Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības un Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 6. aprīlī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.8, 2.§ „Par aktualizētā Rēzeknes novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu”. Plānošanas dokumentu aktualizēšanas mērķis ir sekmēt Rēzeknes novada ilgtspējīgu un stabilu attīstību, veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Aktualizētajā Investīciju plānā ir iekļautas arī Rēzeknes novada pašvaldības projektu idejas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros, kuras pašvaldība plāno realizēt laika periodā no 2017. - 2020. gadam.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu vietējās pašvaldības attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija ir jāveic ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu apstiprina ar domes lēmumu.
Ar aktualizēto Rēzeknes novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu var iepazīties šeit:

Click to listen highlighted text!