Lokālplānojums

Rēzeknes novada dome 2024. gada 1. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 94 (prot. Nr.3, 2.§) “Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, apakšsadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums
Sarkano līniju plāns
Ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts 1. sējums
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 1. pielikums “Kartogrāfiskais materiāls”
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 2. pielikums “Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 3. pielikums “Iedzīvotāju interviju kopsavilkums”
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 4. pielikums “Apkaimju vadītāju aptaujas rezultātu kopsavilkums”
Paskaidrojuma raksts 2. sējums
Paskaidrojuma raksta 2. sējuma 2. pielikums “Kartogrāfiskais materiāls”

Vides pārskats

Vides pārskats

Lēmums

Lēmums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

 

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 22 “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Click to listen highlighted text!