Izziņas par atbilstību plānojumam

Attīstības plānošanas nodaļa konsultē iedzīvotājus par dažādiem attīstības plānošanas jautājumiem (konsultācijas par zemesgabala (īpašuma) izmantošanu, attīstību, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu u. c. jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, teritorijas attīstību un plānošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attīstības programmai un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem). Tai skaitā, izvērtējot kādas konkrētas ieceres vai darbības atbilstību pašvaldības plānošanas dokumentiem, izsniedz sekojošas izziņas: 

Īpašnieka iecerePašvaldības pakalpojuma īss aprakstsVeidlapa
Vēlos saņemt izziņu par to, vai iecerētā saimnieciskā darbība (piemēram, lauku zemes apmežošana) konkrētā zemes gabalā ir atļautaPirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa.
Maksa par pakalpojumu (izziņu) - EUR 2,50
Pakalpojums pieejams un aprakstīts sīkāk: www.latvija.lv
Pakalpojuma nosaukums: "Izziņas izsniegšana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam"
Iesnieguma veidlapa
Vēlos saņemt izziņu par kāda konkrēta zemes gabala atļauto izmantošanu un informāciju, ko šajā zemes gabalā drīkst/nedrīkst būvēt vai darītUz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Pēc pasūtīta pieprasījuma, papildus informācijai par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, var tikt sniegta šāda informācija:
1. Informācija par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecīgajā funkcionālajā zonā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem, ja tāda noteikta (izvilkums no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem);
2. Zemes vienības kartogrāfiskais materiāls (ekrānuzņēmumu no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēm).
Maksa par pakalpojumu (izziņu) - EUR 2,50
Pakalpojums pieejams un aprakstīts sīkāk: www.latvija.lv
Pakalpojuma nosaukums: "Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam"
Iesnieguma veidlapa
Vēlos noskaidrot un saņemt izziņu par konkrētā zemes gabalā esošiem apgrūtinājumiem un aizsargjoslāmUz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls.
Maksa par pakalpojumu (izziņu) - EUR 2,50
Pakalpojums pieejams un aprakstīts sīkāk: www.latvija.lv
Pakalpojuma nosaukums: "Izziņas izsniegšana par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem"
Iesnieguma veidlapa
Click to listen highlighted text!