Pašvaldība uzsāk Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādi

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada 15. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.8, 31. §).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir Rēzeknes novada teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciemā, paredzot transporta infrastruktūras attīstību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu.

Lokālplānojumu, kas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, paredzēts izstrādāt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijai ar aptuveno platību 340 ha. Lokālplānojuma teritorija vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu un dārzkopību teritorija, un tajā ietilpst bijušo dārzkopības sabiedrību (Rožlejas, Uzvara, Zvaigzne, Cerība, Rītausma, Daina, Veselība, Dzirkstele un Dzintara dārzs) teritorijas.

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiks meklēti risinājumi vairākām šā brīža aktuālajām problēmām, kā piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi (ielu tīkls, piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu un ielu sarkano līniju precizēšana u.c.), inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju  (energoapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas u.c.) izvietojuma priekšlikumi, kas atbilst arī vides aizsardzības normām, publiski pieejamu sporta, atpūtas un dabas teritoriju nodrošinājums, kā arī citi risinājumi.

Papildus lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums paredz to, ka, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši īpašnieku ierosinājumiem, atsevišķiem zemes gabaliem var tikt grozīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums ar nosacījumu, ka funkcionālais zonējums netiek mainīts uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un pēc tā izstrādes apstiprināšanas novada domē, tas tiks izmantots pašvaldības darbā turpmākai Pleikšņu ciema attīstības plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema (tālr.: 64607197, e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv).

Rakstiskus priekšlikumus vai ieteikumus lokālplānojuma izstrādei aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai līdz 2021. gada 28. jūnijam (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknes, LV-4601; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv).

 

Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

Click to listen highlighted text!