Metodiskais darbs

Metodiskais darbs 2023./2024.m.g.

Mērķis

Paaugstināt Rēzeknes novada izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences

Prioritātes

 • Lasītprasmes attīstīšana un pilnveidošana mācību procesā un izglītības vidē
 • Laviešu valodas lietojuma pārraudzība mācību procesā
 • Digitālo prasmju pilnveide un nostiprināšana mērķtiecīgai izmantošanai mācību procesa nodrošināšanā pamatizglītībā
 • Individuālā atbalsta sniegšana iekļaujošas izglītības kontekstā, kā arī skolēniem, kuriem  identificēts risks priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 
 • Mācību procesa pārraudzība priekšmetos, kuros, 9. klasi beidzot, tiek kārtoti Valsts pārbaudes darbi
 • Jauniešu  pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošana, apgūstot augstākā līmeņa padziļinātos kursus
 • Mācīšanās procesa plānošanas un karjeras virzības aktualizēšana atbilstoši izglītojamo individuālajiem mērķiem

Akcenti

 • Mācību jomu kā mācīšanās kopienu darba aktualizēšana
 • Sadarbība katras mācību jomas ietvarā mācību satura un pieejas plānošanā
 • Pedagogu labās prakses apzināšana, dalīšanās ar to
 • Pedagogu profesionālā pilnveide
 •  Digitālo prasmju pilnveide
 • Datu ieguve, apkopošana, vajadzību plānošana

Metodiskā darba formas

 • Zinātniskās pedagoģiskās literatūras un jaunāko atziņu analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;
 • Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšana, pedagogu iesaistīšana;
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides atbalsts, programmu izstrāde, īstenošana;
 • Sadarbības veicināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

Kontaktinformācija:

Elita Opincāne, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes  pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības  speciāliste

Tālrunis: 64607186; 29443013

e-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Click to listen highlighted text!