Lokālplānojums

Rēzeknes novada dome 2024. gada 1. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 94 (prot. Nr.3, 2.§) “Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, apakšsadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojums

Regulations for Use and Building of Territories

Regulations for Use and Building of Territories

 

Graphical part

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums
Sarkano līniju plāns
Ielu šķērsprofili

Explanatory memorandum

Paskaidrojuma raksts 1. sējums
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 1. pielikums “Kartogrāfiskais materiāls”
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 2. pielikums “Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 3. pielikums “Iedzīvotāju interviju kopsavilkums”
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 4. pielikums “Apkaimju vadītāju aptaujas rezultātu kopsavilkums”
Paskaidrojuma raksts 2. sējums
Paskaidrojuma raksta 2. sējuma 2. pielikums “Kartogrāfiskais materiāls”

Environmental Review

Environmental Review

The decision

Lēmums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

 

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Binding rules

Saistošie noteikumi Nr. 22 “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Click to Listen highlighted Text!