Paziņojums par izsoļu pagaidu pārtraukšanu Pleikšņu ciemā

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 15. aprīļa lēmumu "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.8, 31. §), pašvaldība ir uzsākusi Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādi, kuras mērķis ir Teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē.

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek meklēti risinājumi vairākām šā brīža aktuālajām problēmām, kā piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi (ielu tīkls, piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu un ielu sarkano līniju precizēšana u.c.), inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju (energoapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas u.c.) izvietojuma priekšlikumi, kas atbilst arī vides aizsardzības normām, publiski pieejamu sporta, atpūtas un dabas teritoriju nodrošinājums, kā arī citi risinājumi.

Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādes gaitā tiek apzināta pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu Pleikšņu ciemā nepieciešamība pašvaldības funkciju nodrošināšanai, līdz ar to, uz laiku tiek pārtraukta pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu atsavināšana izsoļu kārtībā.

 

 

Zemes lietu speciāliste Marina Borisova

Foto: Deonisijs Jefremovs
 
Click to listen highlighted text!