Vēsturiskie plānošanas dokumenti

Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam materiāli:
Pašreizējās situācijas raksturojums
Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns (nav aktuāls)
Investīciju plāns (nav aktuāls)
Īstenošanas uzraudzība un novērtēšanas kārtība
Domes lēmums par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizācija 16.02.2023.

Rēzeknes novada domes lēmums 16.02.2023. 

Rēzeknes novada investīciju plāns (aktualizēts 16.02.2023.)

NAV AKTUĀLS Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizācija 21.07.2022.

Rēzeknes novada domes lēmums 21.07.2022.

Rēzeknes novada investīciju plāns (aktualizēts 21.07.2022.)

 

NAV AKTUĀLS Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019 -2025. gadam aktualizācija 10.03.2022.

Rēzeknes novada domes lēmums 10.03.2022.

Rēzeknes novada investīciju plāns (aktualizēts 10.03.2022.)

 

NAV AKTUĀLS Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019 -2025. gadam aktualizācija 02.12.2021.

Rēzeknes novada domes lēmums 02.12.2021.

Rēzeknes novada investīciju plāns (aktualizēts 02.12.2021.)

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. - 2025. uzraudzība

Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019.-2020.gadu

Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019 -2025. gadam aktualizācija (05.08.2021.)

Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācijas lēmums 05.08.2021.
Rēzeknes novada investīciju plāns (aktualizēts 05.08.2021., )Nav aktuāls!

Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam aktualizācija (06.05.2021.)

Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns (2021. gads)

Rēzeknes novada domes lēmums 06.05.2021.
Investīciju plāns (2021., nav aktuāls)


Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns (2020. gads)

Rēzeknes novada domes lēmums 04.06.2020.
Investīciju plāns (2020, nav aktuāls).

Viļānu novada attīstības programma 2015. - 2022.

Viļānu novada attīstības programma 2015. - 2022.

Attīstības programma

Rēzeknes novada domes lēmums (16.02.2023.)

Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 16.02.2023.)

NAV AKTUĀLS Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Investīciju plāna aktualizēšana (21.07.2022.)

Rēzeknes novada domes lēmums 21.07.2022.

Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 21.07.2022.)

NAV AKTUĀLS Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Investīciju plāna aktualizēšana (10.03.2022.)

Rēzeknes novada domes lēmums (10.03.2022.)

Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 10.03.2022.)

 

NAV AKTUĀLS Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Investīciju plāna aktualizēšana (02.12.2021.)

Rēzeknes novada domes lēmums (02.12.2021.)
Rīcības plāns (aktualizēts 02.12.2021.)

Viļānu novada attīstības programmas 2015. - 2022. uzraudzība

Uzraudzības pārskats

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Rēzeknes novada dome 2013.gada 21.februāra sēdē apstiprināja precizēto Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033 (prot. Nr.5, 95.p.), par kuru Latgales plānošanas reģions ir sniedzis pozitīvu atzinumu. Darbs pie stratēģijas izstrādes ilga vairāk nekā gadu, izstrādes laikā organizējot gan darba grupu tikšanās, gan sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments ar plānošanas periodu līdz 2033.gadam, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Stratēģijā definētā Rēzeknes novada attīstības vīzija ir „Rēzeknes novads – latgaliskās kultūras identitātes centrs Latvijā un pasaulē, starp Latvijas lielākajiem ezeriem, ar mūsdienīgu ražošanu, dzīvām tradīcijām lauku sētā, un aktīvu, veselīgu dzīves un atpūtas vidi.”.

Vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhijā ilgtspējīgas attīstības stratēģija atrodas visaugstāk, kas nozīmē, ka turpmāk ikviens novada pašvaldības plānošanas dokuments (attīstības programma, nozaru stratēģija u.tml.) tiks izstrādāts, ņemot vērā stratēģijā noteiktos attīstības virzienus.
Ikviens interesents ar stratēģiju var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, kā arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā internetā old.rezeknesnovads.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

 ESF ES logo kras liels

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokuments izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033
Sēdes protokols

 

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Pielikums

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Grafiskā daļa (pagastu un novada kartes)

Rēzeknes novada esošā izmantošana (Dienvidi)
Rēzeknes novada esošā izmantošana (Ziemeļi)
Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Dienvidi)
Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Ziemeļi)Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Maltas pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.14. Pielikuma papildinājums

Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.14. Pielikuma papildinājums

Sēdes protokols

Sēdes protokols

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 15. oktobrī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kas nosaka, ka ar vēstules saņemšanas dienu Rēzeknes novada pašvaldība ir tiesīga uzsākt saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” īstenošanu.
Tas nozīmē, ka visi pašvaldības lēmumi izskatot jautājumus, kas saņemti un reģistrēti pašvaldībā sākot ar 2013.gada 15. oktobri, tiek pieņemti balstoties uz jauno teritorijas plānojumu.

Ar apstiprināto Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja iela 95A, Rēzekne) un pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Rēzeknes novada attīstības programma

Rēzeknes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Paziņojums par dokumentu apstiprināšanu
Attīstības programmas gala redakcija
Vides pārskats
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gada rezultātiem
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls

Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskats
Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības un Investīciju plāns (2017. gada 6. aprīlī)
Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāns (2017. gada 6. jūlijā)

Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

Domes lēmums par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam materiāli:
Pašreizējās situācijas raksturojums
Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Īstenošanas uzraudzība un novērtēšanas kārtība
Domes lēmums par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu

Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija

Attīstības stratēģija

Lēmumi

Lēmums Nr. 25 (1.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Viļānu novada teritorijas plānojums

Viļānu pilsētas teritorijas plānojums

Viļānu apbūves noteikumi
Viļānu teritorijas plānojuma izstrāde

Plānojuma kartes:
Viļānu pilsētas teritorijas pašreizējās aizsargjoslas
Viļānu pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana
Viļānu pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Viļānu pagasta teritorijas plānojums
Sokolku pagasta teritorijas plānojums

Sokolku pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Sokolku pagasta paskaidrojuma raksts

Plānojuma kartes:
Sokolku pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana aizsargjoslās
Sokolku pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Sokolku pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana aizsargjoslās
Sokolku pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Strupļu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana aizsargjoslās
Strupļu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Dekšāres pagasta teritorijas plānojums

Dekšāres pagasta apbūves noteikumi
Dekšāres pagasta paskaidorojuma raksts

Plānojuma kartes:
Dekšāres pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana aizsargjoslās
Dekšāres pagasta teritorijas plānotā izmantošana aizsargjoslās
Aļņu ciema ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūra

Lokālplānojumi

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Viļānu novada dome 2020. gada 27. augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 27§ „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā” apstiprināšanu”, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 127 „Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa „Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas”.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.vilanunovads.lv, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana” (saite: geolatvija.lv/geo/tapis#document_12619), kā arī Viļānu novada pašvaldībā – Kultūras laukumā 1A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 (uzziņai: Iveta Piziča, tālr. 64628031).

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Karte “Funkcionālais zonējums”
Ziņojums par lokālplānojuma izstrādi
Ziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu un turpmāko rīcību

Click to listen highlighted text!