Sociālie pakalpojumi

Mājokļa pabalsts

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsMājokļa pabalsts paredzēts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas, un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kārtībai, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtībai un aprēķinā izmantojamām izdevumu pozīciju normām.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, GMI pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas, izmaksas kārtībai.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir personām, kurām pašvaldības Sociālais dienests, objektīvu apstākļu dēļ, nevar nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ, nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kurām pēc sociālā darba speciālista veiktā personas funkcionālo spēju novērtējuma ir nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, atbilstoši aprūpes 1.–2. līmenim.
Pabalstu piešķir uz laika periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pēc 6 (sešiem) mēnešiem persona var atkārtoti griezties Sociālajā dienestā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesniegums dzīvoklim
Iesniegums sociālajam dzīvoklim
Iesniegums par sociālā dzīvokļa atjaunošanu
Īss aprakstsLikums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, gadījumus, kad valsts vai pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turpmāk arī — speciālists), kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — palīdzība). Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību. Ir šādi palīdzības veidi:
1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
2) sociālā dzīvokļa izīrēšana;
3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
4) palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPersonu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsDzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību un līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņemšanai bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumam.
Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi) līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumu.
Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu, kuram noteikta invaliditāte, vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu.
Pabalsta piešķiršanas pamats ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikta invaliditāte bērnam un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja izbeidzas bērnam noteiktās invaliditātes vai atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību termiņš vai tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts aizgādnim

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalsts aizgādnim pilngadīgām personām, kurām ar tiesas nolēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Rēzeknes novada bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni.
Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu ir:
1)  EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2)  EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsMaznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir EUR 327,00 (trīs simti divdesmit septiņi euro, 00 centi) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 229,00 (divi simti divdesmit deviņi euro, 00 centi) pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai  mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtībai.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Trūcīgās personas/ģimenes statusa noteikšana

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsĢimenes (personas) atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusa nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu. Trūcīgas mājsaimniecības statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums V nodaļa)
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts veselības aprūpei

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss apraksts Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
1) Personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra;
2) Personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā;
3) Vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par
ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai;
4) Politiski represētajām personām;
5) Afganistānas kara veterāniem;
6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
7) 1991. gada barikāžu dalībniekiem;
8) Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem;
9) Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts krīzes situācijā

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz Sociālajā dienestā krīzes situācijas faktu pamatojošus dokumentu kopijas (uzrādot orģinālus), 3 (trīs) mēnešu laikā pēc  krīzes situācijas rašanās.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesniegums_bb_vienreizējais
Iesniegums_bb_ikmēneša_izdevumu_segšanai
Iesniegums_bb_īres_segšana
Īss aprakstsPabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgi pieprasīt bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumus ir pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas. Pabalstu piešķir ārējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
1) vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai;
2) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3) pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē;
4) pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai, līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts audžuģimenei

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu audžuģimenēm piešķir ārējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā attiecībā uz bērniem, par kuru ievietošanu audžuģimenē, lēmumu pieņēmušas Rēzeknes novada bāriņtiesas (turpmāk - Bāriņtiesas). Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Sociālā dienesta un audžuģimenes līgums, kuru paraksta Sociālā dienesta vadītāja un viens no audžuģimenes locekļiem, par bērniem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta audžuģimenei veidi:
1) ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam;
2) pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Lai saņemtu ikmēneša pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, viens no audžuģimenes locekļiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām,daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes un tajās netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts pirmklasniekam

AtbildīgaisSociālais dienests
Īss aprakstsPabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā reizi gadā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei, neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.
Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Apbedīšanas pabalsts

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsTiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā – VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai VSAA piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru, un, saskaņā ar Civillikumu, nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki nav sasnieguši pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldībasnoteikto apbedīšanas pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.
Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsTiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi). Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā  ir tiesības saņemt personām, kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
85 gadu jubilejā – EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
90 gadu jubilejā – EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;
95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
100 gadu jubilejā – EUR 100,00 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā;
105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.
Pabalsts ir vienreizējs un tiesības saņemt pabalstu saglabājas 1 (viena) gada laikā no jubilejas dienas.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Sociālais darbs

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsSociālā darba pakalpojums, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas(-u) resursu un iesaistot atbalsta sistēmas. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Sociālajā dienestā atbilstoši 2008. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5. pantam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības Veco ļaužu pansionātā, turpmāk tekstā – pansionāts, nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā. Pilngadīgām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasNodrošina pakalpojumu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu
Īss aprakstsIlgstošās sociālās aprūpes institūcija Tiskādu bērnu nams bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Bērnu namā ir:
1) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
2) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņi sekmīgi mācās, (iegūst vispārējo, profesionālo izglītību), turpina studijas augstskolā vai koledžā un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus. Bērnu nama bērnam ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz Rēzeknes novada bāriņtiesas lēmumu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Sociālās gultas)

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsĪslaicīgās sociālās aprūpes institūcija nodrošina diennakts sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu, pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā tiek nodrošināta līdz 3 mēnešiem. Sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz klienta veselības stāvokļa uzlabošanās brīdim vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai. Tiesības institūcijā saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, ja viņām ir vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe; Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paredzētos dokumentus. (Sociālās gultas) Sociālās gultas nodrošina diennakts sociālo un veselības aprūpi, personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ, sevi pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām. Sociālo gultu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un invalīdi ar fiziskiem traucējumie, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsAprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis iesniedz sociālajam darbiniekam dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. Sociālais darbinieks apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja pilngadīga persona pieprasījusi aprūpes mājās pakalpojumu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskas darbības

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsSociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsVardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums. Grupu nodarbības. To pamatā ir psiholoģiski izglītojošs un terapeitisks speciālistu – psihologa un sociālā darbinieka darbs ar grupu. Individuālās psihologa konsultācijas. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir palīdzēt vardarbīgai personai apzināties savu uzvedību un pārtraukt vardarbības pielietošanu. Nodarbības un konsultācijas noteiktas atbilstoši Ministru kabineta. noteikumos Nr. 790 „ Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” noteiktajiem termiņiem un kārtībai. Individuālās psihologa konsultācijas, līdz 10 konsultācijām, 16 divas stundas ilgas grupu nodarbības.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPabalstu piešķir, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, un, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, ir nepieciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Psihologa pakalpojums

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPsihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir personai (ģimenei):
1) kura nonākusi krīzes situācijā;
2) bērnu uzvedības problēmu gadījumos;
3) saskaņā ar bāriņtiesas, tiesībaizsardzības iestādes vai citas kompetentas iestādes rakstisku lūgumu. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Psihosociālā darba konsultācijas

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPsihosociālā palīdzība ir sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt personai un ģimenei risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot atbalstu.
Ar psihosociālā darba konsultēšanu saprot sociālā darba praksi ar klientu ar mērķi palīdzēt klientam pārvarēt personīgās, starppersonu un vides grūtības.
Psihosociālā darba konsultēšanas mērķis - atjaunot, uzturēt un paaugstināt cilvēku personīgo un sociālo funkcionēšanu, apzināt resursus un iespējas.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Asistenta pakalpojums

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsAsistenta pakalpojumu piešķir personām ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegtā atzinuma par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz:
1) rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
2) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
3) komisijas atzinumu:
3.1) par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
3.2) par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
4) institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
5) darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
6) izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
7) dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Valsts finansēti Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsSociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem saņem:
1) personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar funkcionāliem traucējumiem), ja funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem;
2) politiski represētās personas;
3) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;
4) personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar prognozējamo invaliditāti), ja personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā

AtbildīgaisSociālais dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsMājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai, paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības. Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas. Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt vienu reizi trijos gados. Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot Personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā:
1)rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu,
2)dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu),
3) invalīda apliecības kopiju,
4)ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;
5) īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
6) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;
7) citus dokumentus pēc pieprasījuma.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!