Paziņojums par Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 2024. gada 1. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 94 (prot. Nr.3, 2.§) “Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, apakšsadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums

Sarkano līniju plāns

Ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts 1. sējums

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 1. pielikums "Kartogrāfiskais materiāls"

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 2. pielikums "Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 3. pielikums "Iedzīvotāju interviju kopsavilkums"

Paskaidrojuma raksta 1. sējuma 4. pielikums "Apkaimju vadītāju aptaujas rezultātu kopsavilkums"

Paskaidrojuma raksts 2. sējums

Paskaidrojuma raksta 2. sējuma 2. pielikums "Kartogrāfiskais materiāls"

Vides pārskats

Lēmums par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, gala redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 22. “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Click to listen highlighted text!