Izsoles, sludinājumi

08.05.2021

Cenu aptauja “Jumta un ūdens sistēmas remonts Rāznas ielā 2, Lūznava” Nr.MDZKSU 1/5/2021

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" (reģistrācijas numurs: LV-42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630)

Lasīt vairāk

08.05.2021

Nekustamā īpašuma „Sakstagala ambulance”elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90011987815, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

27.04.2021

Publicējamā informācija par nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātiem Lūznavas pagastā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2021. gada 1. aprīļa sēdes Nr.7 lēmuma 11.§ lēmumu ‘Par rezerves zemes fonda neapbūvētās zemes

Lasīt vairāk

26.04.2021

Elektroniskā izsole Maltas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošās nekustamā

Lasīt vairāk

20.04.2021

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Silmalas pagastā

 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

12.04.2021

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rugāju Baranovsku māja”, Čornajas pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

08.04.2021

Zemes vienības noma Sakstagala pagastā

Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0531 daļa Sakstagala pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām. Nosacītās zemes

Lasīt vairāk

07.04.2021

Paziņojums par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 21. decembrī ir noslēgts līgums Nr.8.21/1109 par daļas no nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”,

Lasīt vairāk

07.04.2021

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 22. decembrī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.2/917 par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas

Lasīt vairāk

07.04.2021

Paziņojums par noslēgto nomas līgumu

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 7. februārī ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas pārjaunojuma līgums Nr.8.7.2/125 par nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

06.04.2021

Paziņojums par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290 Lūznavas pagastā nomas tiesību rakstisko izsoli

Nomas objekts – rezerves zemes fonds zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290 Lūznavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām. Nosacītās

Lasīt vairāk

06.04.2021

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Silmalas pagastā

 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!