Metodiskais darbs

Metodiskais darbs 2021./2022.m.g.

Mērķis

Paaugstināt Rēzeknes novada izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences

Prioritātes

 • Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana, veicot mācību procesa organizēšanas maiņu, īpaši 1., 2.  un 4. klasē
 •  Mācīšanās mācīties aktualizēšana, skolēnos veidojot un nostiprinot pētniecības prasmes un jēgpilnas mācīšanās ieradumus
 • Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana 5., 7. un 8. klasē, veicot mācību procesa organizēšanas maiņu
 • Mācību satura nostiprināšana un zināšanu  pilnveidošana 10.-12.kl., tādējādi paaugstinot  mācīšanās motivāciju tālākas izglītības ieguvei

Akcenti

 • Mācību jomu kā mācīšanās kopienu darba aktualizēšana
 • Sadarbība katras mācību jomas ietvarā mācību satura un pieejas plānošanā
 • Pedagogu labās prakses apzināšana, dalīšanās ar to
 • Pedagogu profesionālā pilnveide
 •  Digitālo prasmju pilnveide
 • Datu ieguve, apkopošana, vajadzību plānošana

Metodiskā darba formas

 • Zinātniskās pedagoģiskās literatūras un jaunāko atziņu analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;
 • Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšana, pedagogu iesaistīšana;
 • Pedagogu profesionālās pilnveides atbalsts, programmu izstrāde, īstenošana;
 • Sadarbības veicināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

Kontaktinformācija:

Elita Opincāne, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes  pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības  speciāliste

Tālrunis: 64607186; 29443013

e-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Click to listen highlighted text!