un mūsdienu dejas, Maltas BJC – dejas, popgrupa, aušanas, sporta nodarbības, tehniskā jaunrade, vizuālā māksla.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm un vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm.

Compiled: Interest education specialist Anita Ruth

Click to Listen highlighted Text!