Paziņojums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1. redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

08.11.2023

Planning documents

Ar Rēzeknes novada domes 2023. gada 2. novembra lēmumu Nr. 1223 (prot. Nr. 22, 2.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.11.2023. līdz 15.12.2023, kur minētajā periodā:

var iepazīties ar Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma un Vides pārskata materiāliem:

  • Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā darba dienās no 8.00 līdz 11. 45 un no 12.15 līdz 16.30
  • On the website of Rezekne: www.rezeknesnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20293

var sniegt priekšlikumus:

  • Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, 17. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē
  • Maltas apvienības pārvalde Ozolaines pagastā, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
  • Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv

var piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē:

  • Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes lielajā zālē, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē 2023. gada 12. decembrī plkst. 17.00
  • Sanāksmē varēs piedalīties arī attālināti MS Teams platformā, saite: https://ej.uz/n2uh

Aicinām Rēzeknes novada Ozolaines pagasts Pleikšņu ciema iedzīvotājus aktīvi piedalīties teritorijas lokālplānojuma un Vides pārskata publiskajā apspriešanā un publiskās apspriešanas sanāksmē, kuras laikā teritorijas plānotāji sniegs konsultācijas un atbildēs uz jums interesējošiem jautājumiem. Teritorijas lokālplānojums ir saistošs juridiskām un fiziskām personām, kuriem ir īpašumi Pleikšņu ciema teritorijā.

Regulations for Use and Building of Territories

Graphical part

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums

Sarkano līniju plāns

Ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts:

Paskaidrojuma raksts 1. sējums

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 1. pielikums "Kartogrāfiskais materiāls"

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 2. pielikums "Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums"

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 3. pielikums "Iedzīvotāju interviju kopsavilkums"

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 4. pielikums "Apkaimju vadītāju aptaujas rezultātu kopsavilkums"

Paskaidrojuma raksts 2. sējums

Paskaidrojuma raksta 2. sējuma 2. pielikums "Kartogrāfiskais materiāls"

Environmental Review

The decision

Lēmums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Kopsavilkums par Vides pārskatu

Contact person:
Development planning departments
teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece,
tālr. 64607205,
e-pasts tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv

Click to Listen highlighted Text!