Nekustamais īpašums un nodokļi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Izsoles, sludinājumi

Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā, Iesniegums par zemesgabala nomu
Īss aprakstsJums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, par lietošanas mērķu maiņas iespēju zemei, par zemes nomas iespējām, par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv, www.ePakalpojumi.lv

Lietošanā piešķirtās vai iznomātās zemes vienību robežu un platību precizēšana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsPamatojoties uz Valsts zemes dienesta, personas iesniegumu vai mērniecības biroja iesniegtajiem dokumentiem, tiek precizētas zemes vienību platības un robežas.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Personu īpašumā /kopīpašumā/ esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību sadale vai apvienošana ja nav nepieciešams zemes ierīcības projekts

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsNekustamajam īpašumam(kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsZemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Būvdarbu, meliorācijas darbu, pētniecības darbu saskaņošana pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsPašvaldība saskaņo plānotos būvdarbus, meliorācijas darbus, pētniecības darbus, jā šādi darbi tiek plānoti pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes gabalu) apgrūtināšana ar lietu tiesībām – servitūtu

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsPēc personas iesnieguma par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā zemē un servitūta nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rēzeknes novada pašvaldībā un tiek sagatavots atbilstošs līgums.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Apgrūtinājumu plānu saskaņošana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālisti pagastos veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemesgabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabalu, kā arī Latvijas valstij piederošo un piekrītošo zemesgabalu, kas atrodas Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, apgrūtinājumu plānu un topogrāfisko plānu saskaņošanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsInformācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsIzziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsSaskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu piešķir atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsMaksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Kļūdaini ieskaitīto nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsNodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsNekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Lietošanas mērķi nosaka, ja:
a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:
• būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
• telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV daļai.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Konsultēšana pašvaldības administrējamā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsVispārēju konsultāciju un informācijas sniegšana par jautājumiem, kas saistās ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par zemi, mājokli vai būvēm, par aprēķinam izmantojamiem datiem, par atvieglojumu iespējām, par maksāšanas kārtību.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsRēzeknes novada domei ir tiesības saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" un pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļaujas izsniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPirms atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā-būvniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana) veikšanas, valstij ir jāmaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai. Pirms atmežošanas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja.
Par administratīvā akta izdošanu Rēzeknes novada pašvaldība lemj atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu kādā izskatāms iesniegums un kārtību kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītās darbības.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsUz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Pēc pasūtīta pieprasījuma, papildus informācijai par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, var tikt sniegta šāda informācija:
1. Informācija par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecīgajā funkcionālajā zonā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem, ja tāda noteikta (izvilkums no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem);
2. Zemes vienības kartogrāfiskais materiāls (izkopējums no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēm).
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņas izsniegšana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņas izsniegšana par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsUz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Ierosinājumu izskatīšana un konsultācijas par teritorijas attīstības jautājumiem

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsIerosinājumu izskatīšana par teritorijas attīstības jautājumiem:
• lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu;
• sabiedriskās apspriešanas organizēšana pēc privātpersonu iniciatīvas – par teritorijas attīstības jautājumiem, detālplānojumu u. tml.;
• pēc sabiedriskās apspriešanas pārskata un pašvaldības izvērtējuma sagatavošana par saņemtajiem priekšlikumiem;
• lēmuma pieņemšana par izstrādātās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem;
• teritorijas plānojuma, detālplānojuma saskaņošana;
• informācijas sniegšana par pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Konsultāciju sniegšana par zemesgabala (īpašuma) izmantošanu, attīstību, sadalīšanu, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu u. c. jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un teritorijas attīstību un plānošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attīstības programmai un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

AtbildīgaisRēzeknes novada pašvaldības izveidota Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija
VeidlapasIesnieguma veidlapa fiziskām personām, Iesnieguma veidlapa juridiskām personām
Īss aprakstsIegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Lauksaimniecības zemes ieguvēji iesniedz iesniegumu un darījuma aktu pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes pircēju iesniegumus un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru noformē izziņas veidā, vai pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības iegūšanai īpašumā komisija.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņa (lēmums) par atļauju iegūt īpašumā zemi trešās valsts pilsoņiem

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsTrešās valsts pilsonim nepieciešams saņemt izziņu (lēmumu) iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Iesniegumā norāda nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts vai kopija uzrādot oriģinālu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņa par nekustamā īpašuma piederību un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju, ja zemes komisija ir atjaunojusi īpašumtiesības uz zemi

AtbildīgaisNekustamā īpašuma pārvaldības dienests
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsPamatojoties uz Valsts zemes dienesta vai personas pieprasījumu, tiek izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma piederību un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju, ja zemes komisija ir atjaunojusi īpašumtiesības uz zemi, bet pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldībā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas atteikumu. Atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības no pašvaldības pāriet ieguvējam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana izsoles procesā

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsPēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas Rēzeknes novada pašvaldība veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, Rēzeknes novada pašvaldība virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai Rēzeknes novada domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Konsultācijas atsavināšanas jautājumos

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par atsavināšanas jautājumiem.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Vispārēja informācija par īpašumiem

Click to listen highlighted text!