Vides pārskati

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumentu vides pārskati ir sagatavoti stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Pārskata mērķis ir novērtēt izstrādāto Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un pasākumus iespējams ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta informācija un veikta pieejamo datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka normatīvie akti un kompetentās institūcijas vides aizsardzības jomā. Pārskatā analizēti novada dabas resursi, esošais vides stāvoklis un plānošanas dokumentu īstenošanas nozīme novada ilgtspējīgai attīstībai. Vides pārskatā tiek analizēta arī novada plānošanas dokumentu attīstība izvirzītajiem starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem, pamatnostādnēm un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Plānošanas dokumentsVides pārskats
Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033
Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam
Vides pārskats 2013. gads
Rēzeknes novada teritorijas plānojums
Vides pārskats 2020. gads

Vides jautājumi

Click to listen highlighted text!