Pašvaldības nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā ir noteikts:

 • Pašvaldības teritoriālais iedalījums, pašvaldības domes un administrācijas struktūra;
 • Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras;
 • Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums;
 • Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra;
 • Domes darba reglaments;
 • Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā personas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem;
 • Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
 • Kārtība, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
 • Publiskās apspriešanas kārtība.
SN izdošanas datums20.07.2017.
SN numursNr.1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019) Nr.44 (2019) Nr.61 (2020) Nr.81 (2021.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)06.05.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums21.07.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
Click to listen highlighted text!