Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskats

2016. gada 3. martā Rēzeknes novada dome apstiprināja Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskatu (sēdes protokols Nr.6, 42.§).
Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam (kas atrodama šeit http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/rezeknes-novada-attistibas-programma/) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas paredz veicamos pasākumus, uzdevumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai. Lai nodrošinātu attīstības programmas uzraudzību un novērtētu novada attīstības progresu, Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu un reizi trijos gados par pēdējo trīs gadu periodu veic attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts, iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju. Dotais dokuments ir otrais attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats. Pirmais attīstības programmas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gadu tika izstrādāts un apstiprināts 2015. gada 19. februārī un pieejams šeit http://rezeknesnovads.lv/apstiprinats-rezeknes-novada-pasvaldibas-attistibas-programmas-2012-2018-gadam-istenosanas-uzraudzibas-parskats-par-2012-un-2013-gada-rezultatiem/ .
Pamatojoties uz Rēzeknes novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam noteikto, šis pārskats ir izstrādāts par triju gadu periodu (2012., 2013., 2014.), kura izstrādes ietvaros tika veikta arī trešā ikgadējā uzraudzības pārskata (par 2014. gadu) izstrāde. Pārskatu par triju gadu periodu un uzraudzības ziņojumu izstrādāja Rēzeknes novada attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un speciālistiem.
Komentārus, priekšlikumus un jautājumus lūdzam sūtīt teritorijas plānotājai Līgai Romančukai (e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv, tālr.64607205) vai iesniegt personīgi vai pa pastu Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV 4601.
Attīstības programmas uzraudzības pārskats
Domes lēmums
 
 

Click to listen highlighted text!