Teritorijas plānojums

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2021. gada 15. februāra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/1437, ir uzsākta 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošana.
Materiāli ir pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: GeoLatvija.lv

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa (novada, pagastu un ciemu kartes)

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte

Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Maltas pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

Audriņu pagasta ciemi 
Bērzgales pagasta ciemi
Čornajas pagasta ciemi
Dricānu pagasta ciemi
Feimaņu pagasta ciemi
Gaigalavas pagasta ciemi
Griškānu pagasta ciemi
Ilzeskalna pagasta ciemi
Kantinieku pagasta ciemi

Kaunatas pagasta ciemi
Lendžu pagasta ciemi
Lūznavas pagasta ciemi
Mākoņkalna pagasta ciemi
Maltas pagasta ciemi
Nagļu pagasta ciemi
Nautrēnu pagasta ciemi
Ozolaines pagasta ciemi
Ozolmuižas pagasta ciemi
Pušas pagasta ciemi 
Rikavas pagasta ciemi
Sakstagala pagasta ciemi
Silmalas pagasta ciemi
Stoļerovas pagasta ciemi
Stružānu pagasta ciemi
Vērēmu pagasta ciemi

Vides pārskats

Vides pārskats

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 6. pielikuma papildinājums

Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 6. pielikuma papildinājums

 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts

Projekts (2019)

Projekts ( Arheoloģija, 2022)

Projekts ( Arhitektūra, 2022)


Viļānu apvienības teritorijas plānojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa

Viļānu apvienības funkcionālais zonējums

Viļānu pilsētas un ciemu funkcionālais zonējums

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

 

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

 

Aktualitātes

26.06.2024

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Strūžānu un Nautrēnu pagastos, Rēzeknes novadā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!