NVO, biedrības

Apraksts:

Sekmēt Audriņu pagasta ilgtspējīgu attīstību, veicināt mazākumtautību – gan bērnu, gan pieaugušo integrāciju sabiedrībā, attīstīt gan bērnu, gan pieaugušo radošas, emocionālās, fiziskās un intelektuālās spējas, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Kontaktinformācija:

Tamāra Smirnova, Krasuhas iela 1, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV -4611, e-pasts
tomaxx@inbox.lv

Sabiedriska labuma organizācija. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību pagastā.
Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

Rītupes iela 34, Bērzgale – valdes priekšsēdētāja Daila Ekimāne – tālr. 26185204  Daila.ekimane@berzgale.lv

Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Piesaistīt investīcijas Bērzgales ezeru un ciema attīstībai.

 

Rītupes iela 34, Bērzgale – valdes priekšsēdētājs Ilmārs Apeins – tālr. 29148809, ilmars.apeins@inbox.lv

Veicināt kultūras pasākumu organizēšanu Rēzeknes novadā.

„Annas” , Micāni, Bērzgales pagasts, – valdes priekšsēdētājs Ingemārs Kuzmins, ingemarskuzmins@inbox.lv , tel. +371 64607291

Uzlabot dzīves kvalitāti laukos, Veicināt iedzīvotāju sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā;

Rītupes iela 11, Bērzgale – valdes priekšsēdētāja Sanita Silkāne, +371 26181269

Sekmēt  Latgales amatniecības, kultūras mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un atjaunošanu, attīstīt lauku un eko tūrismu, veicināt dabas ainavas, ekoloģiski tīras vides saglabāšanu, sakopšanu un aizsardzību, popularizēt senos amatus un arhitektūras formas, saglabāt un apkopot informāciju un materiālus par amatu tradīcijām un kultūras mantojumu, popularizēt kultūras ieminekļus un vēsturiski nozīmīgas vietas, atbalstīt un veicināt bioloģisko lauksaimniecību.

Rītupes iela 27, Bērzgale ,  Stanislava Igaune – tālr. 29472876, stanislavaigaune@inbox.lv

Sabiedriskā darbība , aizstāv pagasta pensionāru intereses.

Rītupes 40, Bērzgale, Staņislava Igaune– tālr. 29472876 stanislavaigaune@inbox.lv

Veicināt Latgaliskās kultūrvēsturiskās dzīves vides saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā un novadā. Veicināt visu vecumu iedzīvotāju iesaistīšanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Rosināt sabiedrības interesi par Latgales autoru dramaturģiju un veicināt līdzdalību tās popularizēšanā. Popularizēt amatierteātru darbību sabiedrībā. Veicināt ģimenes iesaistīšanos kultūrvides veidošanā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Rītupes iela 21, Bērzgale,  Kontaktpersona Raimonds Arbidāns 22044466

Jauniešu saturiska brīvā laika pavadīšanas organizēšana, Tehniskās video jaunrades nodarbību organizēšana, Vides izglītība, Sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs. Brīvprātīgais darbs jauniešiem.

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Jurčenko, e-pasts: jurcenko_janis@inbox.lv, tālr.22483072, Valdes locekle: Ingūna Semule,e-pasts: inguna.semule@gmail.com Leiceiši, Češļi, Dricānu pag. Rēzeknes nov. LV4615

1. Kopt un veidot veselīgu dzīvesvidi, sekmēt zinīgas, prasmīgas un darbīgas personības veidošanu;
2. integrēt un iesaistīt sabiedriskajos procesos mazākumtautību pārstāvjus, sociāli izstumtos un cilvēkus ar īpašām vajadzībām;
3. nodrošināt humanitāro zinību veicināšanu un izvērtēšanu, vēstures un kultūras mantojuma aizsardzību, vēsturisku notikumu pieminēšanu;
4. darboties dažādos mūzikas, dejas un teātra žanros;
5. atbalstīt mūzikas, dejas un teātra attīstību, veidojot domubiedru un draugu kopas, u.c. atbalsta kustības, organizēt kultūras pasākumus vietējai kopienai, sekmēt un attīstīt materiāltehnisko bāzi kultūras pasākumu norises nodrošināšanai;
6. nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot arī formālo un neformālo izglītību;
7. nodrošināt tādus izklaides un atpūtas pasākumus, kas neatbilst iepriekš nosauktajām jomām.

Juridiskā adrese: “Noras”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes novads.

Izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšana, saturiska brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvāšana jauniešiem, latgaliešu valodas un kultūras poplarizēšana, izglītojošu un informatīvu materiālu izdošana, sadarbība ar vietējām un ārvvasltu jauniešu organizācijām, kā arī jauniešu brīvprātīgā darba iespēju veicināšana.

Valdes priekšsēdētājs: Oskars Orlovs,e-pasts:kukuzibiedriba@gmail.com,tālr.29324202. Adrese: Birztalas 16,Dricāni,Rēzeknes nov.LV-4615

Aktivitātes, kas saistīta ar pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, atpazīstamību; kvalitatīvas dzīvesvides nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem; bērnu nometņu organizēšana.

Ināra Orlova, Birztalas – 16, Dricāni, 26410936, inaraorlova@inboxlv; dricanuauseklis@inbox.lv

Sadarbojoties ar pašvaldību institūcijām, NVO, citiem Latvijas reģioniem, organizēt kultūras, sporta, izglītojošus un dažādu sabiedrisko aktivitāšu pasākumus. Veicināt un attīstīt jauniešu radošās spējas un talantus.

Māris Kudurs, Ceriņi, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 20223135, maris.kudurs@inbox.lv

Medību organizēšana un veikšana.

Broņislavs Otikovs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 26367651, bronislavs.otikovs@inbox.lv

Saglabāt un popularizēt Latgales reģiona kultūras mantojumu; atbalstīt bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām; uzlabot dzīves kvalitāti; organizēt un atbalstīt sabiedriskus pasākumus; veikt pieredzes apmaiņu, sadarbību ar Latvijas un ārzemju organizācijām un iestādēm.

Guntis Tjarvja, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 22110773, guntis_tjarvja@inbox.lv

Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Sadarbībā ar Feimaņu pagasta pārvaldi, sociālo dienestu aizstāvēt pagasta pensionāru tiesības un cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu, garīgās, fiziskās un kultūras vajadzību apmierināšanu.

Regīna Trokša, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 27824221, regina.troksa@inbox.lv

Aktivizēt bērnu, jauniešu, iedzīvotāju, iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un jauno ģimeņu iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē.

Vita Ameļko, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 28665397, vita.amelko@feimani.lv

Kultūras izglītība. Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotāju, jauniešu darbošanos lauku teritorijas attīstības labā, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās kultūrvides sakārtošanu un saglabāšanu.

Jānis Mežinskis, “Jāņi”, Seksti, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 29724662, janis@ru.lv

Sekmēt Latgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sociāli ekonomisko attīstību, Veikt Latgales vēstures notikumu, personību darbības izpēti, popularizēšanu, Sekmēt sabiedrības integrāciju, saskaņu un toleranci starp sabiedrības grupām un atsevišķiem indivīdiem.

Māris Rumaks, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 22078105, maris@balticflags.eu

Sekmēt Latgales bērnu un jauniešu garīgo un fizisko attīstību. Risināt jautājumus un problēmas, kas saistīti ar apkārtējo vidi.

Silvija Assare, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 28673291, silvaassare@inbox.lv

Radīt un pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Gaigalavas pagasta Strūžānos, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, stimulēt un organizēt bērnu un jauniešu kultūras, vides, sporta un tūrisma pasākumus, iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

+371 22021308 Gaigalavas pag., Strūžāni, “Strūžāni”

Sekmēt  Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

+371 29331698 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 9

Gaigala”, Biedrība

Lubāna vilnis  

Aktivizēt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta, novada ezeru un publisko ūdeņu, jo sevišķi Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apsaimniekošanas jomā un zivsaimniecības nozares attīstībā, aktualizēt konkrētu ūdens teritoriju – Kvāpānu dīķu, kas atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā – apsaimniekošanas problēmas, izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai dažādās jomās, kas skar Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apkārtnes iedzīvotāju dzīves labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanos, nepārtraukti izstrādāt risinājumus, kas ļauj risināt samilzušās Kvāpānu dīķu un Lubāna ezera apsaimniekošanas problēmas, kas saistītas ar tūrisma, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas un zivju resursu uzraudzības, atjaunošanas un nozvejas, ūdens kvalitātes izpētes un uzlabošanas jomām, organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem, iesaistīt biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā, aktīvi veicināt zivsaimniecības jomas popularizēšanu novadā, sadarboties ar stabilākajām Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, kas atbalsta rekreācijas un visa veida zivsaimniecības jomas.

+371 26607883 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 6

“Svētenis”, Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrība  

Sekmēt ģimenes, kristīgo un ētisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā; veicināt bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; veicināt lauku iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātes; veicināt lauku iedzīvotāju, īpaši ģimeņu, dzīves kvalitātes uzlabošanu; veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

+371 28682651 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 2

KUSTINI SAVU

Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicinot veselīgu dzīvesveidu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu,
popularizēt aktīvu dzīvesveidu lauku teritorijās, iesaistot lauku teritoriju iedzīvotājus ziemas un vasaras sporta veidu pasākumos,
veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos lauku teritorijās,
veicināt sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanos.

Gaigalavas pag., Gaigalava, “Dekšņu mājas” +371 26461457

sekmēt aktīvas atpūtas un brīvā laika lietderīgas izmantošanas pasākumu organizēšanu, veicināt sabiedrības iekļaušanos dažādās kultūras aktivitātēs, apzināt kultūrvēsturiskās vērtības un mantojumu un veicināt to saglabāšanu, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; mūžizglītības veicināšana.

Gaigalavas pag., Gaigalava, Rēzeknes iela 2 +371 29498655

Īstenot un sekmēt zinātnisko pētniecību Latgales vēstures, politikas, vides un kultūras jomās, veicināt tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību Latgalē, veicināt dabas aizsardzību Latgalē, sekmēt un veikt diversificētu lauksaimniecības kultūraugu, īpaši vīnogu audzēšanu, ražošanu Latgalē, apsaimniekot Biedrības mantu, kas izmantojama Biedrības mērķu veicināšanai.

Gaigalavas pag., Dērvaniene, “Rozītes” +371 29777788

Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, pašvaldību, valsts  un nevalstiskajām iestādēm un vietējas iniciatīvas sekmīgai Griškānu pagasta iedzīvotāju problēmu risināšanai; veicināt apkārtējas dabas, kultūras, vides saglabāšanu un sakārtošanu; uzlabot sociālo vidi Griškānu pagastā; paaugstināt izglītības līmeni Griškānu pagasta iedzīvotājiem; veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Griškānu pagastā.

Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov. valdes locekle Svetlana Sprukte mob.26301132 svetlana.sprukte@rezeknesnovads.lv; Svetlana Klīdzēja mob.26150461 svetlana.klīdzeja@saskarsme.lv

Jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana un jauniešu brīvā laika organizēšana; starptautisko izglītības un kultūras apmaiņas programmu realizācija, Eiropas kultūras un mākslas mantojuma apzināšana, sabiedrības izglītošana un mūžizglītības pasākumu organizēšana; dzīves vides aizsardzība un sakopšana. Jau 3 gadus biedrība sadarbojas ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un uzņem jauniešus praksē biedrībā.  2020.gadā  biedrība realizēja projektu „Izzini Latviju”, aicinājām imigrantus izzināt un iepazīt Latviju un latviešus integrācijas kursos, iesaistījām latviešu valodas kursos, latviešu sarunvalodas klubā, organizējām izglītojošos un starpkultūru komunikāciju veicinošos pasākumos. Vienlaicīgi, mērķi paredz arī palīdzību sociālo jautājumu risināšanā jauniešu vidū. Biedrība organizē sakopšanas talkas, apmācību seminārus un studiju apļus, vakarēšanas un norūdīšanās pasākumus.

Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., valdes priekšsēdētāja Marija Dubicka 29414010 domubiedri@inbox.lv

Uzlabot dzīves kvalitāti laukos, mazināt sociālo atstumtību.

Anna Kūkoja, 29356544

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Māra Kļaviņa, 29284796

Bērnu un jauniešu aktivitāšu pilnveidošana.

Līga Mivrenika, 28817279

Aktivitātes jauniešiem, lietderīga brīvā laika pavadīšana.

Anna Višķere, 29498652

Aktivitātes jauniešiem.

Elvita Kotāne 26248925

Sekmēt Rēzeknes novada  Kantinieku pagasta lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, Veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novada Kantinieku pagastā.

Valdes locekle: Marija Vasiļjeva, „Administratīvais centrs”, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621; Tel.26403410 e-pasts: mari1107@inbox.lv

Sekmēt  lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas, veicināt brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.

Lidija Reiniece „Vanadziņi”, Kristceļi, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621; Tel.29423153 e-pasts: lidija.reiniece@inbox.lv

Biedrības mērķis ir sabiedriskās politikas veidošana un demokrātijas nostiprināšana Rāznas baseina pieguļošajos pagastos, sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai, sabiedrības integrēšanās ES veicināšana. Biedrība pastāvīgi atbalsta labdarības akcijas un sabiedriskā labuma pasākumus.

Valdes priekšsēdētāja Janīna Kairiša; Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622; e-pasts: janina-kaunata@inbox.lv

Darbības mērķi: veicināt līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā, sociālajā, ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā.

Valdes priekšsēdētāja Marija Rukmane; Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 14, LV-4622; e-pasts: rukmane2@inbox.lv

Sekmēt Rēzeknes novada Kaunatas pagasta lauku teritorijas jauniešu, pensionāru, pārējo iedzīvotāju sociālo un garīgo atbalstu ekonomiski smagajā dzīves situācijā, atbalstīt un realizēt Kaunatas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas, veicināt pagasta iedzīvotājus darboties lauku teritorijas, zivsaimniecības un tūrisma attīstības jomās, organizēt dažāda veida izglītojošus, audzinošus un radošus pasākumus Kaunatas pagastā,
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.

Valdes priekšsēdētāja Janīna Dunska; Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622; Mob.28672354

Attīstīt  jauniešu iespēju radoši darboties un pilnveidot savas iemaņas, veidojot dažāda veida kultūras, sporta un izklaides pasākumus, projektus un seminārus, neformālās apmācības, veicināt sadarbību starp citām jauniešu organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un dažādām sabiedrības grupām, atbalstīt un realizēt pagastā esošo jauniešu iniciatīvas, veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.

Vadītājs Edgars Provejs; Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 36, LV-4622; e-pasts: edgars.provejs@gmail.com

Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību; veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad; veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā; veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Edgars Ustinovs Rēzeknes nov., Lendžu pag., Lendži, “Lendži” 29459713 edgars.ustinovs@inbox.lv

Medības.

Jānis Deksnis Lendžu pag., Apši, “Līči” 26316856

Sekmēt fiziskās kultūras un sporta attīstību lauku teritorijās. Veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu un popularizēšanu lauku teritorijās. Organizēt sporta sacensības un kultūras pasākumus. Piedāvāt sabiedriskā brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dainis Gudriks, Lendžu pag., Lendži, Viraudas iela 3, LV-4625 28659235 Ilga76@inbox.lv

Veicināt sabiedrības stiprināšanu kultūras, veselības un mākslas jomā; sabiedrības aktivizēšana vizuālā tēla pilnveidošanai.

Lāsma Sergejeva, Lendžu pag., Liuzinīki, “1”-2, LV-4625, 29793897, lkozule@yahoo.com

Reliģisko organizāciju darbība.

Rolands Abrickis, Lendžu pag., Morcinīki, “Rubuļi”, LV-4625 26171746, rolandsabrickis@gmail.com

Biedrība “Lūznavieši dara” – Popularizē ģimenes vērtības, rada un sekmē ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējas Lūznavā, stimulē un organizēt bērnu un ģimenes sporta, kultūras, vides un tūrisma pasākumus

Juridiskā adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

Akvakultūras dabīgo populāciju atjaunošana,  daudzveidības saglabāšana, resursu ilgtspējīga izmantošana

Tel.num. +371 27056641, juridiskā adrese: Bērzu aleja 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu ilgspējīgā un nenoplicinošā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.

Tel.num.  +371 26157248, juridiskā adrese: Lūznavas pagasts, Pustoška, “Pustiška”, Rēzeknes novads.

Aktivizēt jauniešu interesi par motosportu, piedalīties sacensībās, labiekārtot mototrasi.

Tel.num. +371 29247552, juridiskā adrese: “Vītoli”, Pustoška, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,

veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Tel.num.  +371 22045577, juridiskā adrese: “Sala”, Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.,

Juridiskā adrese: “Laizānkalns”, Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.,

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, brīvā laika lietderīga pavadīšana, ģimeņu klubu izveide, bērnu piesaistīšana sportam, šaha spēles popularizēšana bērnu, jauniešu un vecāku vidū.

Tel.num. +371 26109997, juridiskā adrese: “Priežukalns 1”, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās vides saglabāšanu un sakārtošanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām

Tel.num.+371 22045577,  juridiskā adrese: Ismeri, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Juridiskā adrese: “Laizānkalns”, Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.,

Veicināt labdarības kultūras tradīcijas Latvijā, veicināt sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju aktivitātes paaugstināšanu, atbalstot pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu, Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un starpkultūru dialoga attīstību, sniegt palīdzību tām sabiedrības grupām, kurām nav pietiekamu resursu, lai īstenotu savas vajadzības izglītības, zinātnes, cilvēktiesību, vides, kultūras un veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, it īpaši uzmanību vēršot uz trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, piesaistot ziedojumus labdarības mērķu īstenošanai, balstoties uz Latvijas sabiedrības vajadzībām.

Tel.num. +371 29542156, juridiskā adrese: “Laizāni 3”, Rutki, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Futbola popularizācija, futbola spēļu organizēšana, jaunatnes iesaistīšana futbolā, jaunatnes brīvā laika organizēšana, informācijas sniegšana jaunatnei par futbolu, vesela dzīvesveida propaganda, jaunatnes sporta kultūras attīstīšana, jaunatnes fiziskā attīstība.

Aleksandrs Boroduļins 26579975 Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Biedrības biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai, Maltas šahistu spēles prasmes līmeņa paaugstināšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, bērnu un jauniešu iesaiste intelektuālo spēju attīstīšanas darbībā un veselīgās atpūtas formās, organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām, šaha kā intensīvas intelektuālas darbības spēju attīstības propaganda.

Guntars Prikulis 29479152 Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Realizēt  inovatīvās idejas, piesaistot Maltas 2.vidusskolas skolēnus, vecākus, skolotājus, organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem, skolēniem, iesaistīt vecākus skolas sabiedriskajā dzīvē, organizēt Maltas 2.vidusskolas izglītojamo, vecāku un skolotāju sporta un atpūtas pasākumus, organizēt labdarības pasākumus.

Larisa Borisova 28350460 Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Bērnu  un jauniešu fiziskās un garīgās formas stiprināšana un attīstīšana, bērnu un jauniešu novēršana no negatīvajiem ieradumiem un veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū, intereses paaugstināšana un pievēršana sportiskajam dzīvesveidam cilvēkiem vecumā no 7 – 40 gadiem, vecuma grupas – seniori (cilvēki pēc 40) piesaiste aktīvam dzīvesveidam un palīdzība mazkustīga dzīvesveida radītu problēmu, depresijas un vientulības pārvarēšanai, speciālu fizisko nodarbību organizēšana cilvēkiem ar veselības problēmām, pašaizsardzības kursa nodarbību organizēšana meitenēm un sievietēm, uzvedības psiholoģijas apmācība ekstremālos apstākļos, darboties kā garīgi atveseļojošais virziens, celt sabiedrības acīs Latgales reģiona statusu no depresīvā uz aktīvo.

Raiņa iela 8, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, +371 26368007

Kluba  biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai un paaugstināšanai; fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana, sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, organizatoriska, praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c., veidot nepieciešamos apstākļus volejbola attīstībai Rēzeknes rajonā un Maltas pagastā.

Pēteris Gudriks 29470896 Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Medību organizēšana un veikšana.

Jānis Prančs 28328227 Kalnu ielā 3, dz.3, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Maltas pagasta infrastruktūras attīstīšana,  kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana un infrastruktūras nodrošināšana Maltas pagasta teritorijā, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

Jānis Šaudiņš Tel.25922018 Janis.saudins@rezeknesnovads.lv Stacijas ielā 44, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Izveidot un nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību. Veidot pensionāriem un maznodrošinātajiem brīvā laika pavadīšanas iespējas. Izglītojošo pasākumu organizēšana pensionāriem un maznodrošinātajiem. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Larisa Piļugina, tel. 26455095 Stacijas iela 58, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Veicināt  kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu; izglītojošo un kultūrvēsturisko izstāžu, ekspozīciju izveide un cita veida pasākumu rīkošana, pilnveidot Maltas pagasta kultūrpolitiku, sadarbību starp kultūras un izglītības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, kopēju pasākumu organizēšana, pagasta kultūrvides uzlabošana, daudzveidošana, Maltas ciema un vēstures muzeja teritorijas labiekārtošana, veicināt kultūrtūrismu un jaunu tūrisma produktu izveidošanu, līdzekļu piesaistīšana materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kopšanā, projektu izstrādāšana un iesniegšana projektu konkursos Latvijas un ārvalstu valsts un sabiedriskās institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības fondos.

Elvīra Pinka Tel. 29477761 Parka ielā 8, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Jauniešu brīvā laika organizēšana.

Ināra Samuša ,”Stirnas 2”,Dvarči,Mākoņkalna pagasts  tel. 26373100

Medību organizēšana.

Jānis Kalvis, ”Jaunceriņi”, Škrjabi, Mākoņkalna pagasts tel.29389775

Medību organizēšana.

Modris Samušs,  „Bērzu mājas”Vecstašuļi, Mākoņkalna pagasts Tel.20265330

Vesela dzīvesveida popularizēšana, sakārtotas dzīves vides veidošana.

Vasīlijs Bašmakovs „Dvarči”, Dvarči, Mākoņkalna pagasts Tel.29423245

Lauku tūrisms.

Evita Vaļuma ,Liepu mājas, Škrjabi, Mākoņkalna pagasts Tel. 27876016

Kultūra.

Aija Orenīte, Lejkrāces, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.29335048

Baznīcas un draudzes vajadzības.

Otīlija Spridzāne, Nagļi 5-12, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.22475998

Pasākumu organizēšana.

Inese Benjava, ,,Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.28342286

Medības.

Valdis Zvejsalnieks,,Soltais līcis”, Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.28721471

Garīdznieku māja

Saglabāt kardināla Jāņa Franča Pujata literāro mantojumu un mājas “Mazezeri”, kas atrodas Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, Pujatu ciemā.

Jānis Francis Pujats “Mazezeri”, Pujati, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 26641305

Sludināt  Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot, sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu; izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu.

“Baznīca”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

 Bērnu, jauniešu un pieaugošo fizisko aktivitāšu, veselīgas atpūtas, labas veselības veicināšana, bērnu, jauniešu un pieaugušo lietderīgas laika un veselīgas atpūtas pavadīšanas, fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un palielināšanas pasākumu organizēšana, sporta sacensību organizēšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem cilvēkiem tradicionālos un netradicionālos sporta veidos, sporta popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana, veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana, mākslas un kultūras popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, organizējot izstādes, seminārus, plenārus, koncertus un cita veida pasākumus, sagatavojot un izdodot informatīvus materiālus, veidot un attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu organizācijām vienotu mērķu sasniegšanā, piedalīšanās Eiropas starptautiskās programmās un projektos, kultūras pasākumu, festivālu, konkursu, nometņu, ekskursiju organizācija un rīkošana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
izglītojošu kursu un semināru rīkošana biedru un trešo personu profesionālā līmeņa paaugstināšanai, sadarbība ar attiecīgām starptautiskām un nacionālām apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem, kontaktu dibināšana ar ārvalstu institūcijām, attiecīgu līgumu izstrādāšana un noslēgšana, palīdzības sniegšana sakaru nodibināšanā ar citām institūcijām, ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm un fiziskām personām Biedrības mērķu sasniegšanai.

Marija Mazure Adrese: “Rubeņi”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:26449868

Jaunieši Rogovkai

Veicināt kultūras un sabiedriskās aktivitātes pagastā, veicināt pagasta atpazīstamību valstī

Sintija Ludborža Adrese: “Mežlejas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:25417632

Saglabāt latgaliešu rakstu valodu, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi Latgales skolās, stimulēt skolotāju pašizglītību un aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu, sadarboties ar citām organizācijām: Latgales Pētniecības Institūtu, Latgales Studentu Centru, Latgaliešu Kultūras biedrībām.

Veronika Dundure, Skolasmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons 26481524 e-pasts:lvlksa@inbox.lv

Mednieku biedrība “Nautrēni”

Attīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību, iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā, organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku, organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību medniecību saistītiem jautājumiem, sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās, pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijas un citur, organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību; veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu; palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību; iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā; piedalīties medību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un īstenošanā; realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās; veicināt lauku un medību tūrisma attīstību.

Aldis Belinskis Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons 29485871

Sekmēt izglītības līmeņa attīstību, veicināt mūžizglītību; iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veicināt skolas darbības sistēmas pilnveidošanu, izkopt kultūru, piedalīties projektos, veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu ar skolām Latvijā un ārzemēs, veidojot kopprojektu sadarbības tīklu.

Anita Ludborža Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652, Telefons 29159084

Apvienot Rēzeknes pilsētā un novadā dzīvojošos invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kas nepastarpinātā veidā ir saistīti ar invalīdiem vai vēlas palīdzēt tiem, sekmēt invalīdu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, invalīdu izglītošanu, aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā: invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu.

Lidija Civkore
Juridiskā adrese: “Pūkas-3” , Rasnupļi, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Telefons: 27878581
e-pasts: biedribarasa@inbox.lv

Attīstības loki

Popularizēt un aktualizēt pašizglītības nepieciešamību un pieredzes apmaiņu; veicināt individuālo izglītību mūža garumā; iedzīvināt un pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas izglītības procesā.

Skaidrīte Bambale, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Iniciatīvu un radošo ideju centrs “Lejas”

Aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, savstarpējo sadarbību, lai veicinātu iedzīvotāju pašapziņas paaugstināšanos, spēju sociāli funkcionēt, motivāciju pašnodarbinātības uzsākšanai.

Aelita Mūrniece, “Ķirši”, Sārņi, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 27870752

Veicināt riteņbraukšanas popularitāti Rēzeknes novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā. Popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. Piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs. Organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Rēzeknes novadā. Popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.

Adrese: “Ceļmala”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:20260508

Iesaistīties sabiedriskajā, kultūras un saimnieciskajā dzīvē.
Attīstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, veicināt un koordinēt vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā, veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus, pieaugušo tālākizglītības veicināšanu un bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu.
Veikt teritorijas vēstures izpēti, vēstures popularizēšanu un intereses par vēsturi veicināšanu sabiedrībā, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām, lai veicinātu teritorijas attīstību.
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

Andra Zubko-Melne Juridiskā adrese: “Agra” , Dekteri, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652 Faktiskā: “Celmiņi”, Zaļmuiža, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 26596999 e-pasts: nautreni@inbox.lv

“Adrenaline”, Biedrība

Veicināt dažādu sporta aktivitāšu attīstību Latgalē, radot nepieciešamos apstākļus treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām; sekmēt Rēzeknes novada jauniešu ilgtspējīgu fizisko attīstību; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām un uzņēmumiem; veicināt sporta aktivitāšu iniciatīvas Rēzeknes novadā; apvienot orientieristus, basketbolistus un veselīga dzīves veida interesentus;  propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kā arī “godīgas spēles” principus.

Raimonds Zutis Adrese: “Liesmas”-15, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:25747698

Piedalīties medību un makšķerēšanu nozari regulējošo normatīvo aktu un to izmaiņu projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās;
vienot medniekus un makšķerniekus organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējo pašvaldību, valsts un starptautiskā līmenī;
veicināt un popularizēt Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vides aizsardzību; nodrošināt medību un makšķerēšanas pieejamību nākamajām paaudzēm; veicināt mednieku un makšķernieku zināšanu, kultūras un ētikas līmeņa paaugstināšanu; veicināt medību un makšķerēšanas tradīciju ievērošanu un kopšanu; veicināt medību trofeju izstāžu organizēšanu; atbalstīt un veicināt medību šaušanas sporta attīstību; veicināt zinātnes attīstību saistībā ar medniecībai un makšķerēšanai aktuāliem jautājumiem un piedalīties savvaļas dzīvnieku sugu monitoringa programmās; sekmēt sabiedrības izpratni par medniecības un makšķerēšanas lomu un nozīmi; veicināt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu saistībā ar dabas un vides aizsardzību, medniecību un makšķerēšanu; sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un valstij epizootiju apkarošanā; popularizēt medības un makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu atpūtas veidu; sadarboties ar vides aizsardzības, mednieku un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs; organizēt un veicināt mednieku apmācību; aizstāvēt mednieku un makšķernieku intereses un tiesības;
normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņemt pārziņā un apsaimniekot ūdeņus, veikt šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos.

Andris Broks
“Griķīši”. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Telefons 29134360

Keramika, podniecība, tūrisms.

Viola Anna Bīriņa, Mob.28328115 Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Bekši, “Cukura sāta” violaanna@gmail.com

Citur neklasificētu organizāciju darbība Izglītība, kursi, apmācības

Biruta Buharina, mob. 26210606 Balbīši”, “Jānīši”, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 birutabux@inbox.lv

Citur neklasificētu organizāciju darbība. Sports, izglītība, jaunatnes lietas, tūrisms.

Santa Ostaša, Mob.25127340 Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Bekši, “Laucenes” santa.ostasa@ozolaine.lv

Citur neklasificētu organizāciju darbība

Sandra Kaša, Mob.28719426 Ozolaines pag., Bekši, LV-4633, dasak@inbox.lv

Reliģija, tūrisms

Lolita Rimša, Mob.29233945 Ozolaines pagasts, Laizāni, “Jāņmuiža”, LV-4633 lazovska.jevgenija@inbox.lv

Projekti,  apmācības, tūrisms, aktivitātes, jaunieši.

Leila Rasima Mob.26328442 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, “Rožlejas 14”, LV-4601 leila.rasima@gmail.com

Mākslinieciskā jaunrade, kultūra.

Inga Drele, Mob.29473700 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, “Rožlejas 75”, LV-4601 Inga.drele@inbox.lv

 

Citur neklasificētu organizāciju darbība.

Guntars Skudra, Mob.29495624 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, “Rītausma 110”, LV-4601 guntars.skudra@saskarsme.lv

Citur neklasificētu organizāciju darbība

Nadiia Popandopulo Ozolaines pagasts, Pleikšņi, “Rožlejas 47”, LV-4601

Veicināt vietējo iedzīvotāju, jauniešu sociālo integrāciju, sociālo aktivitāti un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, attīstīt sociālo stabilitāti un veselīgu uzņēmējdarbības vidi Rēzeknes novadā, Latgalē un Latvijā, gādāt par vietējo iedzīvotāju un jauniešu morālā, tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, attīstīt un stimulēt labdarību, savstarpējo un sociālo palīdzību, veicināt neformālās izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, aktualizēt sadarbības iespējas starptautiskajā telpā, tādējādi stimulējot vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju profesionalitāti un konkurenci.

Ilona Markunaite Mob.26669111 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 13A-3, LV-4601

Zirgi.

Aļona Antončika Mob.29461774 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-3, LV-4601

Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība.

Silvija Turka Mob. 29178006 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-36, LV-4601

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata.

Vladimirs Lācis Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-8, LV-4601

Medniecība. Citas sporta nodarbības

Dainis Tauriņš Tālr. 64623425 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Saules iela 30/4, LV-4601

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Irina Aļeksejeva Mob.29472754 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Saules iela 30A-6, LV-4601

Audio vizuālie produkti, mākslinieciskā jaunrade

Edgars Blinovs Mob.26128599 Ozolaines pagasts, Ritiņi, “Ritiņi 2”-5, LV-4601 bildis@inbox.lv

Mūžizglītības un veselīga dzīvesveida veicināšana.

Arnita Poiša, “Laimas”, Ozolmuižas pag., 22021598, arnita.poisa@rezeknesnovas.lv

Uzlabot dzīves kvalitāti laukos, veicinot izglītotas, aktīvas un atbildīgas sabiedrības veidošanos.

Elita Opincāne, “Jūrnieki”, Tēviņi, Ozolmuižas pagasts, 29443013, elita.opincane@rezeknesnovads.lv

Jaunatnes iesaistīšana  kultūras aktivitātēs.

Mārīte  Šadurska, Jaunatnes iela3-14,Puša,28325655, marite.sadurska@saskarsme.lv

Pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Kristīne Zuja , Jaunatnes iela3-7,Puša, Pušas pag.,22419212, kristinezuja@inbox.lv

Literatūra, grāmatniecība.

29175055 Ināra Šindarjova

Mūzikas nozare.

22336028, 26189472 Aigars Melnis

Sabiedrības integrācija.

29405904 Aija Dundure

Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

29104563 Līvija Smirnova

Sadarbība starp ģimenēm, ģimenes loma sociālajā dzīve.

26618778 Velta Melne

Medības un ar to saistīto pasākumu organizēšana.

22488503 Edgars Krusts

Medību organizēšana un veikšana.

Mihails Varlamovs, Lakstīgalu iela 2-3, Vecružina, Silmalas pag., 28355723 dizvirs2@inbox.lv

Sociālās aprūpes pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar veselības traucējumiem nodrošināšana.

Žanis Feldmanis, Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pag., 646 46126 tiskadiint@saskarsme.lv

Sociālā, pedagoģiskā rehabilitācija un korekcija, praktiskās palīdzības sniegšana bērniem un ģimenēm, kas atrodas soc. riska situācijā.

Jeļena Dzene, Skolas iela 3, Gornica, Silmalas pag., 26353146 jelena.dzene@inbox.lv

Sociālās vides uzlabošana, uzņēmējdarbības un pagasta teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Jevģēnija Grišuļonoka, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., 26337377 jevgeenija@tvnet.lv

Medniecības un makšķerēšanas attīstība un īstenošana.

Vladislavs Keidāns, “Jaunbirzs”, Prezma, Silmalas pag., 29476306 mmb.silmalnieki@inbox.lv

Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība.

Jana Žuka, Preiļu iela 32, Štikāni, Silmalas pag., 20092223 svojajanas@inbox.lv

“Tauriņi” darbība vērsta uz vairāku mērķu īstenošanu:
1.      Attīstīt bērnu un jauniešu neformālo izglītību pilsoniskajā sabiedrībā,
2.      Veicināt bērnu un jauniešu starptautisko sadarbību un veidot izar vienotu Eiropu pasaules kontekstā,
3.      Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu organizācijām,
4.      Aktualizēt bērnu un jauniešu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā,
5.      Sekmēt bērnu un  jauniešu pilsonisku līdzatbildību sakoptas vides veidošanā u uzturēšanā,
6.      Nodrošināt dažādu tautību kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu sabiedrībā,
Nodrošināt ģimenes kā sabiedrības vērtības līdzdalību bērnu un jauniešu attīstībā.

Vadītāja Dzintra Gribuste
Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerova pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
e-pasts: iartnizd@inbox.lv

Medību organizācija un veikšana.

Vitālijs Muravskis
Baznīcas iela 8, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
e-pasts: mednieks70@inbox.lv

Stiprināt vietējo kopienu, apvienojot dažādu tautību un sociālo slāņu pārstāvjus kopīgos pasākumos. Attīstīt un veicināt iedzīvotāju vidū pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Sniegt informatīvo, konsultatīvo un sociālo atbalstu lokālajā līmenī, pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem, t.sk. bezdarbniekiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī minoritāšu pārstāvjiem. Paaugstināt sabiedrības medijpratības līmeni.

Vadītāja Diāna Selecka
Baznīcas iela 3, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
diana.selecka@inbox.lv;

Darbs ar bērniem, jauniešiem, ģimenēm, sabiedrību, Izglītības veicināšana, Aktīva, dzīvesveida popularizēšana, Pilsoniskās sabiedrības attīstība, Sabiedrības labklājības celšana, Sadarbība ar līdzīgu mērķu organizācijām Latvijā un pasaulē.

Ivars Igaunis, 22018427, ivars_igaunis@inbox.lv
Līga Augstkalne,  26499166, filologs@inbox.lv
Vitolds Bautris, 22018425,  vitolds_bautris@inbox.lv

ES fondu, valsts, pašvaldību un privātā finansējuma piesaiste jauniešu iniciatīvu realizācijai; jauniešiem piemērotu aktivitāšu piedāvāšana, pasākumu organizēšana, piedalīšanās vietējos un starptautiskajos jauniešu projektos, apmācības semināros (treningos), kontaktu veidojošos semināros, mācību braucienos, starptautiskos un vietējos iniciatīvas projektos, pieredzes apmaiņas semināros, braucienos; veikt jauniešu un pieaugušo formālo un neformālo apmācību realizāciju, neformālās izglītības veicināšana, Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un dažādu to veicinošu aktivitāšu organizēšana, Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana, jauniešu  sadarbības veicināšana, Jauniešu, pieaugušo un senioru dzīves kvalitātes uzlabošana, realizējot dažādām mērķauditorijām paredzētus projektus, iesaistīšanās labdarības projektos.

Sarmīte Stepiņa, 29174868, sarmite.stepina@struzani.lv, sarmite.taunaga@inbox.lv
Leokādija Razgale, 29122068, leokadijarazgale@inbox.lv ;

Veicināt Rēzeknes novada Vērēmu pagasta iedzīvotāju, t. sk. jauniešu dzīves kvalitāti, sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sporta un kultūras dzīvē; ilgtspējīgas neformālās izglītības vides veidošana dažādās nozarēs, kas nodrošinās izaugsmes iespējas jebkura vecuma un sociālā stāvokļa Rēzeknes novada Vērēmu pagasta iedzīvotājiem; nodrošināt lauku reģiona jauniešu informācijas pieejamību, sekmēt un atbalstīt jauniešu izglītošanu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos.

Agita Gutāne, tālr. 29963896, e-pasta adrese: bdr_izaugsme@inbox.lv

Izglītības  un  kultūras  attīstība.

Ilga Smane,tālr.  28393356, Juridiskā adrese: Djogi 1-4,Veremu pagasts, Rēzeknes novads LV 4604

Adrese: Brīvības iela 44 C, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersonas: Inta Brence, Dana Podnieka
Tālr.: 26532699, e-pasta adrese: vmmsatbalstabiedriba@inbox.lv

Adrese: Lauku iela 13, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Līga Pelse
Tālr.: 26604650, e-pasta adrese: biedriba.citrons@inbox.lv

Adrese: Alejas iela 10a, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Daina Bordovska
Tālr.: 29149795

Adrese: Brīvības iela 12 dz. 5,Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Gaļina Meļņika
Tālr.: 22067357, e-pasta adrese: galinam1975@inbox.lv

Adrese: Nākotnes iela 10 dz. 2,Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Irina Klimanova
Tālr.: 28346927, e-pasta adrese: irina.klimanova@inbox.lv

Adrese: Brīvības iela 25, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Skaidrīte Lucijanova
Tālr.: 28371043

Adrese: Rēzeknes iela 2 dz. 5, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Iveta Dukaļska
Tālr: 20019452, e-pasta adrese: ivetadukalska@inbox.lv, www.skaniarmani.lv

Adrese: Kultūras laukums 4A,Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Valentīna Vaivode
Tālr. 25944788, e-pasta adrese: valentina.vaivode@inbox.lv

Adrese: Celtnieku iela 8 dz. 33, Viļāni, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Inta Klišāne
Tālr.: 26827601, e-pasta adrese:  vilanuinvalidubiedr@inbox.lv

Adrese: “Vanadziņi”, Jaunviļāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Jurijs Lukaševs
Tālr.: 26141604, e-pasta adrese: j.lukasevs@inbox.v

Adrese: Ezera iela 6 dz. 26, Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Aldis Upenieks
Tālr.: 28734947,  e-pasta adrese: inta2007@inbox.lv

Adrese: Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Lāsma Malta
Tālr.: 261777797, e-pasta adrese: lasmamalta@inbox.lv

Adrese: Frolovka, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Inese Reine
Tālr.: 26363450, e-pasta adrese: doma33@inbox.lv

Adrese: Strupļi, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Zoja Golovļova
Tālr.: 26088854, e-pasta adrese: zoja.golovlova@inbox.lv

Adrese: Dekšāru pagasts Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Dzidra Bruzgule,
Tālr.: 29514085, e-pasta adrese: dzirdbruzgule@inbox.lv

 

Click to listen highlighted text!