Pašvaldības nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā ir noteikts:

 • Pašvaldības teritoriālais iedalījums, pašvaldības domes un administrācijas struktūra;
 • Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora pilnvaras;
 • Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums;
 • Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra;
 • Domes darba reglaments;
 • Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā personas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem;
 • Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
 • Kārtība, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
 • Publiskās apspriešanas kārtība.
SN izdošanas datums 06.04.2023
SN numurs 1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.7 (2023), Nr.10 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 12.09.2023.
Izsludināšanas datums publicēti - Izsludināti 18.04.2023.
SN spēkā stāšanas datums 01.05.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” Nr. 75 laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.29
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341174-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2023
SN numurs 7
Izsludināšanas datums publicēti - 24.07.2023.
SN spēkā stāšanas datums 01.08.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis”, Nr.140, laidiens: 24.07. 2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.10
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343967-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 07.09.2023
SN numurs 10
Izsludināšanas datums publicēti - 11.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 12.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.21
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345356-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN numurs Nr. 63
Izsludināšanas datums publicēti - 15.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 16.12.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2021
SN numurs Nr. 64
Izsludināšanas datums parakstīti - 15.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2023.
SN spēkā esamība Spēkā esošs
Dokuments
SN izdošanas datums 01.07.2021
SN numurs Nr.1.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.6 (2021) Nr.10 (2021) Nr.12 (2021) Nr.20 (2021) Nr.55 (2022) Nr.64 (2022)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.01.2023.
Izsludināšanas datums parakstīti - 01.07.2021.
SN spēkā stāšanas datums 02.07.2021.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Dokuments
SN izdošanas datums 2021. gada 29. jūlijā
SN numurs Nr.6.
Izsludināšanas datums parakstīti - 2021. gada 29. jūlijā
SN spēkā stāšanas datums 2021. gada 30. jūlijā
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.10.2021.
SN numurs 12.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums parakstīti - 21.10.2021.
SN spēkā stāšanas datums 22.10.2021.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 23.12.2021.
SN numurs Nr.20.
Izsludināšanas datums parakstīti - 23.12.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2022.
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.04.2014.
SN numurs Nr.26
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.04.2014.
SN spēkā stāšanas datums 04.04.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.06.2014.
SN numurs Nr.32
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 19.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 20.06.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.33
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.09.2014.
SN numurs Nr.36
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti - 04.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 05.09.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.44.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 19.09.2019.
SN spēkā stāšanas datums 20.09.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2015.
SN numurs Nr.60.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.12.2015
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.04.2020.
SN numurs Nr.61.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 02.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 03.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.01.2016.
SN numurs Nr.62
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 07.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 08.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.01.2016.
SN numurs Nr.64
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 21.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 22.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.03.2016.
SN numurs Nr.69.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 17.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums 18.03.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2016.
SN numurs Nr.74
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.01.2017.
SN numurs Nr.79.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2017.
SN spēkā esamība spēkā esošie
Dokuments
SN izdošanas datums 02.03.2017.
SN numurs Nr.83
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 02.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums 03.03.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2017.
SN numurs Nr.1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019) Nr.44 (2019) Nr.61 (2020) Nr.81 (2021.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.05.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.09.2013.
SN numurs Nr.5
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.09.2013. publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 05.10.2017.
SN numurs Nr.7.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.10.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.11.2018.
SN numurs Nr.21.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 01.11.2018.
SN spēkā stāšanas datums 02.11.2018.
Publikācijas avots presē SN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.05.2019.
SN numurs Nr.41.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 16.05.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.06.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2011
SN numurs Nr.53
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -03.03.2011. publicēti - 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.03.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 03.11.2011.
SN numurs Nr.63
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.11.2011.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.75
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.04.2012. publicēti 28.05.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.04.2012
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2013
SN numurs Nr.102
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 18.04.2013.
SN spēkā stāšanas datums 19.04.2013
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
Click to listen highlighted text!