Vide un tūrisms

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšana

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsAtbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsSpeciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rēzeknes novada administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības vecākais vides aizsardzības speciālists. Tās darbību regulē MK 08.09.2009 noteikumi Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsŪdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikuma (arī privāto ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikuma) saskaņošana un apstiprināšana un makšķerēšanas licenču izsniegšana.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Publisko ūdenstilpju nomas līguma noslēgšana

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesnieguma veidlapa (fiziskai personai)
Iesnieguma veidlapa (juridiskai personai)
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 21.septembra noteikumi Nr.18 "Publisko ūdeņu iznomāšanas un nomas tiesību piešķiršanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā" nosaka ūdenstilpju, tajā skaitā arī publisko, iznomāšanas kārtību un nomas tiesību izsoles principus Rēzeknes novada pašvaldībā. Lēmumu par ūdenstilpes nomu pieņem Rēzeknes novada dome. Ja uz konkrētas ūdenstilpes nomu ir pieteikušās 2 (divas) vai vairāk personas, ar vienādiem vai dažādiem izmantošanas veidiem, vai arī, ja izmantošanas veidi ir savstarpēji pretrunīgi, vai ūdenstilpi paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, ūdenstilpes nomas tiesību piešķiršanai, rīko ūdenstilpes nomas konkursu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Medību tiesību nodošana pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs

AtbildīgaisSpeciāliste zemes nomas jautājumos
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsMedību tiesību medīšanai Rēzeknes pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs nodošana uz noteiktu laika periodu mednieku biedrībām, mednieku kolektīviem.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsBieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

AtbildīgaisApvienības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3. marta saistošie noteikumi Nr.36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma pārskatīšana

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsĢenētiski modificēto organismu drošas aprites nodrošināšana, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai. Pašvaldība pieņem lēmumu par konkrētās teritorijas izslēgšanu no paredzētās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā – ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Asenizatoru reģistrācija

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsDecentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai – asenizatoram ir jāreģistrējas Rēzeknes novada pašvaldībā, atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.51 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novadā”.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Informācija par atkritumu apsaimniekotājiem pašvaldības teritorijā

AtbildīgaisVecākā vides aizsardzības speciāliste
VeidlapasIesniegums brīvā formā
Īss aprakstsAtkritumu radītāju informēšana par pašvaldības teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurus noslēdzis sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā administratīvajā teritorijā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Tūrisma informācijas izplatīšana

AtbildīgaisKultūras un tūrisma pārvalde
VeidlapasBez veidlapas
KontaktinformācijaRēzeknes novada tūrisma informācijas sniedzēji.
Īss aprakstsTiek sniegta informācija par Rēzeknes novadā esošo privāto un publisko tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu (tūrisma mītnes, ēdināšanas un izklaides pakalpojumi u.c.).
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!