Sociālais dienests

socialie

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607194, 64607176, 64607184

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Darba laiks: 8.00 – 16.30

Sociālie pakalpojumi

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā arī 35 sociālie darbinieki, 3 psihosociālie konsultanti, 20 aprūpētāji, 1 psihologs, 1 specializētā automobiļa vadītājs.

Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Sociālā palīdzība Rēzeknes novadā

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu vai mantisku pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu.

Personām ( ģimenēm ), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

 1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 2. mājokļa pabalsts;

Citi pašvaldības pabalstu veidi:

 1. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
 2. pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs;
 3. vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
 4. pabalsts veselības aprūpei;
 5. pabalsts pirmklasniekiem;
 6. apbedīšanas pabalsts;
 7. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;
 8. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 9. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm, pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:

 1. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
 2. pabalsts audžuģimenei;
 3. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

Normatīvie akti:

Click to listen highlighted text!